İletişim Fakültesi's scientific contributions

Publications (161)

Article
Full-text available
zet Sanayi 4.0 olarak isimlendirilen dijitalleşme sürecinde medyanın hızlı dönüşümünde teknoloji referanslı görsel iletişim sistemlerinin payı büyüktür. Özellikle medya içerisinde habercilik alanının hızlı bir değişim geçirerek konumunu güçlendirdiği görülmektedir. Bu değişim ve dönüşümden haber ajansları da payını alarak dijital medya içerisinde y...
Article
Full-text available
Teknoloji, insan hayatını değiştiren ve kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Teknolojik anlamda ortaya çıkan her yenilik, bir anlamda insan yaşantısını çok boyutlu olarak etkilemekte ve bu etkileri hızlı bir şekilde gözler önüne serebilmektedir. Teknolojik gelişmeler ile beraber değişen ve dönüşen iletişim alanı, yeni unsurları çalışmalarına dahil et...
Article
Full-text available
Z Amaç: Şiddet," bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış" olarak belirtilir. Şiddetin...
Article
Full-text available
z Farklı yaklaşım biçimleri olsa da bilimsel araştırmalar genellikle pozitivist paradigmaya bağlı nicel araştırma ve yorumsamacı paradigmaya bağı nitel araştırma olmak üzere iki temel yaklaşımla ele alınmaktadır. Burada temel sorun araştırmacının araştırmaya kuramdan hareketle bir hipotezle mi başlayacağı yoksa teme araştırma sorusuyla başlayıp ara...
Conference Paper
Full-text available
Dijital görsel kültürün gelişimine bağlı olarak sosyal medya kullanımı toplumun tüm kesimlerine yayılarak etkinliğini artırmaktadır. Sadece sosyalleşmek amaçlı değil aynı zamanda iş yapma, alış veriş, eğitim ve sağlık gibi insana dair tüm etkileşim süreçlerinde sosyal medya platformlarının kullanıcıya konfor sağladığı belirtilebilir. Özellikle ekon...
Article
Full-text available
Kamu diplomasisi ve ulus markalama birbiri ile çok yakından ilişkili iki konsepttir. Kimi yazarlar bu iki kavramı aynı çerçevede değerlendirirken bazı yazarlar da farklı olduklarını ifade etmektedir. Ulus markalama; ülkelerin turizm, ihracat, kültür gibi değerlerinin hedef ulus ve kamular nezdinde istenilen algı ve imajın oluşturulması ile sağlanan...
Article
Full-text available
ZET Dijital oyunlar aracılığıyla iknaya ilişkin çalışmalar oyun merkezli bir yaklaşımla başlamıştır. İkna ediciliğin dijital ortamda nasıl yapılandırılabileceğini ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Oyuncuların tükettikleri oyunlarla birlikte kurdukları ilişki ve performansları ikna sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu iki faktörün rol...
Article
Full-text available
ZET Toplumsal bellek, geçmişle bugün arasında kurulan bir köprü gibidir. Kültürel, siyasal, eko-nomik vb. değişmelerin, sonraki kuşaklara aktarılmasında aracı işlev görür. Bu çerçevede toplumsal bellek kavramı, konuyla ilgili yapılan çalışmaların yükselişinin nedenleri ve medya ve toplumsal bellek arasındaki ilişkinin nitelikleri ele alınmıştır. Ça...
Article
Full-text available
Tematik bir formatta dünyada olup biten olayları haberleştirerek izleyiciler ile buluşturan haber kanalları, sosyal medyanın her geçen gün yaygınlaşmasıyla ürettikleri içerikleri bu yeni alanın kullanıcıları ile de paylaşmaya başlamıştır. Sosyal medya sunduğu yeni imkân ve olanakları ile gazetecilik mesleği açısından önemli bir platform hâline gelm...
Article
Full-text available
z Büyük teknoloji şirketlerinin, analistlerin, özellikle nöropazarlama ve medya alanında çalışan profesyonellerin sıkça dile getirdiği bir kavram olan Metaverse, internetten sonraki en büyük devrim olma potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Metaverse'ün kavramsal kapsama alanı sınırsız görünmektedir. Bu yeni teknolojiler evreni evlerimizi, şehirlerimi...
Article
Full-text available
Medya hesapverebilirliğinin bir aracı olarak okur temsilciliği, okurdan gelen soru ve şikâyetlerin değerlendirildiği, hataların giderilmeye çalışıldığı bir sistemi ifade eder. Temelde gazetenin kalitesini artırmak ve okuyucunun güvenini kazanmanın amaçlandığı okur temsilciliği uygulaması hem haber kuruluşu hem de okuyucu için önem taşımaktadır. Oku...
Article
Full-text available
Dijital teknolojiler alanında yaşanan gelişmeler bir taraftan bireysel ve toplumsal yaşamını dönüştürür-ken, diğer taraftan bireylerin ve toplumların mah-remiyet anlayışlarını dönüştürmektedir. Dijital tekno-lojiler marifetiyle görüntü ve seslerin kaydedilmesi, saklanması ve iletilmesi yeteneği mahremiyetin ihlal edilmesi sorununu ortaya çıkarmakta...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan kullanıcıların Google Ha-berler sekmesinde öneri algoritması ve filtre balonu etkisine maruz kalıp kalmadıklarını ve Google Haberler sekmesinde kişiselleştirmenin etkisini ortaya koymayı amaçlamak-tadır. Çalışmada Google'da aynı gün, aynı zaman dilimi içinde, aynı anahtar sözcükleri aray...
Article
Full-text available
Halkla ilişkiler uygulamalarının gelişimi ve biçimi dünyada ülkeye, bölgeye ve kültürlere göre farklılık göstermektedir. Ülkelerin halkla ilişkiler uygulamalarının gelişim süreci açısından farklılıklar görülmektedir. Güney Kore’de halkla ilişkiler faaliyetleri devletin vatandaşları bilgilendirdiği uygulamalarla başlamış ve ekonomisindeki iyileşme,...
Article
Full-text available
In this study, it is discussed whether the thesis of active audience developed for mainstream television broadcasts in the 1970s can be applied to the production of content on Instagram, one of the social media environments. From the point of view of the Theory of Cultural Studies, the fact of the extent to which it is possible for the viewer to...
Article
Full-text available
Different self-regulatory models have been developed in journalism profession in order to observe ethical principles and to warn about violations. The best known of them are; press councils, media ethics committees and reader’s representatives. The practice of reader’s representative started in Turkey in 1999 with Yavuz Baydar in Milliyet newspaper...
Article
Full-text available
Developments of occurring in the Middle East most of the time changs the balance of the whole world and directs. This geography, which has been in the shadow of wars for centuries, has an important place in world politics and this creates conflicts of interest. After the September 11, 2001 attack, it is a fact that the United States (USA), which ha...
Article
Full-text available
Today, advertising uses all channels in an integrated way to reach the consumer by incorporating digital opportunities as well as maintaining its influence in traditional methods and channels. In this study, the thoughts and attitudes of consumer generations towards digital advertising were investigated; By examining traditional to digital advertis...
Article
Full-text available
z Günlük gazetelerde doğum, ölüm, evlenme, nişanlanma, boşanma, reddetme, kutlama ilanları gibi ticari olmayan kişisel ilanlar, kültürel yapı içerisinde kalıplaşmış biçimleriyle, toplum için-deki gereksinimleri ve ideolojileri yansıtan birtakım mesajlar taşımaktadır. Bu ilanlar sosyal ve psikolojik göstergelerle bir semboller hiyerarşisi oluşturmak...
Article
Full-text available
Çalışma, medya okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin dersle ilgili görüşlerinin belirlenmesini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, öğrencilerin medyaya ve medya okuryazarlığı alanına bakış açıları, ders içerikleri ile ilgili görüşleri ve farkındalık geliştirip geliştirmediklerini belirlemektir. Medya okuryazarlığı dersine devam eden öğrencileri...
Conference Paper
Full-text available
zet Hareketli resmi bir göz deliğinden Kinetoscope aracılığıyla izleyebilen ilk seyircilerin konumu, gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar vasıtasıyla bugün bambaşka bir durumdadır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen seyir edimi hala yoğun araç dolayımlı olsa da söz konusu araçlar dönüşmüş ve sundukları imkânlar gün geçtikçe gelişim göstermişt...
Article
özet Fantezi, bizi modern çağın gerçekliklerinden koparan ve mitolojik yaratıkların olduğu başka büyülü dünyalara götüren sihirli bir kapıdır. Sinema sanatı ise, görsel zenginlikleri ile insanın gerçek olana karşı, kendini daha özgür hissedebileceği fantastik evrenler yaratmaktadır. Yönetmenler de yarattıkları bu evrenleri, kültürel birtakım unsurl...
Article
Full-text available
Z İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle dijitalleşen dünyada çevrimiçi etkileşimi sağlayan en önemli tüketim ürünlerinden olan dijital oyunlara, özellikle gençler ve çocuklar, boş zamanlarını geçirmek ve eğlenmek için çok fazla rağbet göstermektedir. Egemen ideoloji olan ataerkil kapitalizm, verilmek istenen hegemonik kodları dijital oyunlar aracı...
Chapter
Full-text available
Teknolojinin gelişimi dünyanın yaşam tarzını ve alışkanlıklarını değiştirdiği gibi bir çok alana dair verilerin bir ekran üzerinden elektronik olarak gösterilmesiyle dijitalleşme tanımının da hayatımızın her alanına yansımasını sağlamıştır. Günümüzde televizyon izleme alışkanlıkları, araştırma süreçleri, yemek tarifleri gibi her türlü bilgi, veri v...
Conference Paper
21. yüzyılda teknolojik imkânlar doğrultusunda erişim sağladığımız internet ortamları, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Web 2.0 teknolojisinin internet kullanıcılarına sağladığı etkileşimli yapı sayesinde, pasif konumda olan bireyler artık sosyal mecralarda aktif birer içerik paylaşımcısı olarak rol alabilmektedir (Işık, 2013). Web teknol...
Article
Full-text available
Ulaşım sosyolojisi kavramı sınırları muğlak ve geniş bir kavramdır. Bu alanda üretilmiş çalışmalar genel-likle ulaşım araçlarının yapı ve özelliklerine; şehiriçi ulaşım politikalarına; ulaşım alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanmaktadır. Ulaşım ile ilgili araştırmalar genellikle üniversitelerin Mimarlık fakültelerine ve Şehir ve Bölge P...
Article
Full-text available
Bu yazı, iki gelişmeye odaklanmaktadır. Bunlardan birincisi Facebook’un isim değişikliği; ikincisi ise Facebook’un yani yeni adıyla Meta’nın metaverse’ü. Öncelikle Facebook’un neden isim değişikliğine gittiği tartışılmakta. Şirket, isim değişikliği için çeşitli nedenler sunsa da başka sebeplerin neler olabileceği değerlendirilmekte. Daha sonra ise...
Article
z Günümüzde iletişim, yeni olanı veya yenileneni renkli sözlerle veya görsellerle bezeyerek yansıtmanın ötesindedir. Tüketiciler, değişen medya tüketim alışkanlıkları doğrultusunda sosyal medyada, portallarda, bloglarda, web sitelerindeki içerikler aracılığıyla interaktif bilgi üretimi ve paylaşımına her gün daha fazla yönelmektedir. Yakın geçmişin...
Chapter
Full-text available
"Medya, Kriz İletişimi ve Sosyal Ağlar: Covid-19 Pandemi Sürecinde İletişim" kitabı; pandemiyle mücadelede medyanın oynadığı rol, sosyal ağlarda meydana gelen değişim, değişen tüketici davranışları, markaların pandemi sürecinde tüketicilere karşı olan yaklaşımları, bir kriz hâli olan pandemi sürecinin yönetimi, değişen medya tüketim alışkanlıkları...
Article
Full-text available
In order for a particular field of study to be qualified as an academic discipline, it is necessary to construct a theoretical background and conceptual framework by utilizing the academic background of the related fields. The literature on the public relations reveals that it would be quite assertive to say that the theoretical background of publi...
Article
Full-text available
Freedom of expression and press should be defended as a guarantee for the prevention of moral collapse in society against oppressive governments. The suppression of truth and the gradual narrowing of the diversity of ideas are extremely dangerous and harmful to society. This study focuses on the investigation of the EU reports on Turkey in terms of...
Article
Full-text available
Z Kamu ya da özel sektör olsun zaman zaman örgüt içinden ya da örgüt dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı kendini bir krizin içerisinde ya da kriz ortamında bulabilir. Kurumlar, kriz süreçlerinden en az zararla veya hiçbir zarar görmeden çıkmak isterler. Bu süreç elbette ki etkin bir kriz yönetimi ile mümkündür. Kriz yönetiminde en önemli işlev...
Article
Full-text available
zet Hakim ideolojinin hüküm sürdüğü geleneksel medya ortamlarında yer bulamayan ya da sıklıkla yanlış bir şekilde temsil edilen eşcinsel bireyler, internet tabanlı yeni medya platformları sayesinde kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar bulmuşlardır. Azınlık gruplar için eşitlikçi bir iletişim ortamı sağlayan yeni medya platformları, aynı...
Article
Full-text available
Türk sinemasının masal formu ile tanışması, 1970'li yıllara tekabül etmektedir. İlk örneklerini Batı kaynaklı masalların sinemamıza uyarlanması ile birlikte veren tür, sadece çocuk seyirciye yönelik gibi görünse de masalların alt metinleri bu görüşün bir yanılgıdan ibaret olduğunu ortaya koymaktadır. Masallar özellikle kadının toplumsal yapıdaki ko...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Günümüzde zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran dijital medya, etkileşimsellik, hız ve erişilebilirlik özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bu gelişim çerçevesinde geleneksel medya içerikleri artık multimedya içeriğinin bir parçası olarak üretilmeye başlanmıştır. Dijital medya kullanıcıları zamanlarının büyük bir çoğunluğunu dijital platformlar...
Article
Full-text available
The purposes of this study are to determine the consumer beliefs of social media and television advertising, to examine the effect of these beliefs on attitudes and the effect of attitudes on purchase intentions and to compare the resulting effects. Convenience sampling method was used and a total of 401 people were reached. In the analysis descrip...
Article
Full-text available
Televizyon, dijital medyanın gelişimi ile birlikte etkisini yitireceği düşüncesine rağmen bir hikâye anlatıcısı görevini hala sürdürmektedir. Geleneksel medya aracı olması etkisinden hiçbir şey azaltmamıştır. Eğlenceli ve renkli bir dünyanın temsilcisi olarak konumlandırılan televizyonun etkisi günümüzde etkin bir şekilde devam etmektedir. Peki, te...
Article
Full-text available
Haberler aracılığıyla yurttaşların ve siyasi aktörlerin konular üzerindeki düşüncelerini şekillendiren gazeteler bir ülkenin gündemini oluşturan en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu nedenle gazetelerin haber değeri bulunan bir gelişmeye nasıl yer verdiği ve olayları ne sıklıkla haberleştirdiği büyük bir öneme sahiptir. Siyasi ve ekonomik ne...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmanın amacı, yeni medyanın haber tüketim pratikleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü öğrencileri örneklem olarak seçilmiş, belirtilen konuyu araştırmak üzere 378 katılımcıya anket uygulanmıştır. Bulgulara göre, haber tüketimi büyük oranda yeni medyaya kaymış, özellikle c...
Article
Full-text available
The media produces news, information and cultural content as a professional business. These products, which affect every aspect of people's daily life practices, are produced depending on the historically organized form of media operating as a commercial company. The media not only transmits information but also has the function of producing and di...
Article
Full-text available
Bu çalışma, Türkiye'de ve Rusya'da yeni medya eğitimi üzerine yapılan akademik çalışmaları tespit edilmeyi ve bu alandaki genel sorunlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini hedeflemektedir. Son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde küresel teknolojik değişimlere ayak uydurabilen nesiller yetiştirme bağlamında tartışılan medya eğitimi alan...
Article
zet Bu yazıda, "incelikli" bir kitap eleştirisi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar; araştırmacıyı/yazarı tanıma, araştırmanın temel sorularını veya derdini kavrama, konuyla ilgi diğer çalışmalardan beslenme, çalışmanın bölümlerinin belli bir izlekte serimlenmesi, yalınlık ve eserin ilgili literatüre özgün katkısına ilişkin genel değerlendirm...
Article
Özet Yüksek oranda kullanıcısı bulunan ve birbirinden farklı özellikleri olan sosyal ağlar üzerinden hedef kitleye ulaşabilmek reklamverenler ve markalar için büyük önem taşımaktadır. Sosyal ağlarda yer almak isteyen reklamverenler/markalar, söz konusu ağlarda daha etkili olabilmek amacıyla birbirinden farklı reklam stratejilerinden yararlanmaktadı...
Article
Full-text available
Amaç - Örgütlerin iç ve dış çevreyle etkileşimleri iletişimle gerçekleşmekte, iletişim sisteminin örgütlerdeki işlevi insan bedenindeki sinir sisteminin işlevine benzemektedir. İletişim sistemindeki sorunlar da tıpkı sinir sistemindeki sorunlar gibi örgüt içindeki ve dışındaki uyaranların yetersiz ve/veya hatalı algılanıp karar merkezlerine iletilm...
Article
Full-text available
z Demokrasi, bilinen en eski yönetim sistemlerinden olmasına rağmen, ilk ortaya çıktığı zamanlardan bugüne kadar bir süreklilik sağlayamamış, binlerce yıl ona alternatif olarak başka sistemler uygulanmıştır. Fakat uygulanan bütün sistemler en nihayetinde tekrar sözü demokrasiye bırakmışlardır. Demokrasinin şimdiye kadar uygulanan sistemlerden en bü...
Article
Full-text available
a: ORCID 0000-0003-2215-9226, b: ORCID 0000-0002-1420-7673 ÖZET. Günümüzde halkla ilişkiler uygulama alanlarında bir alan olarak kullanılan kamu diplomasisi, dramatik bir şekilde geleneksel diplomasiden daha fazla önem kazanmıştır. Küreselleşmenin büyük bir ivme kazandığı günümüz dünyasında, geleneksel diplomasinin dönüşmesine ve ülkelerin dış poli...
Article
Full-text available
z 20. yüzyılda bir bilim olarak ortaya çıkan halkla ilişkiler kısa süre içerisinde giderek önem kazanan, pek çok araştırmanın ve incelemenin yapıldığı bir alana dönüşmüştür. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ulaşım, iletişim ve teknolojide yaşanan değişimlerle birlikte halkla ilişkilerin uluslararası bir alan haline geldiği söyleneb...
Article
Full-text available
Rapid changes with the transition to modern society have caused changes in both social life and the relationship between individuals. It can also be said that the spread of urban life and reduction in importance of various belonging groups is decisive too. While modern urban life has promoted individuality, on the other hand, the development of inf...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, varoluşçu izler taşıyan Her (Aşk) adlı film, sosyolojik veri sağlayan bir belge olarak ele alınmış ve yabancılaşma bağlamında analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, yapay zekâya sahip işletim sistemi ile insan arasındaki ilişkiye odaklanan filmin konusu çerçevesinde yabancılaşma olgusunun ortaya çıkmasına neden olan unsurları belirlemek...
Article
Full-text available
zet Günümüzde markalaşma, ticari kurumların yanı sıra kentlerin de rekabet avantajı elde etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Her kentin ön plana çıkmak istediği çetin rekabet ortamında; yatırımcı ve turist çekmenin, ihracatı artırmanın, nitelikli iş gücünü elde tutmanın, şehir sakinlerini memnun etmenin en iyi yolu markalaşmaktan geçmektedi...
Article
Full-text available
Yeni iletişim teknolojileri arasında en çok kullanılan ve sürekli gelişen yapısıyla sosyal medya, insanların hayatında önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Sosyal medya insanların duygu, düşünce, fikir, fotoğraf, video gibi içerikleri paylaşabildiği katılımcı bir yapıya sahiptir. Sosyal medyanın katılımcı yapısı birçok insanın aynı platformda...
Presentation
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte, internet kullanımı her geçen gün daha fazla artarken, klasik alışverişler yerini hızla dijital ortamlara bırakmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda hayatımıza giren online alışveriş, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için günün herhangi bir saatinde ve dünyanın herhangi bir yerinde olan bir ürünün satı...
Presentation
Discourse is a way of thinking expressed in written or oral form, based on logical consistency. In his texts and news headlines, he can take advantage of different ways of saying. This is the last minute for Internet journalism. The power of internet news to readers is increasing day by day. The aim of this study is to understand how the news artic...
Article
Full-text available
Özet Bu makale, Türk sinemasında 1940-1980 dönemindeki kadın gazeteci imajını ele almaktadır. Sinemada kadın imgesi, özellikle de ilk dönemlerde, ataerkil ideolojiyle uyumludur. Filmlerde kadınlar genellikle özel alanla, evlilik ve annelikle ilişkilendirilir. Gazetecilik ise kadının kamusal alanda aktif şekilde yer almasını gerektiren bir meslektir...
Article
Full-text available
Bu çalışmada The New York Times’ın 24 Mayıs 2020 tarihli “ABD’de ölümler 100,000’e yaklaştı, hesaplanamaz kayıp” haberinin manşeti, metni, birinci sayfa ve internet sayfası tasarımı, göstergebilim ve mitlerin de yardımıyla eleştirel söylem analizi çerçevesinde incelenmiştir. Gazetenin Kovid-19 salgınında hızla artan vaka ve ölümler noktasında kamuo...
Article
Full-text available
zet Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'li yıllarda bir pazarlama stratejisi olarak doğan tween kategorisi, ergenliğin öne çekildiği bir yaş grubunu tanımlamaktadır. Üzerinde tam bir anlaşma olmasa da, genelde 8-13 yaşları arasındaki çocuklar tween olarak adlandırılmaktadırlar. Bu yaş grubu "ne çocuk ne ergen", "tünelde" olmasından dolayı eşiksel...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada, edebiyatın sosyolojik analizlerinden başlayıp bu analizlerin kapsamının medya metinlerine uzanmasına katkı sağlayan süreçteki literatür zincirinin ilk halkaları ortaya konmaya çalışılacaktır. Edebiyattan sosyolojik açıdan yararlanma arayışı edebiyatın doğuşundan itibaren hep var olmuştur. Sosyal bilim alanında çalışan akademisyenler...
Article
Full-text available
Dil, toplum hayatında bireylerin düşünce haritasını oluşturan bir unsurdur. Dilin gelişimi ve değişiminde basının önemi yadsınamaz. Spor basınının dili de popüler ve akademik araştırmaların konusu olmakta ve çoğu zaman eleştirilmektedir. Bu araştırmada gazetelerin spor sayfalarındaki haber ve yorumlarda kullanılan dil; yabancı kelimeler, söz kalıpl...
Article
Full-text available
Tüketimin özel günler vasıtasıyla teşvik edildiği günümüz toplumlarında, alışveriş planlama gerektiren ve ciddiye alınması gereken bir aktivite haline gelmiştir. Küresel pazarda firmalar kimi zaman 'geleneksel' kimi zaman da "yeni" satış ve pazarlama stratejileri ile bu sürecin baş aktörleri olarak görülmektedir. Günler önce başlayan reklam faaliye...
Article
Full-text available
ÖZET Dönüşen yaşam pratikleri ve bireyin çevresindeki değişimler, düşünme, öğrenme, etkileşim kurma gibi birçok zihinsel süreci üzerinde etkilidir. Yaşam pratikleri, fiziksel ve sosyal koşullar ve çevresel faktörlerdeki hızlı dönüşüm, bireyin beyin ve zekâ gelişimini etkileyen önemli değişkenlerdir. Beyin, yaşanılan duygusal deneyimi, amaçlar ve ol...
Article
Full-text available
Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
Article
Full-text available
Geniş bir anlam alanı olan paradigma kavramı, gündelik yaşamda insanlara bir algı orginazatörü olarak ortak fikirlerin, değerlerin ve kuralların benimsetildiği bir çerçeve sunmaktadır. Toplumun değerler manzumesi ve zihinsel arşivi olarak, bireylere uzlaşılmış olan anlamlar üzerinde ortak bir dil temin eden paradigma, yaşamları tanzim edici olduğu...
Article
Full-text available
Kadınların birbirleriyle iletişim kurarak dayanışma içerisinde güç kazanmaları, birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak gelişmeleri feminist teorinin önemli argümanlarından biridir. Kadınlık durumları üzerine tartışmak, sorunlara birlikte çözüm üretmeye çalışmak, ataerkiye karşı birlikte hareket etmek bu iletişimin temel konularıdır. Yeni medya...
Article
Full-text available
z Tüket m anlayışındak değ ş mle b rl kte, tüket c ler n markalardan beklent ler de dönüşmekted r. "İht yaç temell " tüket mden, "anlam temell " tüket me geç şle b rl kte, artan sayıda tüket c markalardan sosyal sorunların çözümü konusunda duyarlı olmalarını s o r u m l u l u k a l m a l a r ı n ı b e k l e m e k t e d r. Markaların toplumsal sorun...
Article
Full-text available
Research assistants who work in the state universities of Turkey, depending on the law of Higher Education (law number 2547), are faced with various troubles based on both legal and social practices. In this study, the statutory regulations that constitute the grounds for these problems and the functioning of these regulations have been evaluate...
Article
Full-text available
Sosyal medya bireylerin bilgilerini, fikirlerini, deneyimlerini paylaştığı ve bunları başkalarına aktardıkları platformlardır. Siyasi aktörler de hedef gruplarının bu mecralarda yer alması nedeniyle bu platformlarda seçmen kitlelerini artırmaya, siyasete katılımı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle genç kuşakların televizyon, gaz...
Article
Full-text available
z Platon'un mağara alegorisi değişik düşünürler tarafından insanlık durumu olarak düşünüldüğünde, fazla sorgulanmamış olan husus, alegorinin içkin boyuttan ziyade aşkın olan yönüdür. Bir sinema filminin hareket-zaman blokları yazılı felsefenin yeterince tartışmadığı ya da tartışsa bile bunu yazı blokları gibi analitik medyumda yaptığı şeyi, kendi t...
Article
Full-text available
z Küreselleşme ve değişen teknolojik imkânlarla birlikte bireylerin yaşam tarzları, hayata bakış açıları da farklılık göstermeye başlamıştır. Mutluluğun mottosu olarak görülen tüketim, yaşamın olmazsa olmaz noktası haline gelmiştir. Günümüzde bireyler için mutluluğun temeli tüketmekten geçmektedir. Bunun bilincinde olan üreticiler, çeşitli reklam v...
Article
Full-text available
The main problematic of this article is the historical dynamics of nationalism in Turkish Cypriot society and its macro implications for the press. The Turkish Cypriot press has been a product of a nationalist approach since its inception. Plus, the Turkish Cypriot press has been both a result of nationalist politics and an approach that reproduces...
Article
Full-text available
Bu araştırmada iletişim becerileriyle ön plana çıkan İletişim Fakültesi öğrencilerinin Üsküdar Üniversitesi kapsamında sosyal medya bağımlılığı incelenmiştir. Araştırmaya Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinin çeşitli bölümlerine devam eden 314 öğrenci katılmıştır. Karşılaştırmalı tarama modeline göre yürütülen araştırmada veri toplama aracı ol...
Article
Full-text available
Current Status of Case and Peace Policies in TRNC Press In this study, the case and peace policies at the center of the Turkish Cypriot press and politics are examined. The first Turkish newspapers in Cyprus were both the result and the cause of the case politics since the Turkish Cypriot press was first introduced. This situation was broken with t...
Article
Full-text available
Özet Günümüz toplumu, kültür endüstrisinin yaşam pratikleri ile her şeyi tüketen ve ondan haz alan bir hayat yaşamak amacındadır. Öyle ki bilgi bile sadece enformasyon boyutuyla tüketimin nesnesi konumuna gelmiştir. Diğer yandan saf bilgi, iktidarın, kendini yeniden inşa etmek için yararlandığı bir araç haline dönüşmüştür. Bilgi, toplumu tüm yönets...
Article
zet 20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzma...
Chapter
Full-text available
Araştırmamızın dayanak noktası belirli bir dönem içerisinde ele alınan bir sinema dergisinin incelenmesi, genel anlamda ise sinema ile modernleşmenin ne gibi bir ilişkisi olduğudur. Amacımız bu düzlemde sinemanın modernleşmeye etkilerinin ne olduğunu, bireylerin gündelik yaşam pratiklerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktır. Dönemi...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın amacı mezuniyet aşamasındaki üniversite öğrencilerinin iş arama sürecinde sosyal medya araçlarının kullanımını ve sosyal medya araçları yoluyla iş arama sürecinin nasıl gerçekleştiğini belirlemektir. Çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulunun çeşitli programlarında eğitimini tamamlayan 8 öğrenci üzerind...
Article
ZET Sanayi Devrimleri, zamana ve yenilik trendlerine uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze kadar insanlar için hep bir zorunluluk olmuş ve üretkenliği devam ettirmek adına yeni arayışlar içerisinde bırakmıştır. Hangi faaliyet dalının ya da sektörün geçmişine bakarsak bakalım tarihsel gelişimlerinde hep sanayi devrimi olgusu yatmaktadır. Çünkü i...
Article
Full-text available
Z Sosyal medya uygulamaları arasında oldukça popüler olan Instagram ve Facebook, kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Kuşaklara göre farklı kullanım şekli ve düzeyi olan bu uygulamalar imaj oluşturmaya çalışan bireyler için uygun imkânlar sunmakta ve olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerin yapılmasına da fırsat tanımaktadır. Dolayısı...
Article
zet 1896 yılından beri süregelen olimpiyat oyunları dört yılda bir kere düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir tarafından sporcular bir araya gelerek değişik spor dallarında mücadele etmektedir. Bu oyunların ev sahipliğini yapmak için ülkeler aday şehirlerini göstermektedir. İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte iletişim araçları tanıtım ama...