Văn Thùy. Nguyẽ̂n's scientific contributions

Publication (1)

Article
Thesis--Saigon. Viện Đại Học. Trường Khoa Học. Extract from Saigon. Viện Đại Học. Trường Khoa Học. Khảo-cứu niên san. Annales de la Faculté des Sciences, Saigon, 1967. Summary in English. Bibliography: p. 433-435.