Bas van Stokkom's research while affiliated with Radboud University and other places

Publications (72)

Article
Full-text available
Essay about the position and future prospects of municipal enforcement officers (BOA's). Written at the request of the Association of Dutch Municipalities.
Article
Full-text available
Dit artikel poogt een ruim overzicht te bieden van dimensies van eigenrichting en de beteugeling daarvan. We inventariseren uiteenlopende vormen van informele rechtshandhaving door (groepen) burgers en de verwantschap met eigenrichting. Er is sprake van een complex samenstel van typen eigenrichting, variërende grenzen en overlap met andere vormen v...
Book
Full-text available
Het begrip eigenrichting geniet algemene bekendheid: burgers mogen het recht niet in eigen hand nemen. Dat is een zaak van de overheid. De overheid legt rechtsregels in wetten vast, kent een rechterlijke macht die in een vonnis bepaalt wat recht ‘is’, een openbaar ministerie en een politie die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van strafbare f...
Article
Full-text available
Rechtshandhaving is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het ‘sociaal contract’ biedt burgers overheidsbescherming in ruil voor coöperatie aan de democratische samenleving. Dit monopolie leidt tot een verbod op eigenrichting: burgers mogen het heft niet in eigen handen nemen. In de democratische samenleving is dit immers niet gewenst en streng...
Article
Full-text available
For the past two or three decades many jurisdictions have experienced a pluralisation of policing. In addition to the regular public police, in most countries new providers have become involved in policing public and semi-public places. This paper deals with the differences in the ways that plural policing and its consequences are defined and asses...
Book
Full-text available
Onderzoek naar de wijze waarop basisteams van de Nationale politie zijn ingericht en functioneren. Hoe geven basisteams vorm aan gebiedsgebonden werken? Er blijken grote verschillen tussen stedelijke teams en teams in plattelandsgebieden.
Article
Full-text available
Community policing is currently a leading paradigm in Western police forces, not least in the Netherlands. However, in agreement with a mounting body of empirical research around the globe, our conclusion is that community policing strategies in the Netherlands (more precisely in Amsterdam) do not meet the basic principle of close relationships bet...

Citations

... Neo-liberal governments, including in Aotearoa, increasingly 'responsibilized' private individuals by "shift[ing] much of the burden of crime control back to [them]" (Dupont et al. 2016, p.482). The resulting array of public, private, and semiprivate policing (Terpstra and van Stokkom 2015) is referred to as the 'policing complex' (Hoogenboom, 1991), 'plural policing' (Loader 2000), the 'extended policing family' (Johnston, 2003), the 'new security complex' (Terpstra 2010 as cited in Boels andVerhage 2015), the 'mixed economy of policing' (Crawford 2013), and "nodal policing" (van Steden et al. 2016 In his influential model of plural policing, Loader (2000) argues that contemporary policing is undertaken not only by government (NZP) but also above government (transnational police agencies); through government (subcontracted private businesses); beyond government (private security sector); and below government. Below-government policing encompasses all forms of organized citizen-led crime-preventative surveillance under state supervision, such as neighbourhood watches and citizen patrols, but also acts of "reactive 'vigilantism' directed at capturing and punishing suspected [criminal] 'offenders'" (p.328). ...
... It shows substantial heterogeneity across national contexts in terms of how a community-oriented reform is implemented and its effects on the targeted problem, trust building (Graeme et al., 2021). Even in areas of full statehood, the proliferation of policing (i.e., the public-private policing mix) is not independent of the political culture of a country, as a comparison between Austria and Canada suggests (Terpstra, van Stokkom, 2021). While in the former, the paradigm is defined in terms of the centrality of the state, in the latter, it is understood in reference to an instrumental goal, such as value for money. ...
... Na veroordeling niet willen meewerken aan herstelgerichte detentie valt onder 'oranje' gedrag. Vanuit herstelrechtelijke hoek werd kritiek geuit op dit beleid waarbij gedetineerden vrijheden en faciliteiten kunnen 'verdienen' door gewenst gedrag te vertonen (Boone, 2013;Van Stokkom & Wolthuis, 2019). Veel gedetineerden zouden door psychische en sociale beperkingen niet in staat zijn om aan de gestelde voorwaarden voor goed gedrag te voldoen. ...
... Een 'anomie of affluence' (Simon & Gagnon, 1976) kan moeilijk duidelijk maken hoe overvloed zou culmineren in corruptie of delinquent handelen (zie Van Stokkom, 2018 Swaan, 2007: 215). Dat geldt ook voor straf: het opleggen van wrede en onmenselijke straffen wordt excessief genoemd. ...
... Diversiteit in de bevolkingssamenstelling kan daarmee van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Let wel: wij doelen hier op diversiteit in de zin van superdiversiteit(Vertovec, 2007;Staring & Van Stokkom, 2017), een begrip dat veel meer aspecten omvat dan etnische diversiteit. ...
... Most recently, in 2013, a national police force was reintroduced. This has led to a further decrease in police involvement in local communities (Terpstra et al., 2016). ...
... Az alapegységek partneri együttműködéseiben egyensúlyt kellett találni a decentralizált helyi, a regionális és a nemzeti érdekek között (Bekkers et al., 2017). A 43 körzetben működő 167 alapegység vonatkozásában az egyensúlyi helyzet megtalálása jóval összetettebb kérdés, mint a korábbi, regionális szinten szervezett rendőrség esetében (Devroe, 2013;Prins, Cachet, Linden, Tudjman & Bekkers, 2012;Terpstra, Duijneveldt, Eikenaar, Havinga & Stokkom, 2016). Az egyensúlyi helyzet kialakításának pillérei a közösségi rendőri szolgálat, az alapegységek, körzetek, régiók rendőri egységeinek parancsnokai, valamint a polgármesterek és az ügyészség közötti háromoldalú konzultációk. ...
... These countries have been at the centre of most governance studies. According to these studies, countries have adopted a neoliberal discourse [29,39], which supports the reduction of state intervention and structuring security provision around market laws-i.e., competition, entrepreneurship and contracting out services. For example, one study [40] compared, through congruence analysis, the protection of critical infrastructures against cyber-attacks in the UK and France and found that governance in the UK relied on horizontal coordination of multiple actors. ...
... Restorative policing goes beyond merely changing officer behaviours, and focuses on structural changes that facilitate collaborations between the police and communities to effectively respond to crime (Clamp and Paterson, 2016;Glowatski et al., 2017). However, research on restorative policing were typically about when officers utilize restorative policing skills and behavioursnot the implementation of structural changes within police departments (Glowatski et al., 2017;Moor et al., 2009). ...
... In het vorige jubileumnummer schreven we dat de bekendheid van herstelrecht als theoretisch en sociaal-ethisch kompas nog altijd te wensen overlaat. Tegelijkertijd constateerden we dat er onder nieuwe lichtingen academici en professionals behoefte blijft bestaan om nader kennis te maken met herstelrecht, zijn methoden en de effectiviteit ervan en om kritische vragen te stellen bij het strafrechtelijke systeem (Blad & Van Stokkom, 2015). Het herstelrecht blijft dus aantrekkingskracht uitoefenen, vooral de kerngedachte dat recht kan worden gedaan aan de direct betrokkenen, en wel op een voor hen herkenbare en door hen gedragen manier. ...