Krystyna Krzyżanowska's research while affiliated with Warsaw University of Life Sciences - SGGW and other places

Publications (20)

Article
The European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) is part of the support for agricultural economic development. EIP-AGRI operational groups are groups of people who are working together on an innovation project funded by Rural Development Programs (RDP). Their essence is to transform innovative ideas in...
Article
Full-text available
Celem badań było poznanie motywów uczestnictwa respondentów w turystyce kulinarnej, stopnia rozpoznawalności szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i czynników decydujących o ich wyborze. Dlatego podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: Jaka jest specyfika turystyki kulinarnej? Czy turyści są zain...
Article
Full-text available
Celem opracowania było rozpoznanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego, a także wskazanie zależności między wskaźnikiem przedsiębiorczości a odległością jednostek przestrzennych od ośrodków gospodarczych. Przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa łódzkiego są miasta powiatowe: Bełchatów, Brzeziny, Ku...
Article
Full-text available
Celem artykułu było rozpoznanie zakresu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego w Polsce w latach 2006–2018, a także przedstawienie wielkości i struktury nakładów na tę działalność w różnych kategoriach przedsiębiorstw. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej, dane źródłowe pocho...
Article
Full-text available
Celem badań było rozpoznanie zakresu i powodów oraz tendencji zmian w aktywności fizycznej podejmowanej przez Polaków w latach 2013–2018. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2018 roku 61% respondentów deklarowało uprawianie sportu i odsetek ten był mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. Najważniejszym motywem podejmowania aktywności fizyczne...
Article
Full-text available
Subject and purpose of work: The subject of the paper is entrepreneurship development and its determinants, with particular attention to the investment attractiveness of Polish provinces. The purpose of the paper is to identify the level of entrepreneurship development (between 2009 and 2017) and investment attractiveness (between 2009 and 2016) of...
Article
The aim of this dissertation was to diagnose the tendency of changes observed in the forms of information and promotion used by agricultural service providers and the sources of information preferred by tourists who rested in rural areas in 2001-2019. Moreover, the point of this study is to evaluate the effectiveness of sources of information and p...
Article
The aim of the study was to investigate, which source of information about rural areas and agriculture village inhabitants prefer the most and how their choice has evaluated over the years. The literature on the subject, Statistics Poland reports (GUS reports) and “The Polish countryside and agriculture” reports issued between 2012 and 2018 were us...
Article
Full-text available
Celem badań było rozpoznanie czynników mających wpływ na wybór destynacji turystycznej, a także preferencji turystów dotyczących zagranicznych wyjazdów turystycznych. Do zrealizowania celu badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania empiryczne przeprowadzono w 2018 roku i obj...
Article
The aim of the studies was to gather the primary school teachers’ opinion about the „School Scheme” and its effectiveness, as well as children’s food preferences and the reasons, why some of the schools didn’t take part in the program. The empiric studies were conducted in 2017 and 6,413 teachers from primary schools took part in them. The results...
Article
The aim of the article was to identify ways to organize foreign tourist trips, as well as factors stimulating and limiting the purchase of tourist services via the Internet. The empirical material was collected mainly using a survey method, which consisted of two research techniques: a questionnaire survey and an analysis of the literature. Empiric...
Article
The aim of the study was to identify the reasons for the interest and ways of implementing the idea of care farms by Polish farmers. The analysis used secondary data from the Central Statistical Office, reports and literature on the subject. The aim of the study was to identify the reasons for the interest and ways of implementing the idea of care...
Article
Purpose. The aim of the article is to present the state and prospects of development of rural tourism in Poland and the Ukraine. Method. The analysis included data taken from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Central Statistical Office, the Institute of Tourism as well as domestic and foreign literature. Findings. In 1993, ther...
Article
Full-text available
The aim of the study was determination of the position of Polish organic farming comparing to organic farming in European Union, defining the regional locations of organic farming producers in Poland and identification of the financial support under the Rural Development Programme for 2014–2020. In the article the secondary data and the method of c...
Article
The aim of the study was to identify the state and regional diversification of producers’ integration in the agricultural sector, the preferences for the choice of legal forms of companies as well as to present the scope of financial suport granted from national and European funds, and the possibility of financial support in the 2014–2020 perspecti...
Article
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego do oceny przedsiębiorstw branży turystycznej. Do pomiaru kapitału intelektualnego wybranych podmiotów gospodarczych wykorzystano metodę VAICTM. Metoda VAICTM pozwala na pomiar kapitału intelektualnego i jego komponentów w spółkach branży turystycznej. Jes...
Article
The aim of the study was to present the changes in the number of lodgings in the years 1993–2013, trends related to forms of promotion used by rural tourism service providers, as well as information sources preferred by tourists resting in the countryside in the years 1997–2013. Additionally, the research covers the information and promotion method...
Article
The article introduces state of organization of groups of agricultural producers, legal basis and scope of financial aid granted in framework of Rural Development Programme for years 2007–2013 under activity „Groups of agricultural producers” as well as rules for support under financial perspective 2014–2020. The increase in pace of creating the gr...

Citations

... A review of the research conducted in Central Europe, particularly in Poland, confirms the above conclusions. The conducted research on the comparison of the innovativeness of the service sector with the production sector indicates that the service sector in Poland still has a lower innovation index than the manufacturing index [11]. Studies by Alsos et al., Hoarau and Kline, and Krizaj et al. showed that the tourism sector is not very innovative [12][13][14]. ...
... The region of north-eastern Poland has remained in the category of the least attractive for investment for years [46]. This position is, first of all, the consequences of long-term socio-economic processes. ...
... According to the data from 2013, the most numerous group were still those from the group of grains, oilseeds, pigs and poultry (ARMA Report, Common organization of the fruits and vegetables market 2020). On the other hand, a very low degree of organization was characteristic of producers of ornamental horticultural plants, herbs, rabbits, hop cones, sheep, goats, horses, fresh flowers, as well as fruits and vegetables (Krzyżanowska and Trajer, 2014). After 2013, the number of operating groups of agricultural producers, contrary to the expectations of further dynamic growth, has been gradually decreasing. ...
... These activities may be essentially divided into internal ones -increasing the attractiveness of an offer, and external ones -consisting in particular of broadly understood promotion (Król, 2018a). Having created a tourist product and set the price, this information should be passed on to potential buyers (Krzyżanowska, 2014). The competitive advantage on the market of tourism services may be determined by using the opportunities offered by the Internet and global technological changes (Kachniewska, 2014a;Naramski et al., 2015;Król, 2016). ...