Josep Germain's scientific contributions

Publications (8)

Article
Full-text available
Citation: Peñuelas, J.; Germain, J.; Álvarez, E.; Aparicio, E.; Arús, P.; Basnou, C.; Blanché, C.; Bonada, N.; Canals, P.; Capodiferro, M.; et al.
Book
Full-text available
El delta del Llobregat és un dels territoris més fascinants de la geografia catalana. Malgrat la seva proximitat a la ciutat de Barcelona, ha estat un lloc remot i desconegut fins ben recentment a causa de les seves dures condicions de vida —que mantenien una baixíssima densitat de població— i de la manca d’infraestructures de comunicació —que el f...
Book
Full-text available
Aquesta guia, com el seu nom indica, és un llibre que ens ajuda a conèixer de manera fàcil i amena l’entorn natural del nostre territori. El seu format és força adequat per trobar de manera ràpida allò que necessitem saber. Els continguts es divideixen en 12 parts: medi físic, flora i vegetació, fongs, insectes, invertebrats no insectes, invertebra...
Technical Report
Full-text available
Descripció del medi i del paisatge. L'itinerari recorre una part del massís de Sant Llorenç del Munt inclosa a la comarca del Bages, just al límit amb el Vallès Occidental, i si en part ressegueix alguns dels camins més coneguts i freqüentats de la muntanya, també permet descobrir indrets ben propers a aquests però gairebé desconeguts. L'ascensió a...
Conference Paper
Full-text available
Propostes de la comunitat científica per a la conservació dels prats, els conreus, les brolles i les màquies de Collserola. Els resultats dels treballs presentats en aquesta trobada científica posen de relleu el gran valor ecològic dels prats, els conreus, les brolles i les màquies de Collserola i la necessitat de prendre mesures per a la seva cons...
Technical Report
Full-text available
L’objectiu d’aquest treball és elaborar una llista d’espècies d’invertebrats que requereixen l’adopció de mesures de conservació i que es podrien incloure en un futur decret de protecció dels invertebrats de Catalunya. En una primera etapa, hauria calgut elaborar els corresponents llibres vermells, però per raó d’oportunitat la Institució Catalana...
Book
Full-text available
Aquestes directrius pretene ajudar a integrar la connectivitat ecològica en totes les principlas dimensions. S'organitzen en 10 àmbits: el planejament territorial, els espais naturals protegits, les espècies amenaçades i protegides, la xarxa viària i altres infraestructures lineals, els espais fluvials, l'agricultura, l'urbanisme, l'ús dels recurso...

Citations

... Land 2022, 11, 449 3 of 22 In fact, the current environmental legislation is not being enforced efficiently with regard to the maintenance of ecological flows and their monitoring and this constitutes a significant difficulty when dealing with this threat [12]. ...
... En el caso catalán, el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat aprobó en 2006 las bases para las directrices de conectividad ecológica (Mallarach y Germain, 2006). Es preciso destacar que la Comunidad Autónoma catalana presentaba antes de la redacción de estas completas directrices un relevante bagaje investigador y planificador en materia de conectividad ecológica, con decenas de trabajos planteados al respecto a diferentes escalas. ...
... No existen estudios demográficos sobre esta especie, pero parece que no es abundante en ninguna de las localidades donde habita. según Bros (2008), Xerocrassa montserratensis presenta subpoblaciones pequeñas y aisladas, dispersas en hábitats poco adecuados y, además, con escasas probabilidades de recolonización de las subpoblaciones extintas a causa de la fragmentación de su hábitat. ...
... Al mateix temps, és desitjable deixar al medi la fusta morta perquè ofereix refugi per a diferents organismes (vegeu, per exemple, Rodà et al., 2009). Per afavorir la diversitat biològica també és important potenciar àrees amb espais oberts dins de les masses forestals (Germain et al., 2008) i afavorir paisatges més heterogenis amb comunitats vegetals rupícoles, arbustives o herbàcies que propicien la biodiversitat amb tàxons de preferències més xeròfiles. ...
... El massís forma part de la serralada Prelitoral Catalana. Durant l'Eocè es van desenvolupar diversos deltes en aquesta zona, i el massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac en representa un exemple ben conegut i estudiat (López-Blanco, 2006;Badia et al., 2009;Anglés et al., 2017). Els sediments deltaics formaren les actuals roques que constitueixen el massís, principalment gresos i conglomerats de còdols de natura i mida diverses, en els quals hi abunden els components carbonatats (Gómez Expósito et al., 2010a, 2010bMartínez i Rius et al., 2011;Casanovas et al., 2011). ...
... Likewise, relevant ecological criteria needed to develop environmental plans and natural capital conservation has been identified in Catalonia (i.e. Mallarach 1999, Germain and Mallarach 2004, Marull 2005, MMA 2005b, Toldra 2005. ...