Planlama Bölümü's scientific contributions

Publications (30)

Article
Full-text available
Özet: Arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmaları son yıllarda kullanılan yeni teknikler sayesinde daha kolay, hassas, ekonomik ve kısa sürede yapılmaktadır. Bu çalışmada bu tekniklerden İnsansız Hava Araçları (İHA) Fotogrametrisinin arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmalarında kullanılmasının Yersel Lazer Tarama (YLT) tekniğine göre avantajlarının...
Article
Full-text available
Dünya çapında hızla yayılan Covid-19 pandemisi günlük hayatımızı çeşitli şekillerde değiştirmiştir. Pandemi nedeniyle konutların çalışma alanlarında geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, konut çalışma alanlarının fiziksel özelliklerine ve görsel konforuna verilen önem de artmıştır. Konutlardaki çalışma alanlarının gün içerisinde uzun süre kullanıl...
Chapter
Full-text available
Kentlerde altyapının inşası sürecinde izlenen yöntem ve teknikler, yapım ve uygulama şekli, mevcut şehri geliştirmek ve yaşanabilir hale getirmek açısından önem taşımaktadır. Bütünsel planlama yaklaşımı ile bölge ölçeğinden mahalle ölçeğine ve hatta mikro düzeye inebilen sistemsel bir çözüm ile kaliteli çevreler yaratmak mümkün olabilmektedir. Bu k...
Article
Full-text available
ZET: Günümüzde nüfus artışı ve beraberinde getirdiği kentleşme, değişen iklim koşulları gibi faktörler su kaynakları üzerinde olumsuz baskı oluşturmaktadır. Bu baskı, dünyada yaşanan iklim değişikliğinin bir sonucu olan su kıtlığının etkilerini, bazı bölgelerde daha yoğun bir şekilde gündeme taşırken, bazı bölgelerde ise yakın gelecekte etkisini ar...
Article
Arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmaları son yıllarda kullanılan yeni teknikler sayesinde daha kolay, hassas, ekonomik ve kısa sürede yapılmaktadır. Bu çalışmada bu tekniklerden İnsansız Hava Araçları (İHA) Fotogrametrisinin arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmalarında kullanılmasının Yersel Lazer Tarama (YLT) tekniğine göre avantajlarının tartı...
Article
Full-text available
z Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve teknoloji ile enerji ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Artan enerji talebinin karşılanması için fosil kaynakların kullanımının artması ile ilkim değişikliği, sera etkisi gözlenmesi ve ozon tabakasının zarar görmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Fosil kaynakların sınırlı olması ve kullanımı so...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to reveal the breaking points which are effective in the emergence of health inequalities by using the World Health Organization Quality of Life Scale in Mersin province, Mezitli District. As the result of 1083 questionnaires in total applied to the population aged 18 years and over by considering neighborhood populatio...
Conference Paper
Dünyadaki hızlı nüfus artışı, plansız sanayileşme ve kentleşme, ormanların bilinçsizce yok edilmesi, tarımda yanlış uygulamalar doğal kaynakların tüketilmesine veya zarar görmesine sebep olmaktadır. Doğal kaynakların zarar görmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları ile yoksulluk arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Yoksul...
Chapter
Full-text available
2011 Depremleri sonrası Van Kentsel Alan dönüşümü üzerine yapılan araştır-malar depremde evleri kullanılamaz hale gelmiş hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılan kalıcı deprem konutlarının, hak sahipleri kadar kentin memur kesiminin de yaşam alanı olduğunu ortaya koymuştur. Depremler sonrası dönemde, yeni konut yatırımlarının kent...
Article
Full-text available
This paper interested in "affordable house" notion. Affordable Housing in Turkey, the Role of TOKI (Housing Development Administration of Turkey)
Article
Full-text available
Urban sprawl, which can be referred to as uncontrolled development of city, destroys natural resources, transform rural areas and causes an increase in urban infrastructure costs, transportation demands and durations. This uncontrolled growth is thought to stem from such factors as rapid population growth, industrializa-tion, life style, insufficie...
Article
Full-text available
Ankara is not only a spatial engineering project but also one of the comprehensive social engineering utopian projects of the early Turkish Republic. The experimental Atatürk Forest Farm (AOÇ) on the other hand, is an important urban spatial utopian project in Ankara that cannot be reduced to being a simple urban recreation area. It has been physic...
Article
Full-text available
During the production of energy from large combustion plants will cause the combustion process to air pollution stands out various gases. That gases are quite harmful on the urban ecosystem. Wet flue gas desulphurisation systems are preferred because of their applicability and easily operable structures without a deep information. The Station flue...
Article
Full-text available
This article focuses on the Turkish automotive industry and examines the sector's resilience using secondary data. The empirical investigation is based on the concept of the rivet effect and its impact on firm survival within the first tier supply chain of local original equipment manufacturers that operate in the Marmara region. This region is con...
Article
Öz: 1990 sonrası Batı Avrupa kentlerinde artan işsizlik toplumsal kutuplaşmaya ve sosyo-mekânsal ayrışmalara neden olmuştur. Almanya, bu sorunlarla baş edebilmek amacıyla 1999 yılında, mahalle-temelli bir program olan, Sosyal Şehir Programı'nı uygulamaya başlamıştır. Program, yoksul mahallelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi, yerel katılım yolu...
Article
Full-text available
The starting point of this study is the strong relationship among regional development, regional development agencies and participation concepts. The aim is to evaluate regional planning studies of regional development agencies who are the most important actors of regional development from participation perspective. Izmir and West Black Sea Develop...
Conference Paper
Full-text available
Kentlerin kolay algılanabilir, dikkat çekici ve tanınabilir yerler olmaları için öncelikle kentlinin kendisinin kenti anlamlandırması gereklidir. Kentlinin kenti anlamlandırabilmesi için kentin, algılanabilir odaklarının, nirengi noktalarının, işlevsel olarak tanımlanabilen bölgelerinin, dolaşım kanallarının ve en önemlisi kentin kimliğinin hissedi...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiri bölgesel gelişme politika ve uygulamalarında değişen söylem ve yeni söylemin vurgu noktaları üzerinde odaklanmakta ve Türkiye'deki bölgesel yapı ve bölgelerin sahip oldukları kapasiteler bu açıdan değerlendirilmektedir. Bildiri üç ana başlık altında düzenlenmiştir. Bölgesel gelişme politika ve uygulamalarında yeni söylem ve yeni eğilimle...
Article
Full-text available
zet Kentsel yaşamın var oluşundan bu yana kentler fonksiyonel ve fiziksel açıdan birçok değişim ve dönüşüme uğramıştır. Türkiye'de de dinamizmin uzun yıllar kontrolsüz oluşu, mekânların fiziksel kalitesi, donatıların yetersizliği, kentsel yaşamın istenilen düzeyde gelişmesine imkan vermemiştir. Kentsel hizmetlerin ihtiyaçlara cevap vermemesi, kents...
Chapter
Full-text available
Bu makalenin amacı dinamik kentsel yenileştirme/dönüşüm kavramının zaman içinde evrilen temel bileşenlerinin ortaya konularak, kavramsal bir çerçeve oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Liverpool ve Londra örnekleri üzerinden, kentsel dönüşüm yatırım ortaklıklarının çağdaş uygulamalarının hem stratejik hem de mahalle düzeyinde açıklanması hedeflenmektedi...
Conference Paper
Full-text available
Anahtar Kelimeler: Antalya, Turizm, ekonomik etki, istihdam, Turist sayısı..
Article
ZET Ekonomi, bilim dalı olarak, ekonomik aktivitenin gerçekleştiği yerin ve mekanın coğrafyasına çok az ilgi göstermiştir. En geniş tanımı ile mekansal verinin karar verme sürecine katkıda bulunacak bilgiye dönüştürülmesi için kullanılan araçlar demeti olarak tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ekonomi bilimi ile mekan arasında yepyeni bağla...
Article
ZET 1950 yılından günümüze kadar, hızlı bir kentleşme sürecine giren ülkemizde, kırdan kentlere olan göç, yerleşim sorununu beraberinde getirmiş, yerleşme yerleri olarak bir yandan yeni alanlar seçilirken, bir yandan da merkezi tarihi doku içindeki alanlar cazip hale gelmiştir. Böylece; zengin tarihsel çevreye sahip olan kentlerimiz, bu değerlerin...

Citations

... In the transfer of cultural heritage from the past to the future, in addition to intangible factor such as traditions and languages, the structures that make up the environmental context also play an important role. In this context, preserving the structures that play an important role in the transfer of cultural heritage is important in terms of ensuring the sustainability of cultural heritage [1]. Structures such as churches, palaces and castles, which constitute a large proportion of the world's cultural heritage stock, are made of stone material. ...
... Kocabas, A. 'New approaches to urban conservation: international guidelines and challenges for Istanbul', Rehabimed -Euro-Mediterranean Regional Conference: Traditional Mediterranean Architecture: present and future, Barcelona, July [12][13][14][15]2007. 1 Awareness of the profession as producing a social service based on public interest. 2 * 2 Understanding the conflicts of various institutions, communities and disciplines' perspectives with respect to their expectations from the city and presenting the ability to interpret their various demands in favor of the city. ...
... Tarihte İlçe sınırlarında herhangi bir yerleşimin bulunup bulunmadığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Yenimahalle'nin yerleşilebilir hale gelmesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması ve bölgede bulunan bataklığın kurutulması önemli bir aşama olmuştur (Alpagut, 2017;Ülkenli, 2017). Daha sonra da önce Ankara'daki konut darboğazını aşma çabaları, sanayi alanlarının gelişmesi ve toplu konut yatırımları ilçenin bu akarsuların beslediği düzlüklerde ve Ankara'nın kuzey batı aksında gelişmesini sağlamıştır. ...
... The cities of today promote themselves as a "world city," "global city," "knowledge city," "creative city," etc., in an entrepreneurial and competitive way. From the aspect of the competing cities, the neoliberal urban strategies such as privatization of public spaces, large-scale urban projects, residential housing projects, large-scale advertising and promotion campaigns of cities, highly speculative flagship or mega projects, dissemination of imaginary and brand cities, commodification of city centers, new consumerist practices of cities, and promotion of cosmopolitan citycenter lifestyle come to the forefront [18][19][20][21][22][23]. ...
... İzmir ve İstanbul gibi ülkemizin en önemli kentlerinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2-3 m 2 arasındadır. Çankırı'da (5,7 m 2 /kişi), Kastamonu'da (1,04 m 2 /kişi), Antalya'da (4,4 m 2 /kişi) olduğu gibi kentlerimizin genelinde de durum aynıdır (Ortaçeşme vd., 2005;Öztürk ve Özdemir, 2013;Timur ve Barrehh, 2021). ...
... Bu şartlar altında tarihi kent dokularının kültürel miras olarak sürdürülebilirliklerinin sağlanması adına korunmaları önemlidir [17]. Kentsel kültür ve mirasın önemli parçası olan tarihi dokuların ortak sorumluluk anlayışı ve kurallar ile korunması tüm dünyanın ortak sorumluluğudur [18]. Korumanın temel amacı fiziksel ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasıdır. ...