Khánh Hòa's scientific contributions

Publication (1)

Article
Full-text available
Nhận ngày 3 tháng 5 năm 2021. Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 7 năm 2021. Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều quan điểm nhằm khẳng định tiềm năng, vị trí và vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Chính vì lẽ đó, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng hình mẫu thanh niên...