Thirisia Monica's scientific contributions

Citations

... Ngoài ra, ĐDTK có trách nhiệm đưa ra những thay đổi và tạo ra môi trường làm việc trong đó ĐD có thể cung cấp sự quan tâm và chất lượng, đồng thời đảm bảo việc đạt được các mục tiêu của tổ chức theo các tiêu chí bền vững và hiệu quả [4]. Năng lực của ĐDTK có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của công tác ĐD trong khoa phòng và BV, ảnh hưởng tới an toàn người bệnh và chất lượng dịch vụ [5]. Năng lực của ĐDTK cũng làm tăng sự hài lòng trong công việc và thời gian phục vụ, gắn bó của ĐD viên với khoa phòng [3], [6]. ...