Science topic

Poultry - Science topic

Domesticated birds raised for food. It typically includes CHICKENS; TURKEYS, DUCKS; GEESE; and others.
Filters
All publications are displayed by default. Use this filter to view only publications with full-texts.
Publications related to Poultry (10,000)
Sorted by most recent
Article
Full-text available
In poultry feed manufacturing, grinding of corn contributes significantly to feed cost. Efforts to reduce grinding demands while maintaining bird performance can prove economically beneficial. This research assessed varying corn particle size (CPS) in a broiler crumbled starter diet and its impact on performance, organ weights, and nutrient digesti...
Article
Full-text available
A 53-day-old girl with absent right atrioventricular (AV) connection, malposed great vessels, and pulmonary atresia underwent placement of a central shunt on the sixth day of her life. Her postoperative course was complicated by progressive desaturation, and computed tomographic angiography (CTA) demonstrated near-complete occlusion of her left pul...
Conference Paper
Full-text available
Deri, ilk çağlardan beri insan ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamıştır. İlk insanlar kumaş icat edilmeden önce giysi yapımında hayvan derilerini kullanmışlardır. Günümüzde deri giysiden ayakkabıya, av takımlarından eğer ve hayvan koşumlarına, ev eşyalarından aksesuar ve süs eşyalarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu ürünler d...
Conference Paper
Full-text available
Deri, ilk çağlardan beri insan ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamıştır. İlk insanlar kumaş icat edilmeden hayvan derilerinden giysi yapmışlardır. Binek hayvanlarına koşum ve eğer takımları, av takımları, çanta ve benzeri eşyalar yapmışlardır. Tarihin her devrinde çeşitli işleme ve süslemeler yapılarak üretilen bu derilerin birçok müzede örnekleri...
Article
Full-text available
What happened after? A study of the careers of priests within the Church of Sweden who have been assigned a rebuke or probationary period. The purpose of this study is to examine whether a rebuke or probationary time affects the careers of priests within the Church of Sweden. It is the diocesan chapter that decides on such measures. The reason may...
Preprint
Full-text available
As safe and comfortable interactions with pedestrians could contribute to automated vehicles' (AVs) social acceptance and scale, increasing attention has been drawn to computational pedestrian behavior models. However, very limited studies characterize pedestrian crossing behavior based on specific behavioral mechanisms, as those mechanisms underpi...
Article
Full-text available
Kriget i Ukraina har fört samman det internationella samfundet på ett beundransvärt sätt i försvaret av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, trots att få förväntade sig en sådan enad front inom EU i fördömandet av kriget och införandet av sanktioner mot Ryssland. Men kriget har också riktat strålkastarljuset mot en mindre smickrande...
Conference Paper
Full-text available
Artículo de controversia, desde el título hasta su contenido. La respuesta inmediata es: No, el cerebro más grande no conduce en forma directamente proporcional a la inteligencia individual y social. Las evidencias antropológicas, paleo antropológicas, etológicas y de biología comparada, indican en primer lugar que la inteligencia no es exclusiva d...
Article
Full-text available
Atrial fibrillation (AF) is one of the most common arrhythmias encountered in clinical practice. The pathophysiological mechanisms responsible for its development are complex, vary amongst individuals, and associated with predisposing factors. Here, we report a case of AF caused by annular constrictive pericarditis (ACP), which is extremely rare du...
Preprint
Full-text available
The deployment of automated vehicles (AVs) has generated high societal expectations. However, due to the absence of the driver role, the communication issues between pedestrians and AVs have not yet been solved. Previous research has shown the crucial role of implicit signals in this context. However, it is still unclear how pedestrians subjectivel...
Article
Full-text available
Varje nummer av HYBRID innehåller, förutom originalartiklar, också tre beställda responser: en från någon verksam inom området akademi, en från någon verksam inom området kyrka och en från någon verksam inom området samhälle. Dessa responser är utformade som kortfattade reflektioner över något ur numrets artiklar som har särskild relevans för respe...
Article
Full-text available
Varje nummer av HYBRID innehåller, förutom originalartiklar, också tre beställda responser: en från någon verksam inom området akademi, en från någon verksam inom området kyrka och en från någon verksam inom området samhälle. Dessa responser är utformade som kortfattade reflektioner över något ur numrets artiklar som har särskild relevans för respe...
Article
Full-text available
Varje nummer av HYBRID innehåller, förutom originalartiklar, också tre beställda responser: en från någon verksam inom området akademi, en från någon verksam inom området kyrka och en från någon verksam inom området samhälle. Dessa responser är utformade som kortfattade reflektioner över något ur numrets artiklar som har särskild relevans för respe...
Article
Full-text available
Artikeln är en utvärdering av det homiletiska verktyget den lyriska predikans kännetecken, framtaget av homiletikern Katherine S. Bruce, utifrån en fallstudie av två nutida svenska predikningar över Jeremia bok i Gamla testamentet. Utvärderingen fokuserar på frågan om användbarhet, i synnerhet i en undervisande homiletisk kontext, och argumenterar...
Article
Full-text available
A crescente resistência bacteriana aos antibióticos acendeu um sinal vermelho levando os órgãos reguladores a serem mais rigorosos com relação ao uso de antibióticos na alimentação animal, atentando que resíduos destes medicamentos presentes nas carcaças podem ser transferidos para os humanos por meio da alimentação. O objetivo desta pesquisa foi a...
Technical Report
Full-text available
The report is based on the farm survey regarding the current scenario of livestock and poultry farm in Sundarbazar municipality. This streamlines the future direction of livestock and poultry farm in Sundarbazar, Lamjung.
Article
Full-text available
I denna artikel presenteras temat för årets nummer av HYBRID. Här ges också en kortare introduktion till numrets upplägg och originalartiklar, samt en presentation av temat för nästa nummer.
Article
Full-text available
I denna artikel studeras vilken funktion Gamla testamentet har i gudstjänster och seminarier vid Torpkonferensen, Nyhemsveckan och Svenska Alliansmissionens (SAM) årskonferens. Utgångspunkten är en språkanalogi som introducerats av Brent Strawn: om Gamla testamentet förstås som ett språk, hur livskraftigt kan det då sägas vara? I artikeln undersöks...
Article
Full-text available
I artikeln diskuteras hur man i en pingstkarismatisk kontext kan pröva predikningar och skydda sig mot förkunnelse som avviker från etablerade läror. Artikeln tar sin utgångspunkt i två studier av förkunnelsen i pingstförsamlingen i Knutby, i empiriska studier av pingstpastorers förkunnelse och i studier av så kallad pentekostal hermeneutik. Ett fö...
Article
Full-text available
The impact that post-dilatation has on the risk of experiencing conduction disorders after post-transcatheter aortic valve replacement with self-expanding valves (SE-TAVR) is unclear. We compared the rate of developing an atrioventricular (AV) high-grade conduction disorder and permanent pacemaker implantation (PPI) in post-TAVR patients undergoing...
Article
Full-text available
Gamla testamentet spelar en undanskymd roll när den systematiska teologin ska beskriva det kristna livet. Denna artikel ställer frågan om den systematiska teologin på grund av detta förlorar viktiga teologiska perspektiv. Frågan undersöks genom att analysera fem gammaltestamentliga predikningar där Mose liv används som förebild för den kristnes liv...
Article
Full-text available
Opprusting av fylkesvei 834 med ny gang- og sykkelsti innebar konflikt med den sørvestlige delen av gravhaug id. 38585 i Rønvik, Bodø by. Dispensasjon ble innvilget, med vilkår om arkeologisk undersøkelse av den berørte delen av kulturminnet. Undersøkelsen gikk ut på å anlegge en NV – SØ orientert sjakt parallelt med nordøstsiden av Nordstrandveien...
Article
Full-text available
I denne teksten tar jeg utgangspunkt i et skoleprosjekt med den eldgamle japansk innfargingsteknikken shibori. Prosjektet er motivert av en kritikk av den antropocen perioden vi lever i. Spørsmålet som drøftes er i hvilken grad et slikt kunstprosjekt med naturmaterialer kan bidra til økt bevissthet om menneskeskapte miljøproblemer. Jeg betrakter ik...
Article
Full-text available
I 2013 tok Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), i samarbeid med lærerutdannere i fag­feltet, initiativ til opprettelsen av det som i dag er Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i uni­vers­itets- og høgskolesektoren (KHUH). Siden opprettelsen har dette nettverket prioritert arbeid med årlige nettverks­konferanser for å sty...
Article
Full-text available
I denne artikkelen ser vi på bruk av utvidet virkelighet («Augmented Reality»/AR) i samspill med analoge bøker. Disse bøkene er produsert av barnehagelærerstudenter med målgruppe barn 2-5 år. Gjennom estetiske læringsprosesser skaper studenter og barn bøker i skjæringspunktet mellom digitale teknologier og fysiske materialer. Analyse og diskusjon t...
Article
Full-text available
Skole og utdanning er gjennom en markedsliberal utdanningspolitikk fanget under det som kan defineres som post-humanistiske betingelser. Under en rasjonell pedagogikk utfordres humanismen i utdanning og det oppstår en risiko for at både elev- og lærerrollen føres mot individualisme. Gjennom å tone ned oppmerksomheten på tilegnelse av definerte komp...
Article
Full-text available
I dette essayet undersøkes hvordan forskningstradisjonene i kunst og håndverk utformes og endres. Inngangen er tematikker og forskningsområder som illustreres med fire disputaser i løpet av en uke i juni 2021. Videre, rettes søkelyset mot den historiske utviklingen fra 1970-tallet og frem til 2021 da disse avhandlingen ble forsvart i disputaser ved...
Preprint
Full-text available
Agrivoltaics (Agri-PV, AV)-the joint use of land for the production of agricultural products and energy-has recently been rapidly gaining popularity, as it can significantly increase income per unit of land area. In a broad sense, AV systems can include converters of not only solar, but also energy from any other local renewable source, including b...
Article
Full-text available
Actualmente el Área Natural El Balsamar (en proceso declaratorio) no cuenta con un plan de manejo o un diagnóstico reciente que permita determinar el estado actual de las comunidades biológicas del área. Por tal razón, a través de una Evaluación Ecológica Rápida (EER), se analizó el estado actual de especies de Anfibios y reptiles; Aves; Mamíferos...
Article
Full-text available
I to tidligere omganger har Internasjonal Politikk viet fokusnumre til drøfting av en utenriksministers innsats og resultater: fokusnummeret Arven etter Støre om Jonas Gahr Støre (2005–2012, volum 71, nr. 3, 2013), og fokusnummeret Diplomatiminister Brende om Børge Brende (2013–2017, volum 75, nr. 3/4, 2017). I denne tredje utgaven har vi samlet ni...
Article
Full-text available
I 2013 tok Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) initiativ til å samle lærerutdannere i formgiving, kunst og håndverk i et eget nettverk for å styrke samhold og utvikle fagfeltet. Første samling var på Gardermoen, og siden da har Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren (KHUH) hatt årlige konferanser der lærerutda...
Article
Full-text available
Bakgrunn: Det er lite forskningsbasert kunnskap om operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet i praksisstudier ved operasjonsavdelinger. Resultater fra et fåtall internasjonale studier indikerer at strukturelle utfordringer som tidspress, høye krav om effektivitet og liten tid avsatt til veiledning er kjennetegnende for læringsmil...
Article
Full-text available
Framstilling av keramikk er blant de eldste menneskelige ferdighetene, og kulturmaterialene leire og keramikk har vært med i norske læreplaner i om lag hundre år. Men i løpet av denne tiden har fokus i læreplanene skiftet. Derfor har denne studien som mål å belyse i hvilken grad, på hvilken måte og i hvilken faglig kontekst ordene leire og keramikk...
Article
Full-text available
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) styrte norsk Israel-Palestina-politikk etter en klassisk norsk modell i perioden 2017–2021. De to førende prinsippene i norsk politikk var å bevare et godt forhold til USA og å jobbe for tostatsløsningen. Under hennes periode ble disse pilarene motstridende ettersom president Trump (R) utraderte muligheten f...
Article
Full-text available
Perioden med Ine Eriksen Søreide som utenriksminister (2017–2021) gir et spennende vindu inn i utviklingen for norsk Kina-politikk. Etter seks år med frys i de politiske relasjonene mellom Norge og Kina, fikk Søreide en stor oppgave med å normalisere forholdet og navigere det inn i en tid preget av skarpere konflikter. I denne artikkelen søker vi s...
Article
Full-text available
Den här boken illustrerar blockkedjeteknologins mångfacetterade natur och dess manipuleringssäkra ekosystem för verkliga aktiviteter som utbildning, sjukvård, fastigheter, transport, bank, handel, supply chain management, e-handel och decentraliserad finans. Läsare kommer att upptäcka den potentiella användningen av blockchain-teknik i en mängd oli...
Article
Full-text available
I denne artikkelen undersøker vi europapolitikken i Ine Eriksen Søreides periode som utenriksminister. Med utenriksministerens egne redegjørelser for Stortinget som viktigste kilde, viser artikkelen hvordan europapolitikken under Søreide var preget av både kontinuitet og brudd. Søreide videreformidlet forgjengernes budskap om et samarbeid basert på...
Article
Full-text available
Denne artikkelen redegjør for og diskuterer freds- og forsoningspolitikkens ambisjoner, hovedlinjer og posisjon innad i utenrikspolitikken under Ine Eriksen Søreides periode som utenriksminister fra 2017 til 2021. Artikkelen argumenterer for at to politiske hovedspor tegnet seg for fredspolitikken i løpet av disse fire årene. Dette er fredspolitikk...
Article
Full-text available
Artikkelen gir et innblikk i deler av det nasjonale forskningsprosjektet pARTiciPED Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools (2021-2023). Mer spesifikt vises det i artikkelen til resultater fra lærerskolestudenters deltakelse i Den kulturelle skolesekken workshopen Teipora...
Article
Full-text available
Helt siden det tidlig i 2018 ble kjent at programmering skulle bli en del av Kunst og håndverk i kommende læreplaner, startet jeg å holde korte kurs i programmering for faglærerstudenter i design, kunst og hånd­verk. Hensikten var først å gi studentene et innblikk i hva slags muligheter som lå i programmering i Kunst og håndverk, og forhåpentligvis...
Article
Full-text available
Målet med det arktiske samarbeidsprosjektet ‘Living in the landscape’ (LiLa) er å samle studenter og forsk­­ere fra ulike fagområder for å utvikle estetiske læreprosesser gjennom kultur-sensitiv og bærekraftig forskning på sosiokulturelle landskap i den europeisk-arktiske regionen. Covid 19 medførte at prosjektet i stedet for et fysisk møte i et fe...
Article
Full-text available
Denne boken forklarer blokkjedeteknologiens mange-fasetterte natur og dets manipulasjonssikre økosystem for å utføre aktiviteter i den virkelige verden som utdanning, helsevesen, eiendom, transport, bank, forretning, forsynings-kjedestyring, e-handel og desentralisert finans. Leserne vil oppdage den potensielle bruken av blockchain- teknologi i all...
Article
Full-text available
Europe's chicken exports to Africa have long been criticised for their negative effects on local producers. However, while cheap chicken imports may hurt African poultry farmers, the same cheap imports benefit African consumers and improve their access to affordable nutrients. A few African countries have established import restrictions, but it is...
Article
Full-text available
Automated Vehicles (AVs) are designed and programmed to follow traffic rules. However, there is no separate and comprehensive regulatory framework dedicated to AVs. The current Queensland traffic rules were designed for humans. These rules often contain open texture expressions, exceptions, and potential conflicts (conflict arises when exceptions c...
Article
Full-text available
Necrotic enteritis (NE), caused by Clostridium perfringens, is an emerging issue in poultry farming. New approaches, other than antibiotics, are necessary to prevent NE development and the emergence of multidrug-resistant bacteria. Enterococci are commensal microorganisms that can produce enterocins, antimicrobial peptides with activities against p...
Article
Full-text available
Regardless of whether the global navigation satellite system (GNSS)/inertial navigation system (INS) is integrated or the INS operates independently during GNSS outages, the stochastic error of the inertial sensor has an important impact on the navigation performance. The structure of stochastic error in low-cost inertial sensors is quite complex;...
Preprint
Full-text available
High-resolution spectra of the LBV candidate Schulte 12 in the Cyg OB2 association were obtained at the 6-meter BTA telescope with the NES echelle spectrograph on the arbitrary dates in 2001-2022. Variability of the emission profile of H$\alpha$ and absorptions of HeI, SiII with time was found. Based on the radial velocity measurements at 10 observ...
Article
Full-text available
Ammonium polyphosphate (APP) was successfully modified by a titanate coupling agent which was compounded with benzoxazine (BOZ) and melamine (ME) to become a new type of intumescent flame retardant (Ti-IFR). Ti-IFR and CaCO3 as synergists were utilized to modify polyoxymethylene (POM), and the flame-retardant properties and mechanism of the composi...
Article
Full-text available
Traffic and transport researchers, policymakers, and vehicle manufacturers are interested in investigating the implications and the influence of autonomous vehicles (AV) because a gradual deployment of such new technologies is expected to take place in the future. This research investigates the impacts of the AVs emergence on traffic performance fo...
Chapter
Full-text available
Los contratos idiosincrásicos, comúnmente conocidos en inglés como i-deals, son acuerdos individualizados sobre las condiciones de empleo entre trabajadores considerados particularmente valiosos o claves y sus empleadores2, producto de una negociación. Tanto las empresas y quienes la representan, así como las personas, están buscando mayor flexibil...
Article
Full-text available
The first case of the ongoing Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) outbreaks in poultry in the United Kingdom (UK) was detected on 1st October 2022 [1]. Between 1 October 2022 and 13 January 2023, a total of 162 cases of HPAI were detected in the UK: 143 in England, 15 in Scotland, 3 in Wales, and 1 in Northern Ireland [1]. The outbreaks have r...
Article
Full-text available
Después de su ausencia por treinta años, se describe nuevamente la presencia y reanidación de Sternula antillarum (Charadriiformes: Laridae), en la bahía El Saco, isla de Coche, Venezuela. Se señala como posible causa del resurgimiento de estas pequeñas colonias a la ausencia de visitas turísticas y de habitantes locales, durante los más de dos año...
Article
Full-text available
When deciding whether to cross the street or not, pedestrians take into consideration information provided by both vehicle kinematics and the driver of an approaching vehicle. It will not be long, however, before drivers of autonomous vehicles (AVs) will be unable to communicate their intention to pedestrians, as they will be engaged in activities...
Article
Full-text available
El Newcastle es uno de los agentes patógenos que presenta una importancia a nivel social y económico, a nivel de la industria avícola puesto que presenta una alta morbilidad y mortalidad en aves, siendo de importante a nivel de la industria avícola. El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de anticuerpos contra la enfermedad de...
Conference Paper
Full-text available
The conference paper deals with the processing of secondary raw materials of the poultry processing industry, namelr combs of slaughter poultry
Article
Full-text available
Background In poultry, the population structure of local breeds is usually complex mainly due to unrecorded breeding. Local chicken breeds offer an interesting proxy to understand the complexity of population structure in the context of human-mediated development of diverse morphologies and varieties. We studied 37 traditional Dutch chicken breeds...
Article
Full-text available
Z Masallar, destanlar, halk hikâyeleri gibi anonim metinler ortak (kolektif) bilinç dışının ürünleridir ki bu ürünler, bir milletin çok eski çağlardan itibaren günümüze dek getirdiği inanışları, tecrübeleri, yürüttüğü toplumsal kuralları sembolik bir dil kullanarak ortaya koyar. Bu bağlamda-yakın zamana kadar-üç nüshası olduğu bilinen Kitab-ı Dede...
Article
Full-text available
I denne artikkelen utforskes pastorens rolle. Pastorrollen har utviklet seg gjennom tidene og handler ikke kun om å være en åndelig leder. For å lykkes som pastor kreves også lederegenskaper, kompetanse innen administrasjon og relasjonelle ferdigheter. Denne studien setter søkelys på pastorrollen innen Pinsebevegelsen i Norge. Det er gjennomført en...
Article
Full-text available
En viktig endring mellom tidligere rammeplaner for barnehagen og rammeplanen av 2017 er at sistnevnte har en eksplisitt progresjonsorientering. Barnehageansatte skal sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold. De skal planlegge for progresjon både for enkeltbarn og barnegruppen. Selv om progresjon har vært understreket av tidligere ram...
Article
Full-text available
Road markings are reflective features on roads that provide important information for safe and smooth driving. With the rise of autonomous vehicles (AV), it is necessary to represent them digitally, such as in high-definition (HD) maps generated by mobile mapping systems (MMSs). Unfortunately, MMSs are expensive, paving the way for the use of low-c...
Chapter
Full-text available
Algunas comunidades indígenas, campesinas, afro y anfibias apostadas en las orillas del Magdalena han incorporado animales silvestres a su cotidianidad que cumplen la tarea de compañía, defensa o alimentación. Es una práctica común con mamíferos como monos, venados e incluso aves como el chavarrí, el pájaro guardián de los humedales y los pescadore...
Technical Report
Full-text available
På oppdrag fra IMDi har vi gjennomført dette prosjektet. Formålet var å skaffe oppdatert kunnskap som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ flyktninger. I henhold til det har vi levert en rapport som involverer forskningsbasert kunnskap om både hvordan integreringsprosessen oppleves av LHBTIQ+ flyktninger og hvordan integreringsaktørene vurd...
Article
Full-text available
El objetivo de este trabajo fue describir la diversidad de aves asociada a un mosaico de paisajes rurales en la cuenca alta d el río Ariari, en el municipio de San Luis de Cubarral, Meta Colombia. Para ello, se realizó un inventario de la avifauna presen te dentro de seis estaciones de muestreo pertenecientes a tres tipos de coberturas vegetales, t...
Preprint
Full-text available
Metaverse seamlessly blends the physical world and virtual space via ubiquitous communication and computing infrastructure. In transportation systems, the vehicular Metaverse can provide a fully-immersive and hyperreal traveling experience (e.g., via augmented reality head-up displays, AR-HUDs) to drivers and users in autonomous vehicles (AVs) via...
Preprint
Full-text available
The new class of AV 3 Sb 5 (A=K, Rb, Cs) kagome metals host unconventional charge density wave states seemingly intertwined with their low temperature superconducting phases. The nature of the coupling between these two states and the potential presence of nearby, competing charge instabilities however remain open questions. This phenomenology is s...
Preprint
Full-text available
Objective: Lipreading, which plays a major role in the communication of the hearing impaired, lacked a French standardised tool. Our aim was to create and validate an audio-visual (AV) version of the French Matrix Sentence Test (FrMST). Design: Video recordings were created by dubbing the existing audio files. Sample: Thirty-five young, normal-hear...
Article
Full-text available
It is anticipated that vehicles having automation features of Level 0 to Level 5 will coexist in the future. However, many people are unsure what role, if any, human drivers will play at these levels. How do these automation features affect drivers' performances? This article attempts to answer this question by reviewing critical information from h...
Article
Full-text available
La presente investigación ha comparado parámetros productivos obtenidos en la avícola SIRIA, ubicada en el recinto Mocochal, del cantón Bolívar, Manabí-Ecuador, con la guía estándar de manejo de gallinas ponedoras línea genética ISA Brown, así también la parametrización de diversos procesos de crecimiento de esta especie como herramientas que permi...
Experiment Findings
Full-text available
This study aimed to investigate whether emotional auditory stimuli with a negative valence impacts response latency compared to an emotionally neutral auditory stimuli. The study were assigned to the student within the course of Experimentell Psykologi at Karolinska Institute
Article
Full-text available
This paper analyses livestock population dynamics, demand and supply of livestock products and their consumption pattern in Nagaland. Livestock population of all species except poultry has decreased. Similarly, meat and egg production decreased over the last two decades whereas milk production has increased on a small scale. However, due to changin...
Article
Full-text available
Background and Research Aims: The Black-and-chestnut Eagle (Spizaetus isidori) has a total population of fewer than 1000 adult individuals, and is categorized as Endangered at the global level. The northern Andes (Ecuador and Colombia) represent one of the last population strongholds of the species. In this study, we analyzed human persecution of t...
Preprint
Full-text available
Sedan 1990 har den europeiska ekonomin blivit 60% större samtidigt som utsläppen minskat med 25%. Ändå tror bara en av tio svenskar att de europeiska utsläppen minskat under samma period. Sju av tio personer tror istället att utsläppen har ökat. I den här rapporten går Jonas Grafström igenom de förbättringar för miljön och klimatet som skett samtid...
Technical Report
Full-text available
El censo de aves acuáticas de enero de 2022 es el censo coordinado en Extremadura con más localidades visitadas. Más de 50 ornitólogos han recopilado datos de las poblaciones de aves acuáticas invernantes en 322 humedales. No obstante, quedaron sin censar algunos grandes embalses de Badajoz que podrían ser importantes. A pesar del preocupante desce...
Article
Full-text available
Compared to other animal species, production has dramatically increased in the poultry sector. However, in intensive production systems, poultry are subjected to stress conditions that may compromise their well-being. Much like other living organisms, poultry respond to various stressors by synthesising a group of evolutionarily conserved polypepti...
Article
Full-text available
Autonomous driving can overcome the limitations of stochastic human driving behavior. Therefore, implementing autonomous vehicles (AVs) could improve the efficiency of road networks. This study investigates the impacts of AV implementation on the performance of a signalized intersection considering a mixed traffic environment comprising regular veh...
Technical Report
Full-text available
El censo de aves acuáticas de enero de 2021 es el censo coordinado en Extremadura con más localidades visitadas. Más de 46 ornitólogos han recopilado datos de las poblaciones de aves acuáticas invernantes en 316 humedales. No obstante, quedaron sin censar algunos grandes embalses de Badajoz que podrían ser importantes. A pesar del preocupante desce...
Article
Full-text available
Autonomous driving has recently been in considerable progress, and many algorithms have been suggested to control the motions of driverless cars. The model predictive controller (MPC) is one of the efficient approaches by which the speed and direction of the near future of an automobile could be predicted and controlled. Even though the MPC is of e...
Article
Full-text available
The use of organic acids in the diet of animals is potentially beneficial for maintaining intestinal hemostasis and controlling the growth of pathogenic bacteria. The objective of this study was to experiment with organic acids as additives to antibiotics used by farmers. A total of 490 broilers were studied in this study and were divided into 5 lo...
Preprint
Full-text available
This paper analyzes the characteristics of mixed traffic flow with maximum platoon size of connected automated vehicles (CAVs) based on analytical and simulation methods. First, we discuss the car-following and headway types of mixed traffic flows with human-driven vehicles (HDVs), connected human-driven vehicles (CHVs), automated vehicles (AVs), a...
Article
Full-text available
Frågan om hur mycket vi kan veta om den historiske Muhammad har länge sysselsatt islamhistoriker, och skapat hård debatt. Inte mycket har skrivits om forskningen och debatterna om Muhammad på svenska eller andra nordiska språk de senaste årtiondena. I denna artikel vill jag lyfta fram något av den internationella forskningen och visa på några av de...
Article
Full-text available
Objectives To evaluate the diagnostic MRI compatibility of different fixed orthodontic retainers using a high-resolution 3D-sequence optimized for artifact reduction. Materials and methods Maxillary and mandibular retainers made of five different materials were scanned in vitro and in vivo at 3 T MRI using an MSVAT-SPACE sequence. In vitro, artifa...
Technical Report
Full-text available
This business plan document provides a workable framework for starting a poultry farm with a capacity for 10,000 poultry birds including 5,000 broilers and 5,000 layer birds. The business plan document is available in electronic copy and could form the basis for clarifying and pursuing entrepreneurship opportunities in the poultry sector. As contai...
Preprint
Full-text available
Retrosplenial cortex (RSC) is a cortical region that computes heading direction from landmark information, but how it does this remains unknown. Recently we found that its two major subregions receive differential projections from two anteroventral thalamic (AV) subfields; dorsomedial (AVDM) and ventrolateral (AVVL). To probe the respective contrib...
Preprint
Full-text available
Autonomous vehicles (AVs) must share the driving space with other drivers and often employ conservative motion planning strategies to ensure safety. These conservative strategies can negatively impact AV's performance and significantly slow traffic throughput. Therefore, to avoid conservatism, we design an interaction-aware motion planner for the e...