Öğr Üyesi's scientific contributions

Publications (694)

Article
Full-text available
Denis Devlin (1908-1959) is regarded as one of the most important representatives of Irish modernist poetry. After joining the Department of External Affairs in 1935, he spent most of his life undertaking diplomatic missions for his country in Washington, New York, Rome and London, and in 1951, he served as an accredited ambassador in Istanbul, Tur...
Article
Full-text available
In the history of democratic politics, following elections many triumphant executive politicians proposed tolerance as a cure for detrimental effects of fractionalization. Moreover, tolerance level in the society and its level of fractionalization are suggested to have counter implications for a series of macro-political and macroeconomic features,...
Chapter
Full-text available
zet Yönetim insanın sosyal bir varlık olmasının sonucu ortaya çıkan tabi bir olgudur. Bu olgunun temel bir sorunu ise yönetim olgusunu yürütecek yöneticilerin kimler tarafından nasıl belirleneceğidir. Diğer taraftan yönetici olmanın getirdiği güç ve hükmetme duygusu; yöneticiliğin ahlaki açıdan talep edilip edilemeyeceği problemini ortaya çıkarmışt...
Research
Full-text available
zet Yönetim insanın sosyal bir varlık olmasının sonucu ortaya çıkan tabi bir olgudur. Bu olgunun temel bir sorunu ise yönetim olgusunu yürütecek yöneticilerin kimler tarafından nasıl belirleneceğidir. Diğer taraftan yönetici olmanın getirdiği güç ve hükmetme duygusu; yöneticiliğin ahlaki açıdan talep edilip edilemeyeceği problemini ortaya çıkarmışt...
Article
Full-text available
Flash Tekniği yöntemi, özel olarak geliştirilmiş bir EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) protokolüdür. Bu çalışmada EMDR Flash Tekniği grup uygulamasının sınav kaygısı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Model, ön test, işlem, son test ve izleme testi karşıl...
Article
Full-text available
Günümüz dünyası baş döndürücü hızla değişmektedir. Bu hızlı değişime rağmen bazı kasabalar yavaş değişmekte, mevcut yapısını ve statüsünü korumaktadır. Muğla İlinin Köyceğiz Kasabası da değişimin yavaş olduğu kasabalardan biridir ve mevcut yapısını, tarihsel statüsünü, kültürel dokusunu korumaktadır. Köyceğiz tarihsel süreç içerisinde tarım, ticare...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Dersim coğrafyası siyasal ilişkiler açısından birbiriyle benzeşen ve farklı-laşan yerel mekânları kendi içerisinde barındıran özgünlüklere sahiptir. Her mekân kendi özgünlükleri etrafında farklı siyasal etkileşim süreçleri sergile-mektedir. Bu araştırmada Geç-Osmanlıdan 1980'li yıllara kadar Mazgirt yerelinde merkezi devlet kurumsallaşması ve...
Article
Full-text available
Hakemli Makale 89 Öz Zanaatkâr emekçilerin kapitalist toplumsallaşmayla oluşan erken işçi hareketinin öncü gruplarından biri olduğu bilinmektedir. Bu çalışma Hannover matbaa işçilerinin (esasen kalfalar) 1800-1850 yıllarında geliştirdikleri örgütlenme deneyimlerini ele almaktadır. Bu deneyimler çalışmada Negt ve Kluge'nin (1974) proleter kamusallık...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada amaç; Sivas merkez Ahmet Ayık Tematik Spor Lisesinde öğrenim gören 15-17 yaş arası serbest stil müsabık sporculara uygulanan 8 haftalık kor egzersizlerinin maksimal kuvvet, (bacak, sırt ve kavrama kuvveti) dikey sıçrama ve esneklik üzerine olan etkilerini incelemektir. Çalışmaya yaşı 15,80±0,616 ve spor yaşı 4,05±1,538 olan 10 antren...
Article
Full-text available
Kamu diplomasisi ve ulus markalama birbiri ile çok yakından ilişkili iki konsepttir. Kimi yazarlar bu iki kavramı aynı çerçevede değerlendirirken bazı yazarlar da farklı olduklarını ifade etmektedir. Ulus markalama; ülkelerin turizm, ihracat, kültür gibi değerlerinin hedef ulus ve kamular nezdinde istenilen algı ve imajın oluşturulması ile sağlanan...
Article
Full-text available
z Küreselleşme ile birlikte yönetişim alanında uyguladığımız sistemler yerini yeni arayışlara bırakmıştır. Bu arayışlarda görülmüştür ki vatandaşlık ve katılım faktörlerini ön planda tutan yerel yönetimler üzerinde çalışmalar artmıştır. Türkiye'de yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde verimlilik, etkinlik, hesap verilebilirlik ve denetim üzerine...
Article
Full-text available
https://orcid.org/0000-0002-7752-8378 ÖZ Amaç: Uzun deneyimler sonucu şekillenmiş olan bitkisel tedavi yöntemleri, geleneksel halk yaşamının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülkemizin coğrafi bölgelerine göre farklılık gösteren bitkiye dayalı halk hekimliği uygulamaları kendi içinde ayrı ayrı araştırılmayı ve incelenmeyi gerektirdiği düşüncesin...
Conference Paper
Full-text available
zet Çini kullanımı çok eski devirlere kadar uzansa da Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden itibaren Türk sanatının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Çini çok özel bir malzeme olarak görülüp özel yapılanın, özel bölgelerine uygulanan bir unsur olduğu bilinmelidir. Türklerin, özellikle dini objeler ve nesneleri sadece ibadet amaçlı ku...
Article
Full-text available
This study was conducted to address the world-famous painter Pablo Picasso's relationship with food and to see him from a different perspective. Professionally, the work of artists is generally viewed from one side. What motivates the artist is less interested in academic terms. On the other hand, there are rare studies that show that one of the th...
Method
Full-text available
Özet: Ülkemizde ve dünyada özel gereksinimli çocukların sayılarının artması ile birlikte özel eğitim alanında yapılan çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. Özel eğitim alanı içerisinde önemli bir yeri olan kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi bunlardan bir tanesidir. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminini nitelikli bir şekilde yürütülebilmesinde öğretm...
Article
Full-text available
Aziz Nesin who started his literary life with poetry is a socialist-realist writer who expresses the faults, injustices and opportunism he sees in society with a straightforward and plain expression. He has a successful sense of humor in his novels and stories and used humor as a method in writing his thoughts and criticisms. The author who enhanci...
Chapter
Full-text available
lke ekonomisine katkı sağlayarak, destinasyon popülaritesini arttıran alternatif turizm kapsamında değerlendirilen gastronomi turizmi son yıllarda yeme içmeye olan ilginin artmasıyla birlikte ön plana çıkmaktadır (Eren, 2016; Emekli, 2006). İnsanoğlunun beslenmesinde temel bir gereksinim olan yeme-içme zaruri bir ihtiyaçtır (Maslow, 1970). Turistle...
Chapter
Full-text available
Seri üretimin sağladığı imkanlarla ürün ve hizmetlerde maliyet ve pratiklik avantajları kazandırılmıştır. Buna karşın geleneksel üretim ve lokal ürünlere olan rağbet sanayi devriminden günümüze kadar git gide azalma göstermiştir. Hatta bazı yerel ürün ve yemekler unutulmaya yüz tutmuş durumdadır. Fakat seri üretim, tekdüzelik ve monotonluk gibi baz...
Article
Full-text available
Orcid: 0000000179636172 TARİHİ SÜREÇTE PELERİN VE TÜRK GİYİNME KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI Öz Belgesel tarama yöntemi ile ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel kaynakların ince-lendiği, tarihi süreçte farklı toplumlardaki pelerin kullanımının ve Türk giyinme kültürüne yansımalarının ortaya konmasının amaçlandığı bu tarihi araştırmada; Sümer Babil, Asur...
Article
Full-text available
z Büyük teknoloji şirketlerinin, analistlerin, özellikle nöropazarlama ve medya alanında çalışan profesyonellerin sıkça dile getirdiği bir kavram olan Metaverse, internetten sonraki en büyük devrim olma potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Metaverse'ün kavramsal kapsama alanı sınırsız görünmektedir. Bu yeni teknolojiler evreni evlerimizi, şehirlerimi...
Article
Full-text available
1 Öz Siyaset, her dönemde mizahın konusu olmuştur. Resmi söyleme karşıt bir söylem geliştirmek ve siyasetin katı sınırlarını esnetebilmek noktasında mizah, önemli bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla da siyasi mizah, siyaset ve mizahın kesişim noktasında önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Siyasi mizahın birçok biçimi bulunmaktadır. Ancak y...
Article
Full-text available
The Ibadites are an Islamic sect that appeared in the first century AH with the events of the so-called Great Fitna, where it sided with the Kharijites, but over time it separated politically and intellectually from the Kharijites, but many researchers and scholars still treat the Ibadites as a sect of the Kharijites, although it has survived to th...
Article
Full-text available
Özet Dünya Sağlık Örgütü'ne göre depresyon, global ölçekte yaygın görülen, küresel hastalık yükünü artıran ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Depresyon tedavisinde yaygın olarak antidepresan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2008-2019 yılları arasında Türkiye'de ve Almanya'da antidepresan ilaç kullanım düzeyl...
Article
Full-text available
The effectiveness of new communication technologies continues rapidly in all areas from social structure to daily practices, behaviors, and attitudes. As the center of the technological change experienced, the media increases its sphere of influence with many individual-oriented new applications. While media contents affect the masses, they are exp...
Article
Full-text available
Z Bugün Türkiye'de geliri ve saygınlığı yüksek mesleklere ulaşabilmek beklentisiyle yükseköğretime devam eden gençler; işsizliğe, işe geçiş sürecine ve istihdama yönelik çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak gençlerin karşılaştığı sorunlar, beşerî sermayelerine gerekli yatırımı yapmamış olmalarından kaynaklandığı iddiasıyla bireyselle...
Chapter
Full-text available
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Conference Paper
Full-text available
A RECOMMENDATION ON THE MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING ABSTRACT Today, the impact of the activities of enterprises on the natural environment in terms of resource depletion, waste production, air emissions has become one of the important issues. In environmental management accounting theory, Material flow cost accounting (MAMM) is a powerful tool th...
Article
Full-text available
z Türkiye, 1980 sonrasında dünyadaki gelişmelere paralel olarak kalkınma politikasını ihracata dayandırmıştır. İhracatın arttırılması bir taraftan yatırım kapasitesinin arttırılmasına, diğer taraftan pazarın genişletilmesine bağlıdır. Sermaye birikimi yetersiz olan Türkiye'nin bu eksikliği gidermekte kullanacağı kaynakların başında doğrudan yabancı...
Article
Full-text available
In the period between organizations and republic, Turkey witnessed a sharp political struggle that was an attempt to advance the Islamic nation, and it was a precursor the downfall that led to it later, represented by the disintegration of the Ottoman Empire and the fall of many Islamic countries under the political and cultural colonialism. This c...
Article
Full-text available
z Erken çocukluk döneminde verilen değerler eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, yaklaşımlar ve bunları uygularken kullanılan materyal çeşitliliği çocuklara etkin olarak verilmekte fakat uygulama alanında öğrenilen bu kavram ve yargılar gerçek hayata etkin olarak aktarılamamaktadır. Öğretmekten kazandırmaya geçişte çocuklar üzerinde etkin ola...
Thesis
Today, in parallel with the development of technology, the use of renewable energy sources as sustainable and clean energy sources becomes an important necessity due to the increase in people's need for electrical energy. The use of renewable energy resources has great potential in strengthening socio-economic structures and sustainable develop...
Article
Full-text available
Çalışmaya konu olan “Live up to Your Name” adlı dizi, Güney Kore kültürünün geleneklerini, geleneksel ve modern hekimlik uygulamalarını postmodern bir anlayışla medikal drama, tarihî ve fantastik türlerin özellikleriyle kurgulamış 2017 yapımı K-Drama serisidir. Fantastik, medikal drama, tarihsel dönem dram, romantik komedi türlerinde sayılan dizi S...
Preprint
Full-text available
Dijital ve sosyal medyanın gelişimiyle birlikte işletmeler markalarını tanıtacak birilerini bulmayı amaçlamaktadır. Kelime olarak etkileyen kişi olarak denilen influencerlar yazarı böyle bir kitap yazmaya yönlendirmiştir. Kitabın yazarı, gece hayatı bloğunda yazarlık, ardından sosyal medya stratejisti ve şimdide Hearst Magazines Digital Media'da in...
Article
z Bu çalışmanın amacı özel spor merkezleri tarafından sunulan hizmet kalitesinin kullanıcıların bazı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışmaya Samsun ilinde özel spor merkezlerine giden 18-55 yaş aralığında toplam 385 kişi dahil edilmiştir. Cinsiyete göre özel spor merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi; 'etkil...
Article
Full-text available
z Konaklama işletmelerinde değer oluşmasını sağlayan müşteri katılımı kavramı, müşterilerin hizmet üretim ve sunum süreçlerine dâhil olması olarak ifade edilmektedir (Bendapudi ve Leone, 2003). Müşteri perspektifinden öznel olarak da değerlendirilebilen bu kavramın algılanan risk, algılanan değer ve müşteri sadakati ile ilişkisi bulunmaktadır. Bu b...
Article
Full-text available
Events such as crises and wars in one part of the world affect not only the parties of the event, but also many countries on a global scale. Countries that have more commercial relations with the warring countries are more affected by this process. Turkey makes high levels of imports and exports with both Russian Federation and Ukraine. Therefore,...
Presentation
Full-text available
Although gothic elements are typically excluded from children's literature, throughout history, fairy tales have frequently incorporated them. Popular children's mystery and adventure books also frequently contain gothic aspects, as do recent movies and video games. This is the case with Neil Gaiman's children's book Coraline, which exhibits strong...
Article
Full-text available
retmen yetiştiren farklı bilim dallarında görev yapan akademisyenlerin ve ortaokullardaki farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin kök değerlere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcı grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönem...
Article
Full-text available
Geliş Tarihi (Received): 16.05.2022 Kabul Tarihi (Accepted): 20.06.2022 Yayın Tarihi (Published): 30.06.2022 Öz Müzeler, turizm içerisinde diplomasiye katkı sağlayan tarihi ve kültürü topluca bir yapı içerisinde sunan, itibarı imajı güçlendiren turizm unsurlarıdır. 19. yüzyıldan itibaren dünya çapında ilk örnekleri görülmeye başlanan panorama müzel...
Article
Full-text available
1. GİRİŞ Sanayiden gıdaya, hayvancılıktan kimya sektörüne kadar çok farklı sektörlerle bağlantılı olan tarım sektörü, dünya nüfusundaki artışla birlikte çok daha önemli ve stratejik bir konuma yükselmiştir. Küresel boyutta gıda arzı ve beslenme konuları, mevcut su kullanımının daha fazla paydaya bölünmesi ve doğal kaynaklardaki sorun nedeniyle gene...
Article
Full-text available
Sabri Esat Siyavuşgil's lecture titled "Ahmet Mithat-Mürebbi" given at the opening lecture ceremony of the 1945-1946 academic year is the subject of this study. The text of this conference was later published in Istanbul by Kenan Printing House under the title of "University Conferences 1945-1946". The same text was published in Istanbul Kültür...
Article
Full-text available
Z Hastalığının son evresinde olduğu öngörülen hastalar ve onların yakınları, hospiz olarak bilinen kurumlarda çok disiplinli bir ekip tarafından takip edilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu derlemenin amacı son yıllarda dünyada ve ülkemizde etik bir sorun haline gelen prognozu ümitsiz hastaların ölüme yaklaşması ve ötanaziye alternatif bir yöntem olarak ben...
Article
Full-text available
In her Pulitzer-winning novel, The Age of Innocence (1920/1999), the American novelist Edith Wharton portrays how societal norms and codes rule the lives of individuals in Old New York, creating boundaries and forcing them to act within them. In this social environment, the novel's protagonist, the dilettante bachelor Newland Archer, is presented a...
Thesis
Full-text available
In this thesis, by using microwave method, 8 Schiff base derivatives were synthesized in different structure resulting from condensation of cinnamaldehyde and paramethoxy cinnamaldehyde with various amine derivatives. The synthesis of N- (4-methoxy cinnamyliden) -2-bromoaniline, N- (4-methoxy cinnamyliden) aniline, N- (cinnamylidene) -4-bromoani...
Article
Full-text available
ZGÜRLÜK KAVRAMININ PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FARKLI YÜZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet Özgürlük, en az iki kişi arasındaki etik ilişkinin veya bir insan durumuna karşı değerlendirme yapabilmenin temel koşuludur. Böyle bir temel koşul belirlemesine ulaşılması tarihsel olarak insanın doğaya karşı ve ardından topluma karşı sahip olduğu bir takım ayrıcal...
Article
Emperyalistler Orta Doğu Coğrafyasını yeniden şekillendirirken önce bölgede yaşayan halklara bazı vaatlerde bulunmuş, amaçlarına ulaştıklarında da söz konusu millet ve etnik gruplara sırtını dönmüşlerdir. İngilizlerin I. Dünya Savaşında Irak’ı işgal etmeleriyle birlikte Irak’ta bulunan halklar söz konusu vaatlerden nasibini almıştır. İngilizlerin K...
Article
Full-text available
Developments of occurring in the Middle East most of the time changs the balance of the whole world and directs. This geography, which has been in the shadow of wars for centuries, has an important place in world politics and this creates conflicts of interest. After the September 11, 2001 attack, it is a fact that the United States (USA), which ha...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Bilindiği gibi statistiksel proses kontrolü çalışmalarında merkezi limit teoremine dayalı kalite kontrol grafikleri geleneksel yaklaşım olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bunun nedenini Kobu (1994: 491) şöyle açıklar; normal dağılımın kalite kontrolünde uygulanması, "Bir değişkenin dağılım tipi ne olursa olsun, ana kitleden alınan yeterl...
Research
Full-text available
İnsanlık tarihinde sosyal güvenlik uygulamalarını görmek mümkündür. Hasta bakım evleri, aş evleri, hastane kardeşlik birlikleri, defin dernekleri bunlar arasında yer alır. Sosyal yardımlar sosyal güvenliğin tarihinde önemli örneklerler arasında gelir. Modern sosyal güvenlik denildiğinde ise; prim karşılığı emeklilik, sosyal yardımlar, sağlık sigort...
Article
Full-text available
z: Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf matematik öğretiminde drama ile bütünleştirilmiş STEM uygulamalarının (STEM+drama) kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini ve uygulama deneyimlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı araştırma, 22 ortaokul 7. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmanın etik kuru...
Article
Full-text available
z Sigortacılık sektörü Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir yere sahiptir. Sigorta bireylerin belirli teminatlar çerçevesinde oluşan zararlarını karşılarken ayrıca oluşacak risklere karşı kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Kişiler sigorta şirketlerini seçerken seçtikleri şirketin sunduğu imkânlara ve sektördeki performanslar...
Article
Full-text available
z Ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayan turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınma süreçlerinin gelişmesine destek olmaktadır. Turizm endüstrisi doğal, kültürel ve tarihi değerleri kaynak olarak kullanarak arz değerlerini oluşturmaktadır. Ülkelerin önceliği kalkınmaya vermesi sosyal, kültürel veya çevre unsurlarının göz ardı edi...
Article
Full-text available
Stage design is the design of decor, costumes, accessories, lights, effects and all other audiovisual environments for the enactment of a theatrical play on the stage. Stage design is the general name of the design of all counted areas. This art branch, which started in the Middle Ages in accordance with today's understanding as stage painting and...
Article
Full-text available
Arınma ritüelleri, maddi veya manevi kirlilikten arınmak, ibadete başlamak veya kutsalı tecrübe etmeye uygun hale gelmek için ya-pılan uygulamalardır. Yahudilikte var olan arınma ritüellerinin in-celenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; belge tarama modeliyle ulaşılan veriler neticesinde arınma ritüellerinin ne zaman veya hangi durumlarda yapıldığını...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between commercial loan disbursement and manufacturing industry production in Turkey. In this context, monthly data between 2004 and 2022 were used. Time series analyzes were used to examine the relationship between variables. In order to determine the stationarity levels of the variables, the Zi...
Article
Full-text available
In this study, the effect of the sub-dimensions of the artificial intelligence anxiety variable on career stability is examined. The data to examine the relationship between the variables that are the subject of the study were collected by the online survey method and the convenience sampling method. A total of 281 questionnaires were distributed a...
Article
Full-text available
The concept of thriving at work is an important concept that scientists and businesses have been interested in for a long time, and many studies and experiments have been made on how employees will be successful at work. It is thought that thriving at work will be more effective and important not only unilaterally, but also the individual's self-de...
Research
Full-text available
Sağlık, insanlığın en önemli değerlerinden biridir. Aynı zamanda ekonomik kalkınma ve refah için bir ön koşuldur. Sağlık sektörü, karmaşık yapısı nedeniyle küresel düzeyde yolsuzluğun en yaygın olduğu alanlardan biridir. Araştırmalar yolsuzluğun sağlık harcamalarına ve hizmetlerine zarar verdiğini göstermektedir. Bu çalışmada, 1984'ten 2019'a kadar...
Chapter
Full-text available
KOKSOY H. (2022). Hücrelerimiz Bizi Duyar mı? Epigenetik, Nöroplastisite ve Genetik Determinizm. Insac World Health Sciences. Eds, Assoc. Prof. Dr. Mehmet DALKILIC and Asst. Prof. Dr. Hale KOKSOY, 1nd ed., pp. 760-774 , Gece Kitaplığı Press. June 2022. ISBN: 978-625-430-152-0.
Article
Full-text available
zet Çalışmada üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal medya kullanım puanlarının siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarına göre sosyal medya kullanım amaçlarını da incelenmiştir. Kolay ulaşılabilir örn...
Chapter
Full-text available
1. GİRİŞ İkinci Dünya savaşının hemen ardından başlayan ve 45 yıl boyunca uluslararası ilişkileri önemli ölçüde etkileyen soğuk savaş dönemi, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona ermiştir. Ancak insanlık acılardan ders almamıştır.19901ı yıllar başta Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana g...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada-algının nesnesi olarak-taşınmaz kültür varlıklarının inşa ediminde etkin olan epistemik yapıyı okumak, nicel ve nitel özellikler ile nesneye yüklenen anlamsal karşılığı araştırmak hedeflenmektedir. Ülkemizdeki zengin kültürel çeşitliliğin günümüze taşınan yapısal izleri üzerinden anıt algısını yönlendiren baskın öğenin, belleklerde o...
Article
Full-text available
Günümüzde yaşanan tedarik zincir ve operasyon yönetimi ile ilgili problemler hem üretici hem de tüketiciler için olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri de lojistiktir. Ülkemizde ihtisaslı bölge sınıflandırılması için kullanılan TR düzey kodlu bölgelerin sahip olduğu lojistik altyapı ve üstyapılar bölgenin d...
Article
Full-text available
Hac, Müslümanlar üzerine hem yükümlülük ifade etmekte hem de aralarında vahdetin oluşmasına imkân tanıyan bir iletişim kaynağı olmaktadır. Bu ibadetin gerçekleştirilmesinde ferdin maddî gücü yanı sıra bulunduğu yerin Harameyn’e uzaklığı, yol güzergâhının emniyeti vb. unsurlar da önem arzetmektedir. Yakın bölgeler hariç birçok devlet yöneticisi yeri...
Article
Full-text available
RGÜTSEL İLETİŞİM İKLİMİ İLE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Özet Örgütlerde var olan iletişim ortamının koşulları ve çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri örgüt için önem arz eden bir konudur. Çalışanlar arasındaki iletişim iklimi ve çalışan sesliliği ilişkisinin tespit edilmesi ama...
Chapter
Full-text available
İnsanın yaşam alanını paylaştığı ideal kişi sayısının ne olduğuna yönelik ciddi araştırmalar yapılmakta olup (Abernethy, V. D., 2001), kalabalığın bireylerde olumsuz etkilerinin olduğuna dair ciddi kanıtlar sunan araştırmalar mevcuttur. Tüm bu veriler, kalabalığın çocuklar üzerinde daha fazla olumsuz etki bıraktığını göstermektedir (Warner vd., 199...
Article
Full-text available
z: Geleneksel iktisat teorisinde üretim faktörleri işgücü, toprak ve sermaye olarak ele alınmaktadır. Yeni ekonomide ise "bilgi" bu üretim faktörlerine ilave edilmiştir. Bilgi, satılan ürün ve hizmetlerin içerisinde bulunmakta veya ürün ve hizmetin kendisini oluşturmaktadır. Bilginin bir üretim faktörü olması sebebiyle bu çalışmada, ekonomide bilgi...
Research
Full-text available
performans analizi, orana analizi, sektör analizi, tcmb sektör bilanço verileri, Bıst Tekstil Verileri
Chapter
Full-text available
Tüm kurum ve kuruluşlarda verilen hizmetin kalitesini artırmada etik ilkelere uygun davranmak önemli bir rol oynar. Bir ülkede bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasında, mesleki ve akademik eğitimin üniversitelerdeki hizmetlerin kalitesi de etik ilkelere uygun davranmakla yakından ilişkilidir. Bu çerçevede üniversitelerde etik kurallara uymanın...
Article
Full-text available
In addition to being a source of inspiration throughout the ages, the ghazal poem was one of the most important topics that inspired Arab poets to express their feelings of love and passion for the beloved. So, we find them make great creativity in it, whether in terms of artistic depiction or in the appropriateness of the pronunciation to the mean...
Conference Paper
Full-text available
zet Feldispatoyid grubu minerallerinden biri olan nefelinin içeriğindeki yüksek Na2O+K2O oranı, pişirme sıcaklığını düşürmesi, düşük viskoziteye sahip oluşu, camsı fazın hızlı gelişimine neden olması ve kuvarsa karşı yüksek reaktivite göstermesi nedeniyle seramik sanayinde kullanımını yaygınlaştırmıştır. Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmel...