Araştırmalar Dergisi's scientific contributions

Publications (75)

Article
Full-text available
RGÜTSEL İLETİŞİM İKLİMİ İLE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Özet Örgütlerde var olan iletişim ortamının koşulları ve çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri örgüt için önem arz eden bir konudur. Çalışanlar arasındaki iletişim iklimi ve çalışan sesliliği ilişkisinin tespit edilmesi ama...
Article
ISSN: 2149-0821 Doi Number:http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.57953 Arş. Gör. Asena YILDIRIM Doğuş Üniversitesi, ayildirim@dogus.edu.tr PARAJANOV SİNEMASINDA SİNEMA RESİM İLİŞKİSİ Özet En az iki metin arasındaki alışverişi inceleyen metinlerarasılık ile iki sanatsal gösterge dizgesinin arasındaki alışverişi inceleyen göstergelerarasılık kavramların...
Article
Full-text available
AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ ARAŞTIRILMASI Özet Bu araştırmanın amacı; amatör ve profesyonel sporcuların çoklu zekâ alanları arasındaki farkı araştırılmasıdır. Araştırma Bingöl, Elazığ, Siirt, Malatya, Batman, Malatya, il merkezlerindeki amatör ve profesyonel spor yapan; 208'si erkek, 170'i kadın amatör ve profesyonel sp...
Article
Full-text available
GELENEKSEL TÜRK EV MİMARİSİNDE PASİF İKLİMLENDİRİLME: İSKİLİP ÖRNEĞİ Özet Geçmişten bugüne kullanıcılar için yapı tasarım ve uygulamalarında iklimsel konforunun sağlanması önemli bir faktördür. Bu faktör, iklimsel gereksinimlere göre; güneşten ve rüzgârdan korunma/yararlanma yöntemi ile sağlanmaktadır. Yapının konumlandığı arazi özellikleri, kullan...
Article
Full-text available
In XVIII th century, traditional decorative arts were also affected by the changing art movements. It was seen that compositions with herbal and semi-stylized motifs had begun to be used in the same manuscript with Baroque and Rococo style designs. As of the XVII th century, along with miniature artworks in which historical events were depicted wit...
Article
Full-text available
TÜRKİYE'DE 2013-2020 YILLARI ARASINDA PİYANO ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Özet Bu araştırmada Türkiye'de 2013-2020 yılları arasında piyano alanında yazılmış lisansüstü tezlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılarak incelenmesi ve piyano alanı ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olabilecek bir kaynak ol...
Article
Full-text available
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ1 Özet Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin ne düzeyde olduğu ve sınıf yönetim becerilerinin bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki r...
Article
Full-text available
The extent of the present study comprises the Tuz gölü-Konya endorheic basins located in the Middle Anatolia Region. The present study is aimed to perform trend analysis of average temperature, evaporation and total precipitation of eight meteorological stations (Aksaray, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Karaman, K.H.Limanı, Kulu, Seydişehir) with mor...
Article
Full-text available
z Bir davranışın, belli bir etkenler bütünüyle ilişkili olduğu ve bu etkenler nedeniyle ortaya çıktığını savunan bu çalışmada, müziksel tercih süreci toplum merkezci (sociocentric), otoriter bir yetke olarak toplumsal normlar ile; iradi, benmerkezci (egocentric), 'özgürlük' kavramlarıyla ilişkilendirilecek ve usavurma yöntemiyle irdelenecektir. Bir...
Article
Full-text available
z 11 Eylül 2001 tarihinde, gerçekleşen terör saldırıları dünyayı şoka ve dehşet sarmalına soktu. Bu dehşetengiz saldırılar, Küresel Terörizme Karşı Savaş (KTKS) isimli doktrininin uygulanabilmesi için ABD'ye fırsat sağladı. Başlangıçta, KTKS doktrini kapsamında tamamıyla teröre karşı mücadele odaklı stratejiler uygulandı. Fakat daha sonra KTKS dokt...
Article
Full-text available
Peri Padişahı'nın Sarayının bir önemi vardır. Her kapının bir "dili" vardır. Bakar bakmaz bir şeyler anlatır insana. Boyu posu, kilosu, boyası, cilası, nakışı, yaşı, duruşu, mekanı. Bir de yaşadıkları, şahitlikleri, anıları, sırları vardır onun. Herkese öyle kolay kolay "açılmaz". Onun "içine girmeyi" hak etmek gerekir. Önünde duruşunuzdaki niyete...
Article
Full-text available
The article presents the influence of the Medieval Philosophy of the Islamic cultural region on the formation and development of the West-European philosophy. Referring to the researches of the scholars from England, Turkey, Russia and Iran it identifies the place and role of Ibn Rushd's (Averroes') and Ibn Sina's (Avicenna's) legacy in the formati...
Article
Full-text available
Sorumlu yazar ÖZ Bu çalışma, MEB'e bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim portalları hakkındaki düşüncelerini araştırmak üzere, öğretmenlerin eğitim portalları hakkındaki bilgileri ve kullanma durumları, hangi eğitim portallarını kullandıkları, eğitim portallarını kullanırken ne tür problemlerle karşılaştıkları...
Article
Full-text available
Turkısh manuscripts can be found in many different parts of the world. Rampur, which located in the state of Uttar Pradesh at North of India, is one of the shelterer cultural centers of manuscripts. There are many Turkish manuscripts in Raza Library which located in this city. In this study, it was given a brief information of Turkısh manuscripts...
Article
Full-text available
ZET İlaca bağlı çene kemiği osteonekrozları nispeten güncel sağlık sorunları olup her geçen gün daha fazla kanser ve osteoporoz hastasını etkilemektedir. Bu alanda mevcut tedavi seçenek-leri, konservatif tedavi ve farklı cerrahi uygulamaları kapsamakla birlikte, lazer, trombositten zengin ürünlerin kullanımı, hiperbarik oksijen, ozon tedavisi, para...
Article
z PKK terör örgütünün 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi Sonrasında eylemlere yeniden başlaması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı yerleşim birimlerinde hendekler açması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyonlar başlatılmıştır. Bu operasyonlar nedeniyle bölgenin birçok yerleşim yerinde sokağa çıkma...
Article
Full-text available
The information era we live in has brought about significant changes in leadership approaches. These changes have led to a new model of leadership, called "servant leadership," which guides its members, acts with them and serves as a philosophy of life instead of a leadership mentality that is served and pursues its own interests. Servant leadershi...
Article
Full-text available
Hacı Bayram Veli (1348-1430) is one of the most important figure in the process of Islamization of Anatolia lasted for three cencturies. He and his caliphs had crucial contribution on personal spiritual development and moral life as well as social contact in critical time of the days. His basic sufi philosophy and practices had helped the mostly no...
Article
Full-text available
z Sürdürülebilir kalkınma, küresel açıdan ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla " mikro etkiden makro etkiye " uyumlu olarak dünyaya sağlıklı bir değişim-gelişim evresi yaşatmayı temel almaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) de bu doğrultuda uluslararası iş ve fikir birliği noktasında ortak kararlarla ortak hedeflere yürüme anlayışıyla küresel...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış 12-14 yaş grubu bireylerle aynı yaş grubunda spor yapmayan bireyler zekâ alanları yönüyle incelenmiştir. Bu inceleme ile zekâ alanlarıyla spor yapma eğilimleri arasındaki ilişkinin görülebilmesi hedeflenmiştir. Araştırma İstanbul ili, Sarıyer, Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa ilçeler...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to adapt the Composite Codepenceny Scale developed by Marks, Blore, Hine ve Dear (2012) to Turkish and examine the validity and reliability of the scale. The study was conducted with four different sample groups of total of 871 university students (553 female, 318 male) between the ages of 21 and 58. As a result of expl...
Article
z Üretimsel ve yönetimsel alanda gerçekleştirilen tüm yenilikçi faaliyetler literatürde inovasyon olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon genel olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkartılmasıyla veya mevcut olanların iyileştirilmesiyle iktisadi fayda yaratılması anlamına gelmektedir. İnovatif faaliyetler, işletmenin üretim, dağıtım, tasarım...
Article
z Üretimsel ve yönetimsel alanda gerçekleştirilen tüm yenilikçi faaliyetler literatürde inovasyon olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon genel olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkartılmasıyla veya mevcut olanların iyileştirilmesiyle iktisadi fayda yaratılması anlamına gelmektedir. İnovatif faaliyetler, işletmenin üretim, dağıtım, tasarım...
Article
z Çocuğa yönelik şiddetin nedenleri üzerinde yapılan araştırma ve geliştirilen yaklaşımların hiç birisi tek başına çocuğa yönelik şiddeti açıklayamamakta ve şiddet eğilimi nesiller boyunca azalmaksızın devam etmektedir. Günümüzdeki istismar vakalarının özellikle çocuklar üzerinde, süregelen bir şekilde devam etmesinin, birçok faktörle ilişkili oldu...
Article
z Bu araştırma, Suriyeli mülteci kadınların doğurganlık özelliklerini ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla betimleyici özellikte nitel bir çalışma olarak planlandı. Veriler, Türkiye'ye göç eden Arap ve Kürt kökenli toplam 50 mülteci kadınla odak grup görüşmesi yapılarak toplandı. Çalışma için kurumsal ve bireysel etik onamlar alındı. Tamamı sa...
Article
z Bu çalışmanın amacı, kuramsal kaynak planlaması uygulamalarının iş süreçlerini kolaylaştırma, kullanıcıya bağlı hata önleme, birimler arasındaki iletişimi yeterli kılma ve kolaylaştırma, iş süreçlerinde oluşan maliyetleri azaltma ve kurumsal kaynak bilgisi kullanımına bağlı değişkenlerin işletme çalışanları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu...
Article
z Bu araştırmada, post modern toplumda kadın kimliğinin medyada nasıl temsil edildiğini belirlemek ve kadın bedenine güzellik anlayışının hangi imgelerle yansıtıldığını irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla post modern toplumda kadın kimliğinin bedeni üzerinden inşası, amaçsal örneklem yönetimi ile seçilen Nestle Nesfit ve Doğadan Form reklam filmleri...
Article
In this research, it was aimed to determine how women's identity is represented in the media in the post modern society and to investigate which imagery reflects the concept of beauty of the female body. For this purpose, Nestlé Nesfit and Doğadan Form commercial films, which were selected with the purposeful sample management in the postmodern soc...
Article
Full-text available
Turizm sektörünün gelişiminde, tüketci satın alma davranışı pazarlama kapsamında büyük önem arzetmektedir. Nitekim satın alma davranışında birçok etken sözkonusudur. Buradan hareketle araştırmanın temel amacı; Fethiye ilçesine gelen ingiliz turistlerin cinsiyet ve medeni durumlarının satın alma davranışındaki etkisini tespit etmektir. Bu amaç çerçe...
Article
Full-text available
z Büyük Selçuklu imparatorluğunun kadim İran topraklarını da içine alması, bu topraklarda şekillenmiş olan sanat ve ilim adamı himaye geleneğinin Türk kültürü içerisine taşınmasını sağlamıştır. Kültür patronajı olarak tanımlanabilecek olan bu hediyelendirme yani patrimonyal sistem, Türk kültürü içerisine yerleşmiş ve yüzyıllar boyunca Osmanlı impar...
Article
z Bu çalışmanın amacı, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin nefret suçu algılarını sosyal kimlik teorisi kapsamında incelemektir. Bu kapsamda, 12 ay süresince; Almanya'nın farklı şehirlerinde, 20-50 yaşarası, kadın/erkek Türkiye kökenli 101 gönüllü katılımcıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, katılımcıların nefret suçu deneyim...
Article
Full-text available
İletişim dünyasında bugün yaşanılan ve gelecekte yaşanılacak tüm süreçlerin teknolojiyle mutlak bir bağı olduğunu düşündüğümüzde " Yeni Medya Nedir ve Ne Değildir? " sorularına " teknik ve kuramsal olarak " cevap vermek büyük önem taşımaktadır. Yeni Medya kavramının tam olarak açıklanmaması ve her kişinin anladığı şekilde yorumlaması, yanlış fakat...
Article
Full-text available
This study will examine the phenomenon of public relations in service marketing. Public relations is a business function and administrative tool that serves to establish mutual communication, understanding, acceptance, trust and cooperation between an organization and its target groups and to make this environment permanent. The current business en...
Article
Full-text available
Öz Marka aynı iş alanında bir ürünü diğerinden ayırt etmede başvurulan en önemli unsurlardandır. Her geçen gün kurumların markalaşmaya daha çok önem vermesiyle marka farkındalığı kavramı ön plana çıkmaktadır. Markaya dair ipucu verildiğinde tüketicinin önceki bilgilerini ve deneyimlerini kullanma yeteneği ile ilgili olan marka farkındalığı, tüketi...
Article
Full-text available
Afyonkarahisar, İç Batı Anadolu'da kavşak noktasında yer alan ve son yıllarda termal turizmin etkin olduğu illerdendir. Afyonkarahisar il merkezi sit alanında bulunan geleneksel meskenler, coğrafi ortamın şartlarını yansıtan en güzel örneklerden biridir. 1950'lerden önce kente göçün ve kentleşmenin yavaş seyretmesi bu meskenlerin günümüze ulaşmasın...
Article
Full-text available
Uluslararası ceza mahkemeleri uluslararası suçların faillerinin cezasız kalmasına son vermek için kurulmuştur. İnsanlığa karşı suçlar uluslararası suçlardan biri olup tüm uluslararası ceza mahkemelerinin statüsünde yer almıştır. Roma statüsü ile kapsamlı bir tanım yapılmıştır. Bu çalışmada, insanlığa karşı suç kavramının tarihsel gelişimi, kavramın...
Article
Full-text available
The Grace of Mary Traverse, a play written by Timberlake Wertenbaker, presents a multi-dimensional portrayal of the role of women by focusing on social, political, psychological, and also physical aspects. The imposed inferiority upon women compared to the supposed superiority of men in a patriarchal society is challenged by the female characters i...
Article
Full-text available
z Küreselleşen dünyada işletmelerin rekabet edebilmeleri ve diğer işletmelere göre avantaj sağlayabilmeleri için çalışanlar önemlidir. Örgütsel bağlılık, örgütsel başarının sağlanması için kilit noktadır. Özellikle çalışanların o işletmeye bağlı olması, örgütün kültürü, politikaları ve değerlerini benimsemesi, örgütün amacı ile çalışanların amaçlar...
Article
Varoluşçuluk insan merkezli bir felsefe akımıdır. Varoluşçu felsefe insanı bir bütün olarak ele alır; diğer felsefi sistemler gibi sadece düşünen, akıl yürütebilen bir varlık olarak ele almaz; onun duygusal / irrasyonel yönünü ihmal etmez. Aynı zamanda o, insanın araçsallaştırılmasına / nesneleştirilmesine de karşı çıkar. Özellikle 20. yüzyılda pop...
Article
z Çeviri eyleminde, çevirmenin başarıyı yakalayabilmesi, çeviri sürecindeki birtakım öğelerle ortak bir zeminde buluşmasıyla mümkün olabilir. Bu öğeler çevirmenin hem kaynak iletiyi doğru algılamasına hem de hedef iletiyi aktarabilmesine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı, öncelikle ortak zemin bilgisini (OZB) yani bu bilginin " common ground " ter...
Article
Full-text available
z Eser üretme sürecini ve eserin mecrasını belirleyen en önemli faktörlerin başında yaşanan dönemin sosyal, siyasi ve psikolojik hususiyetleri gelmektedir. Yazarın eserini yaşadığı dönemin tesirinden tamamen tecrit etmesi genellikle mümkün değildir. Yedi yüz yıl hüküm sürmüş büyük bir imparatorluğun son günlerini müşahede eden bir kuşağın temsilcil...
Article
Full-text available
Eğitim kuruluşları da, diğer hizmet işletmeleri gibi öğrenci istek ve ihtiyaçlarına önem vermek ihtiyacı hissetmektedir. Özellikle mesleki eğitim hizmeti ele alındığında, eğitim hizmetlerinin belirleyici özellikleri ve hizmet kalitesi konularının öğrenci memnuniyeti kapsamında önem kazandığı düşünülmektedir. Araştırma, öğrencilerin üniversite seçim...
Article
Full-text available
İşletmeler, muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı gereği faaliyet sonuçlarını ekonomik açıdan değerlendirirken aynı zamanda sosyal açısından da ele almaları gerekmektedir. Günümüzde; işletmelerin kârlarına artırma çabaları, düzensiz kentleşme ve sanayileşme, nüfusun hızlı artması gibi nedenlerle de birleşince çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Çev...
Article
Full-text available
z Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının alan öğretimi derslerinde gerçekleştirdikleri mikro öğretim çalışmalarına yönelik bakış açılarını, mikro öğretimi planlamada ve uygulamada karşılaştıkları güçlükleri ve mikro öğretimden beklentilerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kapsamındaki görüşme tekniklerinden biri olan...
Article
z Bu çalışmanın ilk bölümünde, konut kredisi tanımı, Türkiye'deki konut kredisi uygulamaları, konut finansman sistemi alt yapısı, ipotekli konut kredisi türleri ve konut kredisi kullanımında karşılaşılan riskler incelenmiştir. İkinci bölümde ise Çankaya Tapu Müdürlüğü'nden alınan 2010-2012 yılları " satış-ipotek " işlemlerine ilişkin veriler kullan...
Article
z Bu çalışmanın ilk bölümünde, konut kredisi tanımı, Türkiye'deki konut kredisi uygulamaları, konut finansman sistemi alt yapısı, ipotekli konut kredisi türleri ve konut kredisi kullanımında karşılaşılan riskler incelenmiştir. İkinci bölümde ise Çankaya Tapu Müdürlüğü'nden alınan 2010-2012 yılları " satış-ipotek " işlemlerine ilişkin veriler kullan...
Article
Full-text available
z Bu çalışmada yaşamı sürdürme ve intiharı önlemede dindarlık ile ilgili bazı değişkenlerin rolünün ne olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Dindarlıkla ilgili bazı değişkenlerin yaşamı sürdürme ve intiharı önleme konusundaki rolünün anlaşılabilmesi amacı ile yaşları 18 ile 68 arasında değişen (Ort.:34; S:12,23) toplam 799 kişiye (444 kadın, 354 e...
Article
z Bu çalışmada, adalet ve bunun gerçekleştiği mekân olan adliye binaları arasındaki ilişkinin toplam kalite yönetimi bakış açısıyla değerlendirilmesi/iyileştirilmesi ve adliye bina tasarımında belli bir standart oluşturularak bunun gelecek/yapılacak binalar için bir tasarım rehberi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca adliye binalarını; sağlıklı, kullanı...
Article
Full-text available
The aim of this study is to fill an important gap in the comparative literature of criminal justice by comparing the public perception of two law enforcement organizations in Turkey: the Turkish National Gendarmerie and the Turkish National Police. The data were taken from the Turkish Life Satisfaction Survey conducted by the Turkish Statistical In...
Article
Full-text available
z Bu makale Kürt siyasi hareketinin toplumsal hareketler bağlamında geçirmiş olduğu evreler ile alakalıdır. Kürt siyasi hareketinin kökenini oluşturan Kürt milliyetçiliğinin-her ne kadar Ahmed-i Xani'nin adı anılsa da-Şeyh Ubeydullah ile başladığı, özellikle sonraki süreçte bu temsiliyetin Şeyh Said ile birlikte devam ettiği ve nihai olarak Şeyh Ub...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, temel tasarım dersinde işbirlikli öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen uygulamaya yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda temel tasarım dersinde 6 haftalık bir program ile işbirlikli öğrenme yönteminin gerçekleştiği etüd çalışması uygulanmıştır. İşbirlikli öğrenme sürecinin planlanmasında, uygulama aşamasında, doğ...
Article
Full-text available
z Yargı bağımsızlığını, salt üst hiyerarşi ya da idari otoritenin gücünden kaynaklanan bir takım müdahalelerin bertaraf edilmesi şeklinde algılamak yanlıştır. Özellikle askeri yargı söz konusu olduğu zaman, yargı sistemi içerisinde görev yapanlarla, diğer askeri personelin aynı sosyal çevreyi paylaşmaları ya da bir yönü ile aynı mesleki sınıf içeri...
Article
z Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı " yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir " şeklindedir. Çocukluk, gençlik, erişkin ve yaşlılık dönemlerinde çok farklı etmenlerin sağlığı etkileyen faktörler olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Çocukluk ve gençlik döneminin önemli bir bölümü o...
Article
rneklerinin Anadolu da Neolitik döneme kadar uzandığı görülür. Daha sonraki dönemlerde Hititlerden Urartulara, Friglerden İonyalılara ve ardından Romalılara kadar çok geniş bir kültür çevresine yayılmış olan bu yapılar, ölü ve bereket/yağmur kültünün vazgeçilmez unsurları olmuşlardır. Bu çalışmaya konu olan Yassıkaya Açık Hava Tapınım Alanı ise hem...
Article
Full-text available
Mesnevilerde, olay halkalarını, belirli bir düzen içerisinde toplaması, içeriğe hareketlilik katıp okuyanın ilgi ve alakasını artırması ve tasavvufî, beşerî ve didaktik pek çok meseleye kolaylıkla uyarlanabilir olması ile yolculuk, sıklıkla kullanılan motiflerdendir. İşte böyle, temelde yolculuk üzerine oluşturulan mesnevilerden birisi de Attâr'ın...
Article
z Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımı " yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir " şeklindedir. Çocukluk, gençlik, erişkin ve yaşlılık dönemlerinde çok farklı etmenlerin sağlığı etkileyen faktörler olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Çocukluk ve gençlik döneminin önemli bir bölümü o...
Article
Full-text available
z Bu çalışma tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisini araştırmaktadır. Bu araştırma hizmet sektörünün önemli bir ayağını oluşturan ve insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı bankalarda çalışanların yüksek stres altında zamanla fiziksel ve zihinsel olarak tükenme yaşamalarının kaçınılmaz olduğunu öngörmektedir. Ya...
Article
Full-text available
By the middle of the nineteenth century, international health cooperation had become well developed in response to the exigencies of the increasing international trade, migration and warfare. Initially, the approach was limited, as it was concerned with the protection of the Western hemisphere from contagious diseases resulting in the neglect of th...
Article
Full-text available
This study aims to find out whether content-based language instruction improves students' foreign language receptive skills at the engineering faculty. The study was conducted with 50 students from the department of Mechanical Engineering during the fall term of 2012/2013 academic year. Participants consisted of two groups, one target group and one...
Article
Full-text available
Türkiye’de 1946’dan sonra çok partili siyasal hayata geçilmesi, aynı zamanda yoğun çekişmelerin ve ayrışmaların yaşandıgı bir dönemin başlaması manasına da gelmektedir. Meclisin/CHP’nin içinden doğan DP’nin hızla örgütlenmesi, iktidar yöneticilerini telaşlandırıp yerel ve genel seçimlerin daha erken tarihe almaları neticesini doğurdu. Bu süreçte DP...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanarak Ege Bölgesinde meydana gelen depremlerin mekânsal desenini ortaya koymak ve kümelenme bölgelerini belirlemektir. Analizlerde 1900-2012 dönemine ait büyüklükleri m ≥ 4 olan sismik katalog kullanılmıştır. Bu çalışmada episantrların merkezi eğilimi hesaplanırken ortalama merkezi, medyan me...

Citations

... Bunlara örnek olarak; Çiçek, 2003;Tosic ve Unkasevic 2005;Karabulut ve Cosun, 2009;Emek, 2014;Addisu, vd. 2015;Polat ve Sunkar, 2017;Asfaw vd., 2017;Rahman, vd., 2017;Karaosmanoğlu ve Günek, 2018;Şenocak ve Emek, 2019;Coşkun, 2020a;2020b;2020c;2020d;2020e;2020f;2020g;2020h). ...
... ). Derslerde eba, morpakampus ve vitamin gibi eğitim portallarından yararlanmanın öğrencilerin ilgi ve isteklerini arttıracağı, eğitim portallarındaki görsellerin, sanal deney ortamları ve videoların dersleri çekici hale getireceği düşünülmektedir (Buluş-Kırıkkaya & Yıldırım, 2019;Ertem- Akbaş, 2019). Öğrencilere geometri öğretiminde sağlanacak grafik tablet gibi teknolojik araçlarla sınıf ortamının zenginleştirilmesi, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin akıllı tahta gibi teknolojik materyallere rahatlıkla ulaşıp interaktif bir ortamda düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmesini sağlayacaktır(Yorgancı & Terzioğlu, 2013). ...
... Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan başlanarak günümüze kadar gelen süreç içerisinde gerek hanedan mensupları gerekse farklı kişi ve kurumlar tarafından yapılan bu ödüllendirmelere ait binlerce arşiv evrakı bulunmaktadır. Mehterhane, Enderun, Musika-i Hümayun gibi kurumsal nitelik taşıyan teşkilatlarda görev alan musikişinaslarla beraber serbest olarak bu sanatı icra eden kişilerin ödüllendirmesine ait de yüzlerce arşiv evrakı örneğine rastlanmaktadır (Feyzi, 2016a, Feyzi, 2016b. 8 Bu bağlamda bahsedilmesi gereken diğer bir kurumsal yapı Enderun'dur. ...
... The suffering caused to family members is described in a similar way in different cultures; with symptoms of physical and psychological illnesses, changes in family relationships, situations of violence, and economic problems (Ahmad-Abadi et al., 2017;Askian, Krauss, Baba, Kadir, & Sharghi, 2016;Bortolon et al., 2017;Lampis, Cataudella, Busonera, & Skowron 2017;Panaghi, Ahmadabadi, Khosravi, Sadeghi, & Madanipour, 2016;Tamutiene & Laslett, 2016;Ulusoy & Guçray, 2017). The need for treatment of family members is evidenced by the range of physical and psychological symptoms pointed out in numerous studies (Askian et al., 2016;Lima et al., 2019;Silva Oliveira, Silva, Algeri, & Soares, 2019;Zielinski et al., 2019). ...
... On the contrary, a true risk is a concern, but not perceiving this risk will not affect consumer behavior (Fuchs and Reichel, 2006, p. 84). Factors affecting risk perception can be listed as follows; Product characteristics, economic status of the individual, level of education, age, past experiences (Koç, 2008, p. 297), personality, social environment, culture and psychological status (Akın andAlbuz, 2016, p. 1155).According to the literature on consumer behavior (Pandit, Karpen and Josiassen, 2008;Bhatt and Suryawanshi, 2014;Carroll, Connaughton, Spengler and Byon, 2014;Maciejewski, 2012), perceived risk consists of some sub-dimensions such as performance risk, financial risk, social risk, time risk, psychological and physical risk. The subdimensions of risk perception can affect each product or service purchase, different combinations and different levels (Maciejewski, 2012, p. 41).One of the important factors affecting the decision making process in the purchase of touristic products is the perception of risk. ...
... Cinsiyetleri bakımından öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarına ilişkin düzeyleri hem toplam, hem de tüm faktörler açısından anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. (Çelik, 2006) sürdürülebilirlik kavramını sağlık açısından ele alırken, (Ar ve Çelik Uğuz, 2017) turizm açısından, (Kanberoğlu ve Kara, 2016) finans açısından, (Güney, 2016) yönetişim açısından, (Sağdıç ve Şahin, 2015) eğitim açısından, (Altınöz, 2015) kamu maliyesi açısından, (Güney, 2014) iktisat açısından, (Bilgili, 2017) ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları açısından, ele almışlardır. ...
... ifadesi insanın, görünenin dışında başka bir benliğe doğru yolculuk yapması şartıyla gerçek kendiliğini bulabileceğine dikkat çeker (Bkz. Kaval, 2016). Günümüzde kendisine, inancına ve kültürüne yabancılaşan insanın kendi özüne doğru kazı çalışması yapması hakikatinin ihtiyari bir arayış olduğunu görürüz. ...
... Oysaki öğrencilerin okuyacağı üniversiteyi seçme nedenlerinden biri de üniversitenin ve bulunduğu şehrin sosyal, fiziksel olanakları olarak belirtilmiştir (Anıl, Özer-Taymur ve Öztemür, 2017;Ceylan, Köse ve Aydın, 2017;Kuzu, Sıvacı ve Kuzu, 2018;Yakar, Odabaş ve Gündeğer, 2016). Benzer şeklide lise son sınıf öğrencileriyle yapılmış çalışmalarda, üniversitenin bulunduğu şehirdeki hayat pahalılığı, kampüs yaşamı, coğrafi konumu ve sosyal yaşam kalitesi de öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerinde etkili olmuştur (Gürdoğan, 2016;Soutar ve Turner, 2002). Henüz üniversite ortamını görmeyen, zihinlerinde üniversiteyi sosyalleşme ve eğlence yeri olarak canlandıran, kampüsü çimenlerine uzanıp sohbet edecekleri, müzik dinleyecekleri ve kutlama yapacakları bir yer olarak gören (Mengi, 2018) ve bu düşünceyle normalde yüz yüze eğitim veren bir üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrenciler pandemi sebebiyle uzaktan eğitim almak zorunda kalmaktadır. ...