Marek Konopczyński's research while affiliated with University of Bialystok and other places

Publications (6)

Article
Full-text available
Artykuł stanowi zarys podstaw autorskiej koncepcji twórczej resocjalizacji społecznej jako alternatywnej perspektywy poznawczej w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych. Jego celem jest ukazanie różnic między klasycznie rozumianą pedagogiką resocjalizacyjną a twórczą resocjalizacją społeczną w wymiarze teoretyc...
Article
Full-text available
Prezentowany artykuł jest próbą zasygnalizowania nowego problemu, który stanowi wyzwanie dla współczesnych pedagogów resocjalizacyjnych. Polega on na tym, że w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej następuje coraz szybsze i powszechniejsze ograniczanie bezpośrednich interakcji społecznych („face to face”) na rzecz kontaktówuśrednio...
Article
The article deals with the personal and social potential of court probation in Poland. It shows how probation officers can apply methods of creative social rehabilitation in their professional work, by supporting the development of cognitive and creative structures of their wards by means of implemented strategies and methodological recommendations...

Citations

... Wszystkie zadania ukierunkowane na pomoc po odbyciu kary -czyli zainteresowanie ogólną sytuacją więźnia, doraźna pomoc finansowa, aktywizacja zawodowa osób karanych, lepsze uzupełnianie kwalifikacji osób karanych przez urzędy pracy oraz ich samoorganizowanie się i działalność w spółdzielniach (Mrózek 2014) -mogą być realizowane przez pracowników socjalnych i osoby współpracujące z nimi w ramach działań z zakresu pomocy społecznej. W sytuacji gdyby osoby te przejawiały postawy stygmatyzujące wobec osadzonych będących klientami pomocy społecznej, stabilizowałyby jednostkę prodewiacyjną w jej sposobie myślenia na swój temat i wówczas usztywniałyby ją w ograniczonych treściowo rolach społecznych, co skutkowałoby pogłębianiem się procesu jej marginalizacji lub wykluczania (Konopczyński 2017). Co istotne, dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych z klientami pomocy społecznej wskazują na odczuwanie przez nich stygmatyzacji w związku z byciem klientem pomocy społecznejw tym doświadczanie wstydu, upokorzenia -ale także na podejmowanie prób radzenia sobie z efektami przejawianych wobec nich postaw (Kudlińska, 2011). ...