Josep Vilallonga i Falcó's scientific contributions

Publication (1)

Article
Es descriu l'esforç de l'Institut de Batxillerat Barri Besòs per impulsar la seva biblioteca i els serveis que presta. Finalment, es fa una reflexió sobre la biblioteca escolar, la seva situació actual i les perspectives de futur.