Mutlu Barbaros's scientific contributions

Publications (4)

Article
Full-text available
Türkiye 1989 yılından sonra sermaye hareketlerine uyguladığı denetimi kaldırmış ve finansal serbestleşme sürecine girmiştir. Çalışmanın amacı, sermaye hareketlerini serbest hale getiren Türkiye’nin serbestleşme sonucunda nasıl etkilendiğinin tespit edilmesidir. Analizde kullanılan veriler; GSYH, USD olarak cari açık ve USD olarak sıcak para girişle...
Article
Full-text available
Enflasyon ekonomik hayatta tüm karar alıcıları yakından ilgilendiren bir durumdur. Yüksek enflasyon sabit gelirlinin alım gücünün düşmesine, üreticinin maliyetinin artmasına ve ekonomik aktivitenin yavaşlamasına neden olmaktadır. İhracat ise bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması ve ülkeye döviz geliri sağlanmasıdır. Bu say...
Article
Full-text available
Countries struggle with and wish to ensure stable economic growth. Because, households’ and individuals’ welfare depend on increasing the economic growth by providing the fair distribution of income. Therefore, mean of increasing the welfare is more exultant life between individuals. Energy is one of the most significant input of countries’ develop...

Citations

... The variable with the least impact is foreign direct investment. Barbaros et al. (2020) found that short-term capital inflows cause CADs, and 10% increase in short-term capital inflows increases the CAD by 3.47%. ...
... Aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 101 ülkede enflasyonun tarımsal ürün fiyatları üzerindeki etkisini araştıran Güloğlu ve Nazlıoğlu (2013), panel yumuşak geçişli regresyon modelini kullanarak düşük enflasyon dönemlerinde enflasyonun tarımsal ürün fiyatlarını arttırdığı, yüksek enflasyon dönemlerinde ise azalttığı sonucuna varmışlardır. Barbaros, Kalaycı ve Bakır (2019), VAR yöntemini kullandıkları çalışmalarında, gıda ihracatından gıda fiyatlarına doğru, gıda fiyatlarından ise enflasyona doğru nedensellik ilişkisi olduğunu raporlamışlardır. Ayrıca gıda fiyat artışlarının genel enflasyon üzerine etkisini araştıran ve enflasyonla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için gıda fiyat artışlarını önleyici politikaların uygulanması gerektiğine vurgu yapan çalışmalarda bulunmaktadır (Eştürk ve Albayrak, 2019; Barbaros vd., 2019). ...