P. Houtlosser's scientific contributions

Citations

... Istniał, innymi słowy, wyraźny podział na dyskurs, a więc działanie językowe i działanie pozajęzykowe (niedyskursywne). Podział ten, choć często jeszcze przyjmowany przez wielu badaczy, poddawany jest już kolejnemu etapowi kontekstualizacji (Leezenberg 2003 ). Defi nicja granic dyskursu, podziału na świat działań językowych i pozajęzykowych jest kontekstualizowana. ...