Arkadiusz Zalewski's research while affiliated with Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej and other places

Publications (4)

Article
Currently, agricultural means of production are of great importance in agribusiness, in particular mineral fertilizers and chemical plant protection products. The article attempts to present and compare changes in the value of used fertilizers and plant protection products in European Union countries in 2010-2018. Changes in the value of used ferti...
Article
The use of mechanization services can significantly contribute to reducing production costs, enabling agricultural producers to implement technical progress without any investment. The article attempted to identify trends in demand for agricultural mechanization services in the European Union countries in 2010-2017. Changes in the value of services...
Article
Plant protection products stand out from other means of production for agriculture with little price dynamics. The article presents the occurrence and the size of seasonal fluctuations in plant protection product prices in selected EU countries. Due to the availability of data, the prices of plant protection products in Poland, France, Ireland and...
Article
Celem opracowania jest próba pogrupowania województw ze względu na czynniki mające potencjalny wpływ na regionalne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze. Do pogrupowania województw w skupienia zastosowano metodę Warda. Wyodrębniono cztery grupy województw, które różniły się między sobą pod względem zaproponowanych cech....

Citations

... A considerable increase was also recorded in Latvia, Poland, Romania, the Czech Republic, Hungary, Spain, Great Britain and Slovakia. On the other hand, a decrease in expenditure on the above-mentioned means of production occurred in Belgium, Croatia, Slovenia, Denmark, Finland and Portugal (Zalewski 2020). Piwowar (2018b) also reports that the consumption of mineral fertilizers and herbicides in Poland is increasing. ...
... 2005], w których badane były zasoby siły roboczej rolnictwa polskiego i krajów UE czy zasoby ziemi charakteryzujące użytki rolne. Pietrzykowski i analizowali wyniki ekonomiczno-2016, 2020] dokonała oceny krajów ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie oraz oceny korzystania z usług w gospodarstwach rolnych.Zalewski [2018] analizie poddał popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach UE. KrajeUE Zalewski [2020] oceniał również ze względu na zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin. ...
... In Poland, since the beginning of the present decade, the consumption of plant protection products has been showing increasing tendency. These issues, especially in the economic and ecological context, are frequently the subject of analyses in the subject literature [1,11,13,18,20]. ...
... The analysis performed in this research proved a big variety of the tractors' market in Poland, however, it confirmed previously reported trends and tendencies (Lorencowicz and Pawelec, 2012;Pawelec, 2011). Regional variation of the tractors market is similar to that of general equipping of Polish agriculture in tractors (Zalewski, 2017;Rudnicki et al., 2016;Lorencowicz, 2013). Since the western and northern voivodships are characterized by larger farms, they consequently require tractors of a higher power, and therefore higher prices. ...