จงรักษ์ มาลิเสน's scientific contributions

Publication (1)

Article
วิทยานิพนธ์(พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการรับรู้คุณค่าในการจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง ความสำเร็จในงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล กับคุณค่าในการจัดการตาม การรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังก...