Irma Spiriajevienė's research while affiliated with Klaipeda University and other places

Publications (9)

Article
Artificial intelligence and virtual reality tools are chan­ging the healthcare experience for both patients and me­dical professionals. As the technology gets more affor­dable, it will be more and more widely adopted while more immersive technologies will come to the forefront. Methods – Analisis of scientific literature. Results. There is a lack o...
Article
Full-text available
research alumni preparedness for the job market. The aim of the study was to analyze alumni competences of the Master`s study program in Human Geography and compare them to job market demands. The analysis of theoretical performance appraisal by competencies indicated the importance of employee competencies. Graduates must be competent in professio...
Article
The number of people with spinal injuries that caused disability is increasing each year. More often those injuries are caused by car accidents, after having a fall from height or dipping into the water. There are experienced radical changes in life that people face after spinal injuries. The disability is often accompanied by depressive moods that...
Article
Tyrinėjamai temai analizuoti buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė bei focus grupės tyrimas. Tikslas – išanalizuoti darbdavių / socialinių partnerių požiūrį į Odontologinės priežiūros ir Burnos higienos studijų programų absolventų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Empiriniai duomenys rinkti darbdavių / socialinių partnerių apsk...
Article
Tyrinėjamai temai analizuoti buvo naudojamas atvejo tyrimo būdas, pasitelkiant literatūros analizės metodą, kuris buvo tinkamiausias ištirti tolimos Rytų Azijos šalies Japonijos pietuose esančios Okinavos prefektū- ros gyventojų mitybos atvejį. Atvejo tyrimas įgalino pristatyti platų tyrinėjamos temos kontekstą, kuris straipsnyje atskleistas istori...

Citations

... svarbu modernizuoti socialinės apsaugos sistemą, didinti investicijas į žmogiškuosius išteklius, tobulinant neįgaliųjų išsilavinimo ir profesinius įgūdžius (Shima, 2008); -daugiau dėmesio skirti darbo vietos sąlygų pritaikymui pagal neįgaliojo poreikius, socialinei ir psichologinei darbo aplinkai ir stiprinti darbdavių įsitraukimą ankstyvosiose įdarbinimo proceso stadijose (Main, 2016); -alternatyviųjų nuotolinių studijų pritaikymas (Spiriajevienė, 2015). ...