یاسر عبدالرحمن محمد عیسی's scientific contributions