Cvetan Simeonov's scientific contributions

Publications (16)

Chapter
Full-text available
CULTURE & ARTS BUILDINGS / СГРАДИ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО. В темата са разгледани: класификацията на театрите; градоустройственото решение; планировъч-ните елементи – входни помещения и съоръжения за публиката, зрителна зала, редове за сядане, сцена, спомагателни площи и помещения. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТ...
Chapter
Full-text available
Introduction / ВЪВЕДЕНИЕ Книгата представя теоретико-приложните основи на архитектурното творчество в контекста на типологията на сградите и съоръженията. В него са събрани извадки от труда на работилите по различните въпроси, комбинирани с допълнения, анализи и разсъждения от авторите. В труда се акцентира върху принципите за проектиране, организа...
Chapter
Full-text available
ГРАДОУСТРОЙСТВО / Basis of urbanism В този раздел е направен синтезиран преглед, непретендиращ за изчерпателност, върху необят-ната теоретико-приложна материя за устройството на населените места. Тук се разглеждат въпросите на устройственото планиране на населените места –урбанизираните територии. Съзнателно са изключени или само са споменати въпро...
Chapter
Full-text available
INDUSTRIAL BUILDINGS / ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ. Промишленото предприятие е комплекс от сгради и съоръжения, разположени в такава после-дователност, която позволява да се извършва определен технологически процес чрез машини и инсталации, с непосредственото участие или под ръководството на човека. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ...
Chapter
Full-text available
LIBRARIES / БИБЛИОТЕКИ. Библиотеките са обществени обекти, в които се съхраняват в систематизиран вид произведения с различен характер и съдържание от всички области на науката, литературата и изкуството и ги пре-доставят на интересуващите се. Ръкописите и печатни издания се предоставят за ползване в специални читални или при специални условия. С р...
Chapter
Full-text available
ADMINISTRATIVE BUILDINGS / АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ. Административните сгради са предназначени за управленски функции – ръководни, оперативни и обслужващи. Според архитектурната типология те попадат в групата на комерсиалните обществени сгради (банкови, офисни) и обществените сгради на властта. Исторически към най-старите административни сгради прина...
Chapter
Full-text available
EDUCATIONAL BUILDINGS / СГРАДИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО; Обществените сгради могат да бъдат систематизирани по няколко признака: функционално пред-назначение (обществена потребност); обемна структура; планировъчна система. В настоящия труд обществените сгради са разгледани според функционалното предназначение, въпреки че същите се характеризират с голямо м...
Book
Full-text available
The textbook presents the theoretical and practical basis of architectural design in terms of typology of buildings and elements. It contains excerpts from colleagues’ works on various topics combined with additional analyzes and reflections from the authors. The work focuses on the basic cornerstones of design, organization and composition of the...
Chapter
Full-text available
SPORTS BUILDINGS / СГРАДИ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ. Атлетическите игри и физическата култура датират от много векове преди нашата ера. Известно е, че в Китай и в другите азиатски страни още 27 века преди н. е. са били практикувани различни физически упражнения. Най-високо развитие атлетическите игри получили в Древна Гърция. В 776 г. пр. н. е. в гр. Олим...
Chapter
Full-text available
TRANSPORT BUILDINGS / СГРАДИ ЗА ТРАНСПОРТА. © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ ISBN 978-619-167-378-0 първо издание Рецензент: доц. д-р арх. Екатерина Сентова © 2019
Chapter
Full-text available
COMMERCIAL BUILDINGS / СГРАДИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ попадат по вид в групата на комерсиалните обществени сгради. Търговските обекти биват: отделни магазини; универсални магазини; покрити пазари (хали); тър-говски центрове (молове). © Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов АРХИТЕКТУРНА ТИПОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ ISBN 978-619-167-378-0 първо издание Рецен...
Chapter
Full-text available
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ / RESIDENTIAL BUILDINGS Жилищните сгради могат да се класифицират по няколко признака. • По предназначение: жилищни сгради за постоянно обитаване; жилищни сгради за временно обитаване (по този признак са представени по-долу); • По начин на застрояване: свободно или свързано; индивидуални (еднофамилни, двуфамилни); групови (многофамил...
Chapter
Full-text available
HEALTHCARE BUILDINGS / СГРАДИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Обществените сгради/комплекси, които обслужват здравния сектор се делят на две основни групи: • лечебни – за болнична помощ – болници (многопрофилни за активно лечение – т. 2.3.1., спе-циализирани, родилни, детски, университетски, военни и др.) и за извънболнична помощ –диагностично-консултативни ц...
Conference Paper
Full-text available
This article explodes the potential for conversion of multi-storey industrial buildings with their opportunities for acquiring new non-productive functions, in terms of the regeneration of derelict buildings and sustainable development of inner city’s industrial territories. The analysis summarizes examples of world’s practice. A set of criteria fo...
Conference Paper
Full-text available
Потребността от специално отношение към производствените сгради и тяхното проектиране се обуславя от сложната отраслова функционално-технологическа структура. Публикацията представя резултат от сравнителен анализ между видовете обекти на архитектурата (жилищни, обществени, промишлени, аграрни сгради и сгради със смесени функции) и видовете икономи...
Conference Paper
Full-text available
Статията представя преглед на чуждестранния опит в организацията на високотехнологичните индустриални комплекси. Систематизирани са определенията на основните видове технологични паркове, бизнес-инкубатори и технополиси. Изведени са основните модели за пространствено развитие на иновационните структури – американски, европейски, японски и смесен мо...