Roman Kordonskyy's scientific contributions

Publications (4)

Article
Full-text available
W artykule podjęto próbę przedstawienia fenomenu Zarwanicy (Ukraina) jako miejsca świętego, które jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego w Kościele greckokatolickim. Należy zwrócić uwagę, że miejsca odpustowe stanowią ogromną wartość duchową w ramach pobożności ludowej oraz całej wspólnoty kościelnej. Wierni pielgrzymują do tych miejsc, modlą się, a...
Article
Full-text available
338Roman Kordonskyy, Ewelina MączkaHistoriaUkrainie. W drugiej czêœci przedstawiono terminologiê oraz historiê pielgrzymowania, uwzglêdniaj¹crównie¿ jego wymiar teologiczny. W trzeciej czêœci scharakteryzowano Zarwanicê w ujêciu historycz-no-religijnym. Celem artyku³u jest przedstawienie Zarwanicy jako miejsca, w którym „prawda” jestspojeniem wielu...