Bent Aslak Brandtzæg's scientific contributions

Publications (26)

Research
Full-text available
Utredningen er en oppfølging av en nylig gjennomført kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling. Hovedformålet med utredningen er å se nærmere på tiltak som kan øke små distriktskommuners deltakelse i statlige, innovasjonsfremmende virkemiddelordninger og stimulere til økt innovasjon og utvik...
Research
Full-text available
Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling. Kartleggingen er gjennomført i perioden oktober 2019 til februar 2020, og omfatter sju ulike statlige ordninger for innovasjon og utvikling. Utredningen ba...
Research
Full-text available
Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner. Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet. Utredningen baseres seg blant annet på caseundersøkelser i åtte kommuner og en spørre...
Article
Rapporten konkluderer med at selv om Kragerø har høye utgifter til barnevern, trenger tjenesten tilførsel av ressurser. Når det gjelder tiltaksprofil og prioritering av ressurser, kan det på lenger sikt være gevinster å hente på et sterkere tverrfaglig samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser. Muligheter for bruk av mer intensive endringsorienterte t...
Article
Full-text available
Rapporten utreder mulighetene for og konsekvensene av å gjennomføre en kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy med virkning fra 2012.
Book
Full-text available
Integreringstilskuddet ble innført i 1991, og har siden den gang vært det viktigste virkemidlet for å gi økonomisk kompensasjon for kommunenes merutgifter ved å bosette flyktninger. Hovedmålsetningen med integreringstilskuddet er å ”…medvirke til rask og god bosetting, slik at flyktningene skal kunne bosette seg i en kommune innen seks måneder ette...
Article
Full-text available
Telemarksforsking-Bø og Universiteter for miljø og biovitenskap (UMB) gjennomfører et forskningsprosjekt som blant annet har som formål å utrede nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap, der lokal identitet og verdiskaping står sentralt. De franske regionale naturparkene har mange interessante elementer i seg som kan vise seg å ha overførin...
Article
Full-text available
Dette prosjektet studerer kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet. Reell vekst i totale utgifter til barnevern har vært på 24 % fra 2002 til 2009. Hovedforklaringen på veksten er at totalt antall barn med barnevernstiltak har økt med 35 % i den samme perioden. Antall undersøkelser har også økt kraftig, med 60 %. Antall stillinger i barnever...
Article
Full-text available
I rapporten evalueres NAVs satsing på arbeid og psykisk helse og hvordan dette er implementert ved hjelp av fylkesvise koordinatorstillinger. Hovedproblemstillingen i evalueringen er om koordinatorstillingene har betydning for å oppnå målet med å gi arbeidssøkere med psykiske lidelser et bedre tjeneste- og tiltakstilbud. For å realisere målet har f...
Article
I forbindelse med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, er det etablert system for årlig rapportering fra pilotprosjektene. Dette notatet omfatter årsrapportering for 2008. Det er tidligere utarbeidet en årsrapport for 2007.
Article
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark omfatter kommunene Seljord, Nissedal, Tokke, Vinje, Fyresdal og Kviteseid. Samarbeidet er organisert som et forsøk som startet 01.04.04 og skal vare fram til 01.04.08. Kommunene har tidligere hatt samarbeid om undersøkelser, men ønsker gjennom forsøket med ett interkommunalt barnevern å finne fram til nye og bed...
Article
Full-text available
Økonomisk stønad etter Sosialtjenesteloven skal ytes ut fra en skjønnsmessig vurdering av stønadsbehovet, og det er derfor ingen konkrete anvisninger om stønadsnivå i loven. Intensjonen er på den ene siden at ulike behov for hjelp skal føre til forskjeller i utmålt stønadsbeløp, og på den andre siden at stønadsmottakere med tilnærmet like behov får...
Article
Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig tjenestetilbud for alle kommunene i Kongsbergregi...
Article
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har eksistert i 10 år og omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum samt Akershus fylkeskommune. Hensikten med evalueringen er at den skal danne et grunnlag for utforming av strategier for SNRs videre arbeid. Evalueringen fokuserer på følgende hovedproblemstillinger: 1. F...
Article
Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammen­slutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at alle de fire ordførerne anbefalte sammen­slutning ble det stort Nei-flertall i tre av kommunene, mens det var flertall for i den fjerde (Nord-Aurdal, med det naturlige...
Article
Det er en økende interesse for landskap innenfor besøksnæringene, men også som en faktor for hva som gjør et sted attraktivt for fastboende og potensielle innflyttere. Opplevelsen av et steds landskap er derfor en viktig ressurs for en bærekraftig stedsutvikling. Denne undersøkelsen trekker fram ulike sider ved hvordan opplevelseslandskapet kan vær...
Article
Formålet med utredningen har vært å skaffe tilveie kunnskap om effektene av de fire siste frivillige kommunesammenslutningene i Norge: Kristiansund og Frei kommuner i Møre og Romsdal sluttet seg sammen til nye Kristiansund kommune fra 1.1.2008, Ølen og Vindafjord kommuner i Rogaland sluttet seg sammen til nye Vindafjord kommune fra 1.1.2006, Aure o...
Article
En sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som sårbare i forhold til en ytterligere reduksjon. Begge kommunene har felles utfordringer knyttet til å skape en utvikling som demme...
Article
De siste 10 årene har det skjedd en tredobling i antall kommunale selskaper. KS har på bakgrunn av den store veksten i kommunal selskapsorganisering, satt økt fokus på kommunenes rolle som samfunnsansvarlige eiere. Denne utredningen har i den forbindelse til hensikt å bidra med kunnskap til lokal­politikerne i deres arbeid med eierstrategier og eie...
Article
Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen ”det sammensatte Telemark,” hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre Telemark, hvorvidt en satsing på Grenland vil komme bygdene i Øvre Telemark til gode, og hva slags betydning fylkesgrensene har i en...
Article
Miljøverndepartementet etablerte i 2007 Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, med 11 piloter over hele landet, koordinert av Riksantikvaren, og i 2009 ble programmet Naturarven som verdiskaper etablert, koordinert av Direktoratet for naturforvaltning. Notatet behandler det brede verdiskapingsbegrepet som begge programmene bygger på, ut i fra et...
Article
Revisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. De viktigste målsetningene med samarbeidet er å etablere et større fagmiljø, skape bedre gr...
Article
Full-text available
"Før oppstart" er et prosjekt som ble satt i gang av Sauda Vekst for at regionalt næringsliv skulle være bedre i stand til å realisere positive regionale effekter av vannkraftutbyggingen i Sauda. Denne utbyggingen gjennomføres i perioden mai 2005 til våren 2008, og er kostnadsberegnet til ca. 1,5 mrd. kr. På kort sikt har det vært en målsetning å s...
Article
Full-text available
Utgreiinga søkjer å avdekke føremoner og ulemper med kommunesamanslåingar eller auka interkommunalt samarbeid i Ryfylke.

Citations

... I mindre kommuner er ofte fagmiljøene små, kompetanse spres på ulike tjenester og blir ofte preget av å vaere personavhengige og sårbare. Større kommuner har mer bredde og variasjon i tjenestetilbudet (Brandtzaeg, Lunder, Aastvedt, Thorstensen, Groven & Møller, 2019;Jensen, 2014;Leknes, Gjertsen, Tennås Holmen, Lindeløv, Aars, Sletnes & Røiseland, 2013). Samtidig blir psykisk helsefeltet stadig bre-dere, differensiert, fragmentert og komplekst. ...
... Dette er også et argument som har kommet fram i flere kommunesammenslåingsprosesser (f.eks. Brandtzaeg et al. 2011Brandtzaeg et al. , 2016. ...
... One key characteristic of community entrepreneurs is their collective approach and that they relate to a place with expanded value creation perspectives. Inspired by broad value creation (Haukeland & Brandtzaeg 2009), Holmen developed a strategy for cultural and social creation to bolster shared stories of the town and opportunities for house owners. The strategy represents an awareness of the link between the social field and cultural heritage, thus resonating with the Faro Convention (Council of Europe 2005) and the European Landscape Convention (Council of Europe 2000), and emphasizing collectively shared cultural heritage and social values related to the intangible landscape. ...
... (Clemetsen et al., 2005: 5). Hovedutfordringene parkene ble utviklet som et svar på var utbyggingspress på landskapet og strategien var å bruke parkene til å revitalisere fraflyttingstruede rurale strøk gjennom innsprøytning av ressurser (Clemetsen et al., 2005). ...
... De mest sentrale motivene for interkommunale samarbeid om tjenester og administrative oppgaver er større og sterkere fagmiljøer, bedre tjenester og mer effektiv drift. Dette har blitt dokumentert i samtlige av de større utredningene av interkommunalt samarbeid som har blitt gjennomført her i landet (Weigaard 1991, Brandtzaeg & Sanda 2003, Gjertsen & Martinussen 2006, Econ 2006, Brandtzaeg et al. 2008, Leknes et al. 2013, Brandtzaeg & Aastvedt 2013, Jacobsen 2014, Borge et al. 2017. ...
... Man så at motstanderne, hadde langt sterkere engasjement enn tilhengerne av kommunesammenslåing og i langt større grad enn tilhengere stilte opp ved stemmeurna (jf. Bolkesjø og Brandtzaeg, 2005). I tabell B i vedlegget gis en oversikt over hvordan innbyggermeningen har blitt innhentet i casekommunene. ...
... There has been an ongoing discussion in Norway about whether parts of the welfare system are too lenient, and in the late 1990s and early 2000s, many social insurance offices increased their use of conditions for welfare programs. To get an overview of the variation in policy around the country, in 2005 the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs tasked Telemark Research Institute (TRI) with writing a report on the Norwegian system of meanstested social assistance (Brandtzaeg et al., 2006). As part of this work, TRI administered a survey to the country's 470 local social insurance offices. ...