Gürcü ERDAMAR's scientific contributions

Publications (7)

Article
Full-text available
Bu araştırmada acil uzaktan eğitim sürecinde öğretim programlarının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile tasarlanan araştırma 30 ortaokul öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji desenine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada öğretmen görüşleri yarı yapılandırılmı...
Article
Full-text available
Many international and national measures have been taken to advance gender equality in education. The results of scientific research enlightened us on the ongoing problems of inequality in education despite these measures. The study presents a systematic analysis of 63 theses and 58 articles which were published on gender education in Turkey betwee...
Article
Araştırmanın amacı, görsel ve işitsel sanatlar eğitimi etkileşiminin öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırma, karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Nicel boyutta öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz deneysel desenden, nitel boyutta ise olgubilim deseninden yararlanılmıştır. Çalışma grubu Eğitim Fakültesi...
Article
Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının pedagojik formasyon sertifika programına yönelik görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninin tercih edildiği çalışmada, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde PFSP’nda ders veren eğitim bilimleri öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Buna göre ara...
Article
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 2018 yılı ortaokul Türkçe dersi öğretim programında yer alan 21. yüzyıl becerilerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama yöntemidir. Araştırmanın evreni Ankara ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleridir. Örneklemde ise Altındağ, Gölbaşı, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde...
Article
Bu araştırmanın amacı 2018 yılı ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı 21. yüzyıl becerileri açısından incelemektir. Bu doğrultuda; 2018 yılı ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 21. yüzyıl becerilerine yer verilme durumu araştırılmıştır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi incelemesidir. 2018 Ortaokul Türkçe...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik, metodolojik ve istatistiksel yönelimlerinin dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma paradigmasına göre desenlenmiş ve tematik içerik analizi ve betimsel analizden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak 104 bilimsel ç...

Citations

... A study in Turkey demonstrated that the current gender education mainly focuses on gender representation, gender perception, and gender roles [19]. However, other research on gender and education predominantly focuses on the dual gender and its inequality. ...
... Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkçe dil becerilerini kazanmalarında çağın gerekliliklerine uygun kaynak ve materyal kullanımının önemine dayanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, alanda sıklıkla tercih edilen ders kitabının 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve gelişimine katkısı incelenmiştir. Söz konusu inceleme 21. yüzyıl temalar ve becerilerinin İstanbul kitap setinde ünite konusu seçimi, dilsel etkinlikler ve dilsel beceri alanlarıyla uyumu kapsamında gerçekleştirilmiştir. (Bal, 2018); 21. yüzyıl becerileri açısından incelenen Türkçe dersi öğretim programlarında beceri dağılımında denge gözetilmemesi (Dilekçi & Karatay, 2021;Erdamar & Barası, 2021;Kayhan, Altun & Gürol, 2019) konularında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, 21. yüzyıl becerilerine yönelik etkinliklerin tasarlanmasındaki eksiklikler ve becerilerin ders kitaplarında dengeli bir şekilde dağıtılmamış olması açısından uluslararası alanyazında yer alan çalışmalarda ortak sorunların ortaya konulduğu görülmüştür (Bouzid, 2016;Li, 2016;Rinekso, 2021). ...
... Kayhan & Gürol (2019) çalışmasında öğretmenlerin programla ilgili görüşlerinden öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ortaokul programı için uygun olmadığı ve iş takviminin programın kazanımlarını gerçekleştirmede öğretmenler için olumsuz bir durum teşkil ettiği sonucuna varmıştır. Öğretmen görüşlerinden alınan dönütlerle Türkçe Öğretim Programı'nın değerlendirilmesinin yapıldığı araştırmada (Barası, 2020) öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcılık becerilerini geliştirememeleri sorun olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularında yer alan eleştirel okuma, dinleme becerisi ve sözel mantık muhakeme gibi becerilerden yoksunluk, iş takviminin yoğunluğu sonucu ile ilgili araştırmaların sonuçları birbirini destekler niteliktedir. ...
... Moreover, the conclusions reached in several meta-analysis studies reviewing scientific papers on social studies textbooks also support the observation obtained from the literature review. In this respect, analysis of media content use is not one of the 13 topics identified in 104 articles reviewed by Aydemir and Erdamar (2018) in terms of their thematic, methodological and statistical tendencies. In yet another study conducted by Ütkür (2018) covering 41 articles, no analysis of media content use was encountered. ...