Yüksek Okulu's scientific contributions

Publications (15)

Article
Özet: Arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmaları son yıllarda kullanılan yeni teknikler sayesinde daha kolay, hassas, ekonomik ve kısa sürede yapılmaktadır. Bu çalışmada bu tekniklerden İnsansız Hava Araçları (İHA) Fotogrametrisinin arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmalarında kullanılmasının Yersel Lazer Tarama (YLT) tekniğine göre avantajlarının...
Conference Paper
zetçe Üst ekstremitenin tekrarl hareketlerinin aşr kullanm yaralanmalarna yol açtğ bilinmektedir fakat buna neden olan hareketleri ayrt etmek oldukça zordur. Bu çalşmann birincil amac sağlkl bireylerde farkl omuz pozisyonlarnn kavrama kuvvetine ve üst ekstremite kaslarnn elektro fizyolojik aktivitesi üzerine etkisini belirlemektir...
Article
Amaç: Bu çalışmada sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nevroza gelişmesine beslenme eğitimi ve benlik saygısının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Araştırmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (çalışma grubu) ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (kontrol grubu) toplam 21...
Conference Paper
Full-text available
ZET Bakır malzemelerin yüksek iletkenlik özelliği ve porselen malzemelerin yalıtkanlık özelliği nedeniyle; elektrik elektronik, elektromekanik ve uzay sanayinde, bu iki malzemenin birlikte kullanım alanları ortaya çıkmıştır. Metal malzemelerle porselen malzemelerin birleştirilmelerinde özel kaynak yöntemleri tercih edilmektedir. Özel kaynak yönteml...
Article
Full-text available
ZET Bu çalışma 2005-2006 yılları arasında Van gölü kıyısında ve adalarında yaşayan martıların ektoparazitlerini tespit etmek için yapılmıştır. Bu amaçla 10 hasta ve 5 yeni ölmüş martı incelenmiş ve 15 martının 11'inde bit enfestasyonu tespit edilmiştir. Enfeste martılardan toplam 88 bit toplanmış ve toplanan bitler %70'lik alkol bulunan şişelere ko...
Article
Full-text available
ZET Çalışma formel ve enformel olarak çalışan kadınların iş doyum düzeylerinin belirlenerek kadın işgücünün enformelleşmesine kadınların gözünden bakarak analizinin yapılmasını amaçlamaktadır. Elde edilen bulgularla çalışmada, hem ülke ekonomisine kayıt dışı olmanın getirdiği kayıpları önlemek hem de kadınların hak ettikleri şartlarda çalışmaları i...
Article
Full-text available
In this study, its been determined the taxa which belongs Lamiaceae family, 24 genus, 38 species, 17 subspecies and 13 varieties, of total 68 species and underspecies taxa have been identified that naturally distributes in Osmaneli (Bilecik) and environs, between the years 2006-2009. 14 of these are endemic taxa and their ratio to total is 20.59%....
Article
Full-text available
Amaç: Çalışma, böbrek nakli yapılan bireylerin öz-bakım gücünü değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitseldir. Çalışmanın evrenini bir üniversite hastanesinde böbrek nakli yapılan hastalar oluşturmuştur. Örneklem grubuna 50 hasta alınmıştır. Veriler, sosyo-demografik özellikleri be...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT: The standards for slake durability test was established by ISRM and ASTM. The durability value of rocks is related to their physical properties. The objective of this study is o investigate the cycle number that represents this index value for carbonate cemented sandstone and the relation with the physical property or properties. Using 6...
Article
Full-text available
Türkiye Acil Tıp Dergisi-Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19 ÖZET Amaç: Omurga yaralanmalarında yapılacak uygun ilkyardım omurilikte oluşmuş olan hasarın sınırlandırılması, kısmi ya da kalıcı sakatlıkların önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışma, bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğren-cilerin omurga yaralanmasına ilişkin bilgi durumlarının b...
Article
Full-text available
eğitim gören öğrencilerin, "Teknolojinin Bilimsel Đlkeleri Dersi"ne ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi (2002) kapsamında amaçları, konu kapsamı ve uygulama şekli (3 saat teori, 1 saat uygulama) belirlenen Teknolojinin Bilimsel Đlkeleri Dersi meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde 1nci sınıft...
Article
Full-text available
ZET Levha şeklindeki ferromagnetik malzemelerde yüzey ve yüzeyaltı çatlaklarını belirlemek için yeni bir manyetik tahribatsız test sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen manyetik tahribatsız test sistemi, 3D Tarayıcı sistem ve onun elektronik kontrol ünitesinden oluşmaktadır. 3D tarayıcı sistemdeki sensör, deney sırasında elektronik ünite sayesinde...
Article
Full-text available
ZET: Bu araştõrma, Ekim 1999-Mart 2000 tarihleri arasõnda Elazõğ ve çevresindeki yabani tavşanlarda ektoparazitlerin yayõlõşlarõnõ belirlemek amacõyla yapõlmõştõr. Çalõşmada, toplam 38 yabani tavşan kullanõlmõştõr. İncelenen tavşanlarõn 27'si (%71.05) çeşitli ektoparazit türleri ile enfeste bulunmuştur. Enfeste tavşanlarda beş tür ektoparazit tesbi...

Citations

... Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatür 6,8,[20][21][22][23][24][25] taraması doğrultusunda hazırlanan yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, öğrenim seviyesi, ikamet ettiği yer vb. bireylerin/hastaların tanıtıcı özellikleri ile sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra sigara ve alkol kullanımı, hastalık ve ameliyat ile ilgili bilgi durumu, aynı ameliyatı geçiren tanıdığının var olup olmaması, ameliyatın vücudunda oluşturacağı değişikler, ameliyata karşı korku, duygu ve düşünce durumunu ele alan, öz bakım gücünü etkileyebilecek bazı değişkenleri belirlemeye yönelik toplam 26 sorudan oluşan "Hasta Tanıtım-Bilgi Formu", her iki formda da aynı soruların yönlendirildiği, tedavi ve bakıma yönelik, verilen periyodik eğitimi içeren 19 sorudan oluşan "Ön Test -Son Test Formu", araştırmacı tarafından hastaların anlayabileceği doğrultuda hazırlanan materyal, hastalığın tanılanmasını, belirtilerini, tedavi şekillerini, total larenjektomi sonrası post-operatif dönemde bakım gereksinimlerini (solunum/trakeostomi eğitimi, vital bulguların takibi, ağrı ve rahatsızlığın giderilmesi, yara bakımı ve eğitimi, beslenme eğitimi, ağız bakımı ve kişisel hijyen eğitimi, iletişimdeki değişiklikler/konuşma şekilleri ve eğitimi, evde kullanılabilecek kanül çeşidi ve ses protezi eğitimi vb.) ve ayrıca solunum yolunun değişmesi nedeniyle taburculuk sonrası yeni hayatlarında, günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda dikkat etmeleri gereken durumları ve bakım gereksinimlerini içeren "Hastalara Yönelik Hazırlanan Özel Periyodik Eğitim Planı", hasta memnuniyetini belirlemek amacıyla "Visuel Analog Scales-VAS (Görsel Analog-Eşdeğerlik Skalası)" ve "Öz Bakım Gücü Ölçeği" kullanılmıştır. ...
... The taxonomic, faunistic, biological and related studies on this group were published from Turkey by Altan & Belli (1947), Düzgüneş (1963Düzgüneş ( , 1977, Merdivenci (1963Merdivenci ( , 1965Merdivenci ( , 1967Merdivenci ( , 1968Merdivenci ( , 1970, Tüzer (1983), Genç & Özar (1986), Özer et al. (1986, 1989), Kurtdede et al. (1994), Çobanoğlu (1996, 2008), Koç & Ayyıldız (1995-1996, Kalpaklioglu et al. (1997), Eren et al. (1998), Koç (1998, 2011), Emekçi & Toros (1999, Gültekin & Özkan (1999), Oksüz & Ozman (1999), Ozman & Zdarkova (2000), Erler & Tunç (2001), Aksın & Aksın (2002), Gülanber (2003), Doğan & Ayyıldız (2004), Bayram & Çobanoğlu (2006Bayram & Çobanoğlu ( -2007, Kumral & Kovancı (2007), Sağlam & Çobanoğlu (2010), Emre et al. (2011), Yeşilayer & Çobanoğlu (2011, 2012, Çakmak & Çobanoğlu (2012), Dik (2012), Turan et al. (2012), Kamburgil & Cakmak (2014), Kumral & Çobanoğlu (2015), Kalay & Ozman-Sullivan (2016), Dik & Uslu (2017, Korkmaz & Gökpınar (2017, Miman & Dik (2017a, b), Doğan et al. ( -2019, , Dizlek et al. (2019), Çobanoğlu et al. (2020), Kabasakal & Doğan (2019, Ceylan & Öztürk (2021). ...
... Charadriiformes is the second largest bird order after Passeriformes in Turkey and there are approximately 90 bird species (39). There are some studies performed on the lice species on charadriiform birds in Turkey (18,21,22,25,31,32,36). Eighteen of 90 birds species in the order Charadriiformes in Turkey were examined for chewing lice up to date, and 25 lice species were detected in these studies (20,22,25,31,32). ...
... Şimşek et al. (2002), Koyuncu et al. (2010), Yücel (2014) Salvia fruticosa L. α-pinene, campene, β-pinene, 1,8-cineol, γ-terpinene, cis-tujone, trans-thujone, camphor, terpinen-4-ol, trans-(E) -caryophylene, aromadendrene, αhumulen etc. ...