Ваньо Георгиев's scientific contributions

Publication (1)

Conference Paper
Full-text available
Докладът описва някои от методите, прилагани при самостоятелно изучаване на нови или нови версии на софтуерни продукти. Обръща се внимание на ролята на мотивацията и целите на потребителя при избора на метод. Коментира се нееднозначността на целта при използване на приложен софтуер и връзката му със степента на познаване. Предлагат се въпроси за бъ...