Lodewijk Gunther Moor's scientific contributions

Publications (22)

Book
Full-text available
U hebt het vijftigste nummer van de Cahiers Politiestudies in handen. Een gelegenheid die het redactiecomité niet ongemerkt wilde laten voorbijgaan. Dit is dan ook zonder meer een feestnummer geworden, waarin we diverse auteurs uitnodigden om terug te kijken op de vorige nummers en te reflecteren over “de essentie van politiewerk”. Voor deze en...
Article
Full-text available
Onder dienstverlening begrijpen we het in ontvangst nemen van meldingen, het opnemen van aangiften, het verschaffen van informatie, het verlenen allerlei soorten hulp aan de burger e.a. Maar binnen de politie is zulk ruim concept nooit onomstreden geweest. Hoort dit alles wel bij het eigenlijke werk van de politie? Un peu d'histoire...
Book
Full-text available
n dit Cahier Politiestudies staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van informatie, verlenen van vergunningen, maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de...
Article
Full-text available
In dit Cahier Politiestudies staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van informatie, verlenen van vergunningen, maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de...
Article
Full-text available
Dit artikel poogt een ruim overzicht te bieden van dimensies van eigenrichting en de beteugeling daarvan. We inventariseren uiteenlopende vormen van informele rechtshandhaving door (groepen) burgers en de verwantschap met eigenrichting. Er is sprake van een complex samenstel van typen eigenrichting, variërende grenzen en overlap met andere vormen v...
Book
Full-text available
Het begrip eigenrichting geniet algemene bekendheid: burgers mogen het recht niet in eigen hand nemen. Dat is een zaak van de overheid. De overheid legt rechtsregels in wetten vast, kent een rechterlijke macht die in een vonnis bepaalt wat recht ‘is’, een openbaar ministerie en een politie die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van strafbare f...
Article
Full-text available
Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers overheidsbescherming in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving. Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng...
Chapter
Full-text available
Dit handboek vult zowel een academische als praktisch-educatieve leemte op en gaat juist in op die multidisciplinaire aanpak. Dit werk kan dan ook als een naslagwerk inzake ‘first responders’ worden beschouwd voor beide landen. Zowel practici als academici, uit België en Nederland, leverden een bijdrage. Het werk biedt zowel theoretische inzichten...
Book
Full-text available
In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd dan ook geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werd...
Book
Full-text available
Dit Cahier gaat nader in op de vraag of (en zo ja, in welke mate) al dan niet bepaalde politietaken kunnen uitbesteed worden aan de private veiligheidssector. De gastredactie was van mening dat dit vraagstuk zowel in België als in Nederland steeds hoger op de beleidsagenda kwam en dat het dus dringend nodig was er een themanummer aan te besteden. A...
Chapter
Full-text available
Dit Cahier gaat nader in op de vraag of (en zo ja, in welke mate) al dan niet bepaalde politietaken kunnen uitbesteed worden aan de private veiligheidssector. De gastredactie was van mening dat dit vraagstuk zowel in België als in Nederland steeds hoger op de beleidsagenda kwam en dat het dus dringend nodig was er een themanummer aan te besteden. A...
Article
Full-text available
Er is geen gezag meer. Iedereen kent de verhalen. De pers staat er vol van. Tramcon-ducteurs, medewerkers van sociale diensten, politiemensen, maar ook ouders, leraren en zelfs artsen hebben ermee te maken. Gezag wordt niet meer erkend en wie de ander ook maar een strobreed in de weg legt kan een grote mond krijgen. En dan mag je nog van geluk spre...
Chapter
Full-text available
Deze bundel brengt verslag uit van de tweedaagse conferentie die de Stichting Maatschappij en Veiligheid uit Nederland (SMV) en het Centrum voor Politiestudies uit België (CPS) organiseerden op 12 en 13 december 2013 in Deinze. De conferentie had als thema "Tides and currents in police theories", waarbij het de bedoeling was te reflecteren over hoe...
Article
Full-text available
In dit inleidende artikel van een themanummer over vernieuwing in de opsporing, wordt een korte schets gegeven van enkele belangrijke ontwikkelingen in de opsporing en van de achtergronden die daarbij een rol speelden. Dit vormt de context voor meer recente vernieuwingen in de opsporing. Vervolgens wordt afzonderlijk voor Nederland en België ingega...
Chapter
Full-text available
In deze bijdrage wordt een antwoord geformuleerd op de vraag hoe politiemensen omgaan met etnisch-culturele minderheden op basis van data verzameld in het kader van een 34 maand durend beleidsgericht onderzoek naar de toepassing van de gemeenschapsgerichte politiezorg in multiculturele buurten (in opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid). Daarbij w...
Book
Full-text available
FOR ACADEMIC PURPOSES ONLY. PLEASE REFER TO: Easton, M., Ponsaers, P., Demarée, C., Vandevoorde, N., Enhus, E., Hutsebaut, F., Elffers, H., Moor, L. G. (2009). Multiple community policing: hoezo? Gent: Academia Press. ////// Qualitative field study in four Belgian cities (two Flemish, two walloon ones) on how street level police officers deal with...

Citations

... In deze zoektocht zijn allerlei selecties aan de orde, die consequenties hebben voor de wijze waarop de aandacht van politieagenten wordt verdeeld over verschillende groepen in de (lokale) samenleving. Proactief politieoptreden leidt daardoor per definitie tot overpolicing en underpolicing van verschillende groepen (Easton et al., 2010). Vanuit die optiek beschouwt Amnesty International (2013) proactief politieoptreden door de politie in Nederland als een risico voor de mensenrechten. ...
... Restorative policing goes beyond merely changing officer behaviours, and focuses on structural changes that facilitate collaborations between the police and communities to effectively respond to crime (Clamp and Paterson, 2016;Glowatski et al., 2017). However, research on restorative policing were typically about when officers utilize restorative policing skills and behavioursnot the implementation of structural changes within police departments (Glowatski et al., 2017;Moor et al., 2009). ...
... Boven dien heeft een divers korps ook een betere voeling met de diversiteit aan verwachtingen ten aanzien van 1981;BroWn & Benedict, 2002;ScHAfer et al., 2003;tyler, 2005;voor België: VAn crAen, 2013;VAncluySen et al., 2009;2011), iets waar de protesten rond 'Black Lives Matter' anno 2020 ons wereldwijd nogmaals op wijzen. Verklaringen voor een negatief vertrouwen in de po litie van etnische minderheden worden gezocht in de relatie en negatieve ervaringen tus sen deze twee groepen, gestoeld op een wederzijds wantrouwen eASton et al., 2009) en perceptie. Verder dragen ook andere factoren zoals de buurtkenmerken en beeldvorming van gemeenschappen hiertoe bij (eASton et al., 2009). ...
... Ondanks de vaak hoge verwachtingen van technologisch gedreven veranderingen en ontwikkelingen binnen politiewerk is het verrassend dat er weinig empirisch wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de toepassing en implementatie van technologie binnen politieorganisaties en de impact ervan op zowel de organisatie als op criminaliteit (Byrne en Marx, 2011;Terpstra, Ponsaers, De Poot, Bockstaele & Moor, 2013;Koper et al., 2015;Byrne & Hummer, 2017). Het ontbreekt daardoor aan zicht op wetenschappelijk onderbouwde factoren die de doorwerking van technologieën in de politiepraktijk bevorderen (Chan, 2001;Chan, 2003;Dean & Gottschalk, 2007;Custers, 2012;Darroch & Mazzerolle, 2012;Byrne & Hummer, 2017). ...