Vi Nguyễn Văn's scientific contributions

Publications (2)

Article
Bài báo trình bày sự cần thiết nghiên cứu lựa chọn cao trình gắn neo và chiều dày của lớp đá xít thải và đá hộc thay thế đất yếu trước tường hợp lý để tạo ra công trình bến tường cừ một neo có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao. Các tính toán công trình bến tường cừ một neo dựa trên phương pháp "dầm tương đương" của Blium và được lập thành chương trìn...
Article
Bài báo trình bày sự cần thiết nghiên cứu lựa chọn cao trình gắn neo và chiều dày của lớp đá xít thải và đá hộc thay thế đất yếu trước tường hợp lý để tạo ra công trình bến tường cừ một neo có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao. Các tính toán công trình bến tường cừ một neo dựa trên phương pháp "dầm tương đương" của Blium và được lập thành chương trìn...

Citations

... Kết quả nghiên cứu của đề tài [11] đã đưa ra kết luận rằng, đối với công trình bến cảng dạng tường cừ một neo, xét cả các yếu tố về chịu lực, kinh tế và điều kiện thi công, chiều sâu gắn neo hợp lý nhất trong khoảng hn = (0,20 -0,32)Ht, với Ht là chiều cao tường, còn chiều dày lớp đá hộc thay thế đất yếu trước tường hợp lý là hd = (2 -3) m. Vì thế, các tác giả đã chọn hn = 0,25Ht, còn chiều dày lớp đá hộc thay thế đất yếu trước tường hd được lấy bằng (0; 2,0; 2,5; 3,0 và 3,5) m, nghĩa là hd = (0; 0,20Ht, 0,25Ht, 0,30Ht, 0,35Ht). ...