Bekir Saletović's scientific contributions

Publication (1)

Conference Paper
Full-text available
Istraživanja kvalitete života porodica djece s teškoćama u razvoju su mnogobrojna, ali i dalje neusaglašena u pogledu rezultata, te se javlja potreba za daljim istraživanjima ove problematike. Cilj ovog istraživanja je ispitati kvalitetu života porodica djeteta s teškoćama, obzirom na neke karakteristike djece (vrsta teškoće, dob, spol) i porodica...