Sorumlu Yazar's scientific contributions

Publications (430)

Article
Full-text available
z Giriş ve Amaç: Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinde prognoz; yeni kemoterapotik ajanların kullanılması, radyoterapi (RT) tekniklerinin gelişmesi ve profilaktik kraniyal ışınlamanın (PKI) eklenmesi ile tedavi sonuçları iyileşmesine rağmen halen kötüdür. Ak...
Article
Full-text available
Türkiye, güney komşusu Suriye sınırında yaşanan güvenlik endişelerini gidermek için diplomatik tüm yolları deneyip bunlardan beklediği sonucu alamayınca 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Bu araştırmada 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 2019 tarihinde sona eren Barış Pınarı Harekâtı ele alınmıştır. Konuyla ilgili ol...
Article
Although the physical function of the placenta and cord for the infant ends after birth, the belief that the spiritual and religious function of these materials will continue throughout the life of the infant is widespread in most countries. Due to this belief, some rituals such as burying, making art and lotus birth are practiced. Especially in re...
Article
Full-text available
Violence against woman is a social problem related to gender-based discrimination. Femicide reflects the extreme point this violence reaches. As violence against woman and femicides are an important area of human rights violation in the context of law and public administration the state has an obligation, regulated in detail both in international c...
Article
Full-text available
ZET: Bu çalışma, rizobakteri ve alg uygulamalarının, kuraklık stresi altında yetiştirilen baklada (Vicia faba L.) bazı fizyolojik ve biyokimyasal özelliklere olan etkisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme deseni'ne göre faktöriyel düzende 4 tekerrürlü olarak şekilde yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Filiz-...
Article
Full-text available
Z Amaç: Moringa oleifera Lamarck, Orta Doğu, Afrika ve Asya Ülkeleri'nde yetişen bir bitki olup; bu ülkelerde özellikle bitkinin tohumları ve yaprakları gıda olarak tüketilmektedir. Sonuç ve Tartışma: Bitkinin yaprak ve tohum kısımları fitokimyasallar açısından oldukça zengin olup; flavonoit, glukosinolat, alkaloit, fenolik asit, terpen, sterol, mi...
Article
ZET Amaç: Bu çalışmada, Allium schoenoprasum L. (AS) uygulamasının sıçan serumunda total sialik asit (TSA) ve lipid bağlı sialik asit (LSA) üzerindeki etkileri karbon tetraklorür (CCl4) uygulamasını takiben incelendi. Materyal-Metot: Çalışmada hayvan materyali olarak Wistar albino ırkı sıçanlar kullanıldı. Her grupta yedi sıçan olacak şekilde 10 gr...
Conference Paper
Full-text available
zet Tarım sektörü, toplumun ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, sanayi ve hizmetler sektörlerine hammadde ve işgücü katkısı sağlamasından dolayı ülkelerin ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Tarım sektörünün geliştirilebilmesinde üreticilerin örgütlenmiş olmalarının önemli etkisi söz konusudur. Türkiye'de tarım sektörü örgütlenmesinde kooperatifle...
Article
Full-text available
A total of 284 undergraduate students participated in the study. The data were obtained through the questionnaire prepared by the researchers and tested with the SPSS programme. With some of the questions in the questionnaire which were formed on the relationship between music education and DE, it was aimed to find out whether there is a significan...
Article
Full-text available
Aim: Since the beginning of the pandemic, several articles have report-ed negative results in the surgery of patients infected with COVID-19. However, new data are required with respect to insufficient numbers and case diversity. The aim of the current study is to report the progno-sis of COVID-19 patients in the perioperative period following the...
Article
Full-text available
Marka özgünlüğü, algılanan değere ve marka güvenine yol açar Brand authenticity leads to perceived value and brand trust ÖZ Araştırma, marka özgünlüğünün alt boyutları olarak değerlendirilen marka bireyselliği (brand individuality), marka tutarlılığı (brand consistency), marka sürekliliği (brand continuity) ile algılanan değer (perceived value) ve...
Article
Full-text available
z Menopoz, overlerin foliküler disfonksiyonuna bağlı menstrüasyonun geri dö-nüşümsüz bitmesidir. Ülkemiz Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 sonuçlarına göre; 48-49 yaş grubundaki kadınların %45,1'i menopozdadır. 30-49 yaşları arasındaki kadınların ise %10,3'ünün menopozda olduğu saptanmıştır. Menopoz döneminde gelişen başlıca hormonal değ...
Article
Full-text available
The most successful country that Russia has used intelligence effectively in international relations is the Otto-man State. The biggest reason for this was that the Russian interests were largely in the Ottoman territories. The documents of the Ottoman Archives indicate that the activities of the intelligence unit in the activities carried out by R...
Article
Full-text available
No doubt, it has great importance to examine and study the religious thought system of Yunus Emre, who had great impacts on the Islamization and Turkification of Anatolia and the spread of Yesevi School. Hundreds of articles and tens of books have been written about his religious, mystical, moral, social, cultural, political, historical , scientifi...
Conference Paper
Full-text available
16. ve 18. Yüzyıllar, Avrupa’daki devletlerin Osmanlı İmparatorluğu topraklarında olgunlaşmış tüm sanat ve estetik değerlerine ilgi gösterdiği zaman dilimidir. Avrupa’da Türk modası olarak anılan bu dönem Fransa’da “Turqueri” olarak isimlendirilmiş ve tüm dünyaya bu isim ile yayılmıştır. Osmanlı saraylarının iç mekanları ile bahçelerinin ve gizli k...
Article
Full-text available
Z Amaç: Antidiyabetik potansiyeli olan, kilo kontrolünü sağlamaya yönelik ve antioksidan etkili yeni doğal kaynakların keşfi fitoterapi uygulamalarında önemli hedeflerden biridir. Bu çalışmada, Nasturtium officinale bitkisinin toprak üstü kısımlarının %80'lik etanol ekstresinin antioksidan, antidiyabetik, antihiperlipidemik ve antiobezite aktivitel...
Article
Full-text available
Bu çalışma, ferdi ve takım sporlarıyla uğraşan bireylerin mobbing yaşama durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlayan yapılan betimsel bir araştırmadır. Çalışmada, 2018-2019 sezonunda aktif sporculuk yaşantısına devam eden 324 (166 takım, 158 ferdi) birey gönüllülük esasına dayalı olarak yer almıştır. Araştırma verilerinin elde...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsiyet, öğretim türü ve spor yapma değişkenlerine göre sosyal davranış eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinden tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilmiş 153 kadın, 151 erkek toplam 304 öğrenci katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, "Kişisel Bilgi Fo...
Article
Full-text available
z Amaç: Sigara bırakma polikliniğine başvuran kişilerin sosyodemografik ve sigara içme öyküsüne göre anksiyete ve depresyon düzeylerini değerlendirmek, anksiyete ve depresyon ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmaya bir eğitim ve araştırma hastanesindeki sigara bırakma pol...
Article
Full-text available
Tayfun TUTAK 2 Doi: https://doi.org/10.31795/baunsobed.926763 Serdal POÇAN 3 ÖZ: Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının güncel ve eski lisans programlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel desende tasarlanan araştırmanın katılımcılarını Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildeki üniversiteden uygun örnekleme yöntemiyl...
Article
Full-text available
The world population has increased and half of this population lives in cities. Due to the increase in population, urban space expands physically and causes physical, environmental, social and economic problems. To overcome the problems, urban growth simulation models have been frequently used. The SLEUTH model is one of the most well-known among s...
Article
Full-text available
In historical and prehistoric times, various pathogens from human origin or from animals to humans have affected millions of people as diseases such as plague, smallpox, and tularemia. It is known that epidemic diseases played a role in the historical records on the way to the collapse of the Hittite state. There are many records of epidemics in an...
Article
Full-text available
Türkiye’deki okul dersliklerinde havalandırma yaygın olarak ders aralarında pencerelerin açılması suretiyle yapılmaktadır. Soğuk kış aylarında ısıl konfor kaygısıyla pencerelerin yeterli süre açılmaması, pencerelerin rüzgar yönünde olmaması, ders arasında öğrencilerin dersliği tahliye etmemesi gibi farklı etkenler sonucunda derslikler yeterli haval...
Article
Full-text available
z Bu çalışma, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilmekte olan bazı makarnalık buğday çeşitlerinin, Konya ekolojik koşullarında performanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bitki materyali olarak Altıntaş-95, Traubadur, Türköz, Vehbibey, Yelken-2000, çeşitleri kullanılmıştır. Araştırmada tarla denemesi, tesadüf blokları deneme...
Article
Full-text available
Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği, dünya çapında en az 400 milyon kişiyi etkileyen, dünyadaki en yaygın enzim eksikliğidir. Bu metabolik enzim, eritrositlerin oksidatif strese karşı korunmasında önemli bir rol oynar, böylece hemoliz önlenir. Tarihsel olarak, baklanın (fabasea) tüketilmeye başlanmasından sonra patolojik bir bozukluk fark...
Conference Paper
Full-text available
Today, chemicals, pesticides used to increase agricultural production and destroy harmful organisms cause undesirable chemical pollution in agricultural and animal products. Likewise, drugs such as antibiotics and other chemicals used to prevent diseases in animals and animal products spoil the naturalness of the products. Plant and animal products...
Article
Full-text available
z Evde bakım hizmeti; yaşlıları, engelli bireyleri, kronik hastaları veya iyileşme aşamasındakileri yaşadıkları ortamda destekleyen sağlık ve sosyal bakım hizmetleridir. Japonya uzun ve kısa süreli bakım ihtiyacı duyan bireylere evde tıbbi bakım, günlük destek ve sosyal bakım hizmetlerini kapsayan "evde bakım sistemini" kurmuştur ve geliştirmeye ça...
Article
Full-text available
Amaç: Varicella-zoster virüsü (VZV) bir insan nörotrofik virüsüdür ve Herpes Zoster (HZ), önceden geçirilmiş bir suçiçeği enfeksiyonunu takiben VZV’nin dorsal kök gangliyonundaki latent durumundan yeniden aktive olduğunda ortaya çıkan bir enfeksiyondur. COVID-19 enfeksiyonunda yaygın ürtiker, suçiçeği benzeri papülo veziküler erüpsiyon, vaskülit...
Article
Full-text available
Cite this article as/Bu makaleye atıf için: Coşar R, Çifci A, Yalçın S, Güngüneş A, Ceylan Ş. Meme kanseri subgruplarının sıklığı ve otoimmün tiroid hastalığının prognoz üzerine etkisi. J Med Palliat Care 2021; 2(4): 105-112. ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı meme kanseri moleküler subgrup sıklığını belirlemek ve meme kanseri tanısı ile takip ettiğimiz...
Article
Full-text available
Amaç: Bu araştırmanın amacı; beyin göçü gerçeğiyle ülkemizdeki öğrencilerin hangi sebeplerle yurt dışı eğitime yöneldiklerini bulabilmek için yapılmıştır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla verilere ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında 14 katılımcıya ulaşılmış, katılımcılardan e...
Article
Full-text available
Gündelik hayatta bireylerin sağlığını ve çalışma verimliliği etkileyen birçok problemin kökeninde stresin yattığı ifade edilmektedir. Stres mesleki bir sorun olarak, çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Eğitim çalışanlarında irrasyonel inançlar ve stres arasındaki ilişki, çalışmalarda kanıtlanmıştır. Önleyici psikoterapilerin öncüle...
Article
Sağlık sektöründe artan rekabet nedeniyle sağlık yöneticileri daha çok hastane giderlerini azaltmaya ve ticari değeri olan sağlık hizmeti sunumuna odaklanırken, sunulan sağlık hizmetlerinin tam ve eksiksiz bir şekilde geri ödeme kurumlarına fatura edilip edilmediği yeterince analiz edilmemektedir. Hâlbuki, hizmet üretiminde kullanılan kaynakların t...
Article
Full-text available
Bu çalışma, doğum sonrası sosyal desteğin kadınların fonksiyonel durumlarına etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Anadolu da bir il merkezine bağlı üç aile sağlığı merkezinde yürütülmüştür. Araştırma 200 postpartum kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri doğumsonrası kadın bilgi formu, Ç...
Article
Full-text available
z Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve teknoloji ile enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Artan enerji talebinin karşılanması için fosil kaynakların kullanımının artması ile ilkim değişikliği, sera etkisi gözlenmesi ve ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Fosil kaynakların sınırlı olması ve kullanımı so...
Article
Full-text available
Bu araştırmada İstanbul ilinde şahıs adı içeren hastanelerin marka adlarının ve sembollerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilinde hizmet vermekte olan on üç Eğitim ve Araştırma Hastanesi incelenmiştir. Hastanelere adlarını veren kişiler, hastanelerin faaliyet alanları ve değerleri ile marka sembolü ilişkisi değerlend...
Chapter
1. Giriş Yara; cerrahi işlemler, travmalar, fiziksel hasar ve diabetes mellitus gibi kronik hastalık sonucu canlı dokunun yapı ve fonksiyonel işlevinin bozulması olarak tanımlanmaktadır. Yara tedavisi hem bireysel olarak hastalarda hem de sağlık hizmetleri ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletlerinde, iyileşmey...
Article
Amaç: Eroin bağımlılığı somatik, psikolojik ve davranışsal belirtileri olan, süreğenlik ve yineleme gösteren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda eroin bağımlılığı nedeniyle tedavi alan erkeklerin sosyo-demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya AMATEM polikliniğinde ayaktan tedavi gören...
Article
Bu makaleye atıf için: Akbay HB, Huyur Z, Çokluk E, Alp HH, Batur T, Şekeroğlu MR, Uçar B. Ön tanılarına göre farklı hastalığı olan bireylerde Bakır ve Çinko Düzeyleri. Van Sag Bil Derg 2020; 13(2): 24-30. ÖZET Amaç: Çinko (Zn) ve Bakır (Cu), vücudumuzda birçok fizyolojik fonksiyon ve hastalıkların patogeneziyle ilişkili olan eser elementlerdendir....
Article
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilmekle birlikte hukukumuzda belirsiz süreli iş sözleşmesi kural, belirli süreli iş sözleşmesi ise istisnadır. İş Kanunu m. 11/1 hükmü uyarınca belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif nedene...
Article
Full-text available
Z Amaç: Çalışmada ebeveynlerin sığınmacı çocuklar konusundaki görüşünü ve sorunlara çözüm önerilerini öğrenmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Haziran 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul'daki beş ayrı çocuk sağlığı izlem polikliniğine başvuran, gönüllü 231 ebeveyn dahil edilmiştir. Ebeveynlere demografik bilgilerin yanı sıra sığınm...
Research
Full-text available
Z Giriş: Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen geriatrik hastalar yüksek mortaliteye sahiptir. Ancak mortalite oranları yaşa bağlı olmayıp altta yatan hastalığın şiddetiyle bağlantılıdır. Çalışmamın amacı, YBÜ'de yatan geriatrik hasta grubunda yoğun bakımda kalış süresi ve mor-talite oranlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: YBÜ'de yata...
Conference Paper
Full-text available
ZET ET miktarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler doğrudan ölçme yöntemleri ve iklim verilerinden faydalanarak tahmin yöntemleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada amacımız doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su bütçesi yöntemi ve iklim parametrelerinden yararlanarak bitki su tüketimini tahmin etmeye yarayan Penman...
Article
Full-text available
This study was conducted ın Bandırma (Balıkesir, Turkey) during the growing season of the plant in 2017 and 2018 to determine the effect of four levels of irrigation water and three kinds of fertilizer on yield and water use of field-grown eggplant (solanum melongena).
Article
Full-text available
ÖZ: Bitkisel ürünler insanlık tarihi boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bu ürünlerin çoğu, ilaçların keşfi ve tasarımında yararlanılabilecek farmakolojik veya biyolojik aktiviteye sahiptir. Zerdeçal, zencefil ailesinin bir üyesi Kurkuma longa bitkisinden elde edilmiştir. Zerdeçal, Hint ayurvedik tıbbında ve Unani geleneksel tıbbında en az 25...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı voleybol antrenörlerinin mesleki öz yeterlik düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma konusu, nicel araştırma yöntemlerinden, betimleyici araştırma deseninde incelenmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılabilen 120 voleybol antrenörünün (34 kadın (%28,3) ve 86 erkek (%71,...
Article
Full-text available
Z Amaç: Türkiye'nin doğusunda yaşayan hastaların radyolojik görüntüleme yöntemleri hakkındaki bilgi düzeyini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Yerel hastane etik kurul onayının alınmasının ardından Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında Radyoloji Bölümüne ultraso-nografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki içi...
Article
Full-text available
Zilan Vadisi'indeToplanan (Van-Erciş) Yenen Yabani Mantar (Chlorophyllum agaricoides, Mycenastrum corium ve Paxina queletii) Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25), 291-294. Öz Doğal ortamda yetişen yabani, yenen mantarlar hem tür sayısı bakımından hem de besin değeri açısından önemli bir yere...
Article
Full-text available
Bir ekosistemin doğal faunasında yer almayan, farklı yollarla bir bölgeye dışarıdan gelen yeni türlere istilacı tür denmektedir. Yeni alanlara yerleşen, bu alanlarda doğal olarak gözlenmeye başlayan, sonra çoğalan ve biyoçeşitlilikte azalmaya sebep olan istilacı türler doğayı ve insan yaşamını da olumsuz yönde etkilemektedir. İstilacı türlerin zara...
Article
Full-text available
z Çalışmada, yatay derz donatısı kullanılarak duvarların basınç ve eğilme etkisine karşı direnci artırılmaya çalışılmıştır. Duvar elemanı olarak dolu harman tuğlası seçilmiştir. Dolu harman tuğlası seçilmesinin temel sebebi tarihi yığma yapılarda sıkça kullanılmış olmasıdır. Çalışmada 3 farklı seri, laboratuvar ortamında üretilmiştir. 1. seride; he...
Article
Purpose: Artistic Gymnastics is among the aesthetic sports that require specialization at an early age. Due to the nature of gymnastics, mechanical loading from early childhood is a common practice all over the world. However, although female and male gymnasts are exposed to similar training load, training intensity and rating of perceived exertion...
Article
Full-text available
Z Vitamin D, yağda ve organik çözücülerde çözünen, fakat suda çözünmeyen, sahip olduğu reseptörleri aracılığıyla her organ ve dokuya ulaşıp önemli görevler yapması sebebiyle hormon benzeri görev yapan bir grup sterol olarak ifade edilir. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasının devamlılığının sağlanmasında majör rol oynar. Yapılan pek çok çalışmada, D v...
Article
Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlaması, bireysel ve toplumsal yaşamda bazı değişikliklere yol açarak toplum yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu süreçte, birçok kişide yalnızlık, çaresizlik, korku ve kaygı düzeyleri artmıştır. Bu çalışma, Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan sosyal izo...
Article
Full-text available
ne Çıkanlar • Tütüne özgü nitrozaminlerin (TSNA) tümör ve kanser gelişimindeki rolü tam olarak anlaşılamamıştır. • Farklı biyolojik örneklerde TSNA analizi ile farklı organlardaki metabolik aktivasyonları konusunda önemli bilgiler elde edilebilir. •Eser düzeyde analizine imkan veren metotlar, tütün kaynaklı kanser türlerindeki araştırmalara destek...
Article
Full-text available
Modern technological advances has made it very easy to produce illegal copies of multimedia data such as image, audio, video, or text. Digital watermarking techniques aim to digitally embed copyright information into the media to be protected in an attempt to prevent illegal use of copyright protected data files. In this study, the method of digita...