С. В. Авраменко's scientific contributions

Publications (8)

Article
Бур’яни негативно впливають на рівень урожайності зерна пшениці озимої. Результативність обмеження росту і розвитку бур’янів у посівах можна досягти шляхом підбору сівозміни, попередника, способів основного обробітку ґрунту, системи удобрення та захисту від бур’янів. Метою статті було встановити вплив цих складових технології вирощування пшениці оз...

Citations

... Àâòîðàìè [26] ñôîðìîâàíî âèõ³äíèé ìàòåð³àë ïøåíèö³ ì'ÿêî¿ îçèìî¿, ùî ìîaeå áóòè âèêîðèñòàíèé äëÿ îäåðaeàííÿ âèñîêîâðîaeàéíèõ ñîðò³â ³ç äîá³ðíèì çåðíîì â óìîâàõ çîíè ˳ñîñòåïó Óêðà¿íè. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòü äîñë³äaeåííÿ ç âèâ÷åííÿ ïëàñòè÷íîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³ ñîð-ò³â ïøåíèö³ ì'ÿêî¿ îçèìî¿ çà óðîaeàéí³ñòþ â³äïîâ³äíî äî âïëèâó ôàêòîð³â âèðîùóâàííÿ [11,27,28]. Çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ åêñïåðòèçè íà ÏÑÏ ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ ñîðòó òà ìîaeëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ éîãî ãåíåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó âè-çíà÷àþòü ïîêàçíèêè âðîaeàéíîñò³ òà ÿêîñò³ çåðíà ó ð³çíèõ ´ðóíòîâî-êë³ìàòè÷íèõ çîíàõ ³ çä³éñíþþòü îáðîáêó äàíèõ äëÿ íàäàííÿ àðãóìåíòîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî çîíè âèðîùóâàííÿ êîaeíîãî ñîðòó [17]. ...