Leslie E. Maldonado's scientific contributions

Citations

... Zaobserwowany brak związku między stresem odczuwanym przez nauczycieli religii a stosowaniem przez nich PRC okazuje się zbieżny z wynikami innych autorów, szukających relacji między tym rodzajem strategii zaradczych a stresem doświadczanym przez: duchownych (Horton, 2006), adolescentów (Terreri, Glenwick, 2013) czy dorosłych imigrantów (Da Silva i in., 2017). Na podstawie przeprowadzonej metaanalizy Ano i Vasconcelles (2005) zauważyli, że związek PRC ze stresem jest dostrzegalny dopiero w dłuższej perspektywie czasowej; istnieją jednak badania, w których nie udało się takiego związku potwierdzić (Horton, 2006;Maldonado Feliciano, 2005). Rezultaty badań mogą zatem sugerować, że pozytywne odwołanie do religii w trudnościach chroni nie tyle przed odczuwaniem samego stresu, ile przed jego odległymi następstwami. ...