Anahtar Kelimeler's scientific contributions

Publications (112)

Research
Full-text available
759 ARAŞTIRMA VE İNCELEME RESEARCH EXTENDED ABSTRACT Until recently, the letter continued to exist as a means of communication, expressing feelings and thoughts, and it has become a custom to keep and archive letters written in different fields and subjects. As in the case of Elmalılı, as a result of the studies carried out by the researchers on th...
Article
Full-text available
z Değişen dünyaya uyum sağlayan bireyler yetiştirmek için sınıf içinde-dışında farklı yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Geleneksel metotlarda sınıf içinde zaman genellikle konu anlatma üzerine geçmekte, öğrencilerin tam olarak öğrenebilmeleri için yetersiz kalabilmektedir bu sebeple öğrencilerden ev ödevleriyle birlikte konuyu pratik etmeleri-öğr...
Article
Kalkınmak İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı (RCD), üyesi olan İran, Afganistan ve Türkiye aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerdir. Ortak kültürel mirasa sahip olan bu üç ülkenin aralarındaki kültür bağları eski dönemlere kadar uzanır. RCD, kültürel ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini sağlamak amacıyla 21 Temmuz 1964 yılında İstanbul'da kurulmuştur...
Article
Full-text available
This paper aims at understanding the dynamics behind the Iranian support for the Sunni Palestinian group Hamas by analyzing the mutual relations from a defensive neo-realist approach. The paper begins with a historical overview of Iran-Hamas relations and the periods that saw these relations being improved or deteriorated. It then addresses the def...
Article
Full-text available
zet c.ü. ilahiyat FakültesiDergisi 2013, CIIt: XVII, Sayı: 1 Sayfa: 215-231 Müfessirlere Göre Kavvam Kelimesi-N-ı.sa Silresi 34. Ayet Bağlam:ında-Gökhan ATMACA. Kur'an insanları hidayete davet için Allah tarafından elçisi Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir. Hz. Peygamber hayattayken Kur'an'ı insanlara öğretmiş ve açıklamıştır. Onun vefatından sonra insa...
Article
Full-text available
z Kamu hizmetinin sunulmasında en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Toplanan vergilerin, kamu hizmetlerinin finansmanı için yeterli olmaması durumunda, vergi oranlarının arttırılması veya ek vergiler getirilmesi yolu seçilmekte, bu da toplum nezdinde tepkilere yol açabilmektedir. Vergi mükelleflerinin, idarenin ortaya koyduğu vergi politikaları...
Article
Full-text available
RESTRUCTURING HEALTH SERVICES IN THE OTTOMAN ARMYDURING THE SECOND CONSTITUTION PERIOD ABSTRACT The issue of healthcare services in the Ottoman Army was seriously first addressed by Sultan II. It was handledduring the Mahmut period. After the Medical Center was opened, physicians from this school started to beemployed in the army service. Emergency...
Article
Full-text available
ef bıçağı Mutfak Gastronomi İş kazaları Mutfak ekipmanları Öz Bıçak, sap ve kesici bölümden oluşan, özelliklerine göre kesme ya da doğrama amacıyla kullanılan bir araçtır. Mutfakta temel hazırlık araçlarından bir tanesi olarak da ifade edilen bıçakların güvenli kullanımları ise yeterli tecrübe ve bilgi seviyesi ile mümkün olabilmektedir. Bıçakların...
Article
This study is aimed to examine the mediating role of sense of coherence in the relationship between self-differentiation and alexithymia. The study group of this research was consisted of 303 university students 184 women (60.7%) and 119 men (39.3%). The mean age of the participants was 19.96 (Sd=1.87). All measurement tools used in the research we...
Chapter
Enfeksiyon etkeninin konakçıya yerleşmesiyle başlayan süreç, etkene özgü belirti ve bulguların ortaya çıkmasıyla devam etmektedir. Bu süreç de sürecin vücudun etkenlere direnç tepkisi, bireyin savunma mekanizmalarına göre şekillenmektedir. Bu bölümde enfeksiyon tipleri, enfeksiyonun klinik belirti ve bulguları, vücudun savunma mekanizmaları ve enfe...
Article
Full-text available
Bu makalede, Âşık Veysel’in türkülerinde Alevi ve Bektaşi kültürü, inanç ve değerlerinin izleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ozanlık geleneğinin en güçlü olduğu illerden biri Sivas’tır. Sivas şehri “ozanlar ocağı”, “âşıklar diyarı”, olarak meşhur olmuştur. Sivas’ın yetiştirdiği önemli halk ozanlarından biri Âşık Veysel’dir. Âşık Veysel, 1894 yılı...
Article
Full-text available
Sorumlu yazar ÖZ Destanlar, her milletin kendi geçmişini bulduğu ilk epik verimleridir. Geçmiş ve gelecek kuşak arasında bilgi aktarımından oluşan köprü görevini üstlenen destanlarda sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik hayata dair bilgilerin olması da elbette muhakkaktır. Toplumların medeniyet tarihindeki yerini belirlemede kadının yerinin ne olduğu k...
Article
Full-text available
zet ütün canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için iletiĢimde bulunmaları zorunlu-dur. ĠletiĢimin insanın var olması ile özdeĢ olduğu; insanın iletiĢimde bulunduğu sürece varlığını gerçekleĢtirip, kendini dıĢa açabileceği gerçeği dikkate alındığın-da; hangi türden olursa olsun iletiĢimin, insan için hem kiĢisel hem de toplumsal seviye-lerde öne...
Chapter
Full-text available
Sovyetler Birliği iki savaş arası dönemde bir imparatorluk mirası olarak Türkiye ile dış ticaretini coğrafi anlamda Batı ve Doğu Anadolu etkinlik bölgelerine ayırarak kurgulamıştır. Türkiye'nin batısında Arcos, Russotürk, Petrol Sendikası gibi kurumlar etkin iken Doğu Anadolu'da Sovyet mallarının ihracat ve ithalatı Kafkaslar Üzerinden Ticaret Yapa...
Article
Full-text available
zet: Türk hukuk sisteminde, Yargıtay adli yargının, Danıştay ise idari yargının en üst düzey yargı organı olup her iki mahkeme de kural olarak içtihat mahkemesi olarak görev yapmaktadır. Her iki yüksek yargı organı da gerek içtihadı birleştirme kararları gerekse somut olaylarla ilgili içtihatların verildiği mahkemeler olarak kendi alanlarındaki içt...
Article
Full-text available
Z: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin psikolojik sermaye seviyelerinin işe ilişkin duyuşsal iyilik algıları üzerine etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Araştırma kapsamında veriler Gaziantep şehir merkezinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör okullarında çalışan 410 öğretmenden toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda psikolojik sermayenin...
Article
Full-text available
İşgücü göçünün başlangıcının üzerinden yaklaşık 60 yıl geçtikten sonra günümüzde Türkiye Kökenli Almanyalı Müslümanlar ülkede sorumluluk ve haklarla çerçevesi çizilen tam bir sosyal katılımla var olmak eğilimindedirler. Bu topluluğun yeni kuşakları bir taraftan kökenlerinden gelen kültürel kimliklerini koruma uğraşı verirken, diğer yandan birlikte...
Article
Full-text available
Özgürlük konusunda bireyin mi yoksa toplumun mu öncelikli olacağına dair günümüzde yürütüle modern özgürlük kavramına yönelik tartışmaların teorik zeminde önemli referanslarından biri de kuşkusuz Niccolo Machiavelli'dir. Modern dönem siyaset biliminin kurucuları arasında değerlendirilen Niccolo Machiavelli'nin siyaset düşüncesinde özgürlük kavramın...
Article
Full-text available
The developments provided in Turkish Seljuk medicine were tried to be continued during Turkish Anatolian Beyliks. The struggles among the Turkmen beyliks led to a number of developments in science, art, culture and medicine. In this period new hospitals were built in addition to the remaining hospitals from Seljuk. In these hospitals where the exam...
Article
Full-text available
z Kıbrıs'taki işçilerin örgütlü faaliyetleri, 1930'lu yıllarda temeli atılan küçük ölçekli sanayi-leşme hareketi ile başlamıştır. İngiliz sömürge yönetimi, bu sanayileşme hareketi ile bir-likte 1932 yılında yasalaştırdığı Sendika Kanunu ile de işçilerin örgütlenmesinin yolunu açmıştır. Kıbrıs İşçileri bu kanun doğrultusunda ilk örgütlü girişimini y...
Research
Full-text available
Özet Sinir hücrelerinin çalışmasını anlamak, fizyolojik özelliklerini ve davranışlarını incelemek için geliştirilen Hodgkin-Huxley, FitzHugh-Nagumo, Morris-Lecar, Hindmarsh-Rose, Izhikevich, Integrate & Fire ve Adaptive Exponential Integrate-Fire gibi birçok modelleme mevcuttur. Bu nedenle özellikle son yıllarda nöron yapısı, davranışı ve nöronlar...
Article
Full-text available
Kuraklık, çevresel ve toplumsal etkileri bağlamında dünya için önemli risklerden birisidir. Kuraklık olgusunun geniş etkilerinden dolayı birçok bilim dalı bu konuyu ele almaktadır. Dolayısıyla kuraklık meselesi ile ilgili geniş bir literatür söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, kuraklıkla ilgili yapılan araştırmaların ele alınış biçimlerini ve eğili...
Article
Full-text available
Kalp ve iskelet kaslarının enerjisi, serbest yağ asitlerinin enerji hücresinde yanmasıyla elde edilir. Karnitin yağ asitlerinin enerji hücresine taşınmasını sağlar. İki türü vardır. Bunlar; doğada bulunan ve biyolojik olarak aktif olan L-Karnitin, diğeri biyolojik olark aktif olmayan D-Karnitin'dir. L-Karnitin karaciğer ve böbrek tarafından lisin v...
Article
Full-text available
zet Bu araştırma Türkiye'nin PISA 2009 sınavında başarılı (Çin-Şanghay, G.Kore), orta düzeyde başarılı (Fransa, Macaristan) ve az başarılı (Azerbaycan, Kırgızistan) altı ülke ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. PISA sınavına katılan bu altı ülkenin genel ve insani gelişim düzeyleri ile Türkiye'nin genel ve insani gelişim düzeyleri arasında ülke...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınının yarattığı krizden dolayı birçok ülkede faaliyetleri etkilenen McDonald's restoran zincirinin Türkiye iş biriminin bu süreçten nasıl etkilendiğini ve dönüşümcü liderliğin rolünü ortaya çıkarmak ile çalışanların lidere karşı duydukları memnuniyet düzeylerini belirlemektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 658...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET - İşletmelerin uzun süreli varlıklarını devam ettirebilmek ve karlılıklarını arttırmak gibi temel amaçları bulunmaktadır. Bunun için işletmeler hem yeni müşteriler bulmak hem de mevcut müşterileri elde tutmak için çaba göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte işletmeler müşteriler her an hizmet verebilmek için elektronik ortamda da faali...
Article
Full-text available
z Tarımsal sulamadan dönen suların yönetimi, önemli bir su yönetimi konusudur. Ülkemizde kullanılan su kaynaklarının büyük bir bölümünün tarımsal sulamada kullanılması ve sulama sistemlerinin halen en verimsiz olan, yüzey sulama sistemlerinden oluşması göz önüne alındığında, bu alandaki su yönetimi ihtiyacının varlığı ön plana çıkmaktadır. Sulamada...
Article
Full-text available
z: Edinilen bilgi ve becerileri saklama ve gerektiğinde yeniden canlandırma yetisi şeklinde tanımlanabilen bellek, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılır. Uzun süreli bellek, dil bilgisi kuralları da dâhil olmak üzere birçok bilginin depolandığı yerdir. Kısa süreli bellek ise bilgi saklama süresi uzun süreli bellekten daha kısa olan,...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı yönetimin siyasetten ayrı bir disiplin olarak incelenmesinin başlangıcı olarak sayılan Woodrow Wilson'a ait 1887 yılında yayımlanan İdarenin İncelenmesi isimli eseri ve sonrası dönemde başta spoils system Amerika'sı olmak üzere siyaset-yönetim ayrımı üzerine yapılan çalışmalar ve kamu yönetimi disiplinine yapılan katkı, destek v...
Article
Full-text available
zet Bilim ve yöntem; ne insanlığı felakete sürükleyen tehlikeli bir faaliyet ne de Ortaçağ karanlığından çıkartıp dünyayı cennete dönüştürecek sihirli bir küredir. Bilim ve yöntem hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek sıradan ve masum insani faaliyetlerin bütünüdür. Bu çalışmada öncelikle geçmişten günümüze kadar yaşanan devrimsel gelişmel...
Article
Full-text available
In the Balkans, since the 15th century, two different lodges, namely Otman (Atman) Baba and Osman Baba, have operated within the boundaries of Hasköy district. Even the advocates have been accepted as the only institution because they operate in the same geography and their names are similar, but it was determined by a research that these are diffe...
Article
z İşletmelerde modern yönetim ve modern yönetim sonrası anlayışta insan faktörüne önem verilmesi ile birlikte, işletme faaliyet sürecinde, insan faktörü artık araç olmaktan çıkmış amaç konumuna gelmiştir. Gelinen bu noktada; işletmelerin toplumsal, ekonomik, siyasal değişimlere ayak uydurabilmesi için eski ve katı bürokratik anlayıştan uzaklaşılıp,...
Article
Full-text available
zet Günümüz ekonomisinde işletmeler arası rekabetin ve toplumun sosyal ve çevresel farkındalığının artması ile birlikte, sürdürülebilir olma artık işletmelerin en temel amacı haline gelmiştir. Artık paydaşlar, geleneksel raporlamanın yanında, işletmelerin sosyal ve çevresel faaliyetleri ile ilgili bilgi verdikleri sürdürülebilirlik raporlamasını da...
Article
Full-text available
zet İçerisinde ölüm kavramını ve nesnelerini barındıran eserler, tıpkı diğer sanat eserleri gibi, tarih boyunca üretildikleri dönemin toplumsal, ekonomik ve kültürel olayları ile bağlantı içinde olmuştur. XVII. Yüzyıl Hollanda sanatına dayanan ve ölüm nesnelerini konu edinen resim geleneğine vanitas adı verilmektedir. Bir ölü doğa türü olan vanitas...
Article
z Üniversite-sanayi işbirliği için koordinasyon yapılması ve üniversite-sanayi koordinasyonunun her fakültede kurumsallaşarak çalışması gerekir. Üretilen proje, tez ve bilimsel çalışmaların sanayide uygulanabilirliği sorgulanmalıdır. Diğer yandan fakültelerin değişik birimlerinde döner sermaye aracılığı ile sanayinin problemlerine çözüm aranmaktadı...
Article
Full-text available
The aim of the study is to determine how the Kabak kemane training should be performed in order to perform correctly in a way that reflects the local characteristics of the Teke Region Folk Music with the kabak kemane and to test the applicability of the studies developed for the teaching of Teke Region Attitude for this purpose. In the experimenta...
Presentation
Full-text available
Bir ekonominin risk derecesi genel olarak iki şekilde belirlenebilir; Kredi derecelendirme kuruluşlarının belirli aralıklarla ülkeye verdikleri notlar ya da CDS (Credit Default Swap) primleri. CDS primleri, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibi tarafın karşılaşacağı alacağın ödenmemesi gibi riskler karşılığında üstlendiği bedeldir. Yatırımcıların...
Article
Full-text available
zet Yiyecek ve içecekte farklılık adına geliştirilen yöntem ve tekniklerin şekillendirdiği yenilikçi mutfak akımları, gastronomide çeşitliliğin artmasına neden olmaktadır. Yenilikçi mutfak akımlarında amaç, mevcut yemek reçetelerini geliştirerek ya da farklı pişirme teknikleri kullanarak yeni gastronomik ürünler ortaya koymaktır. Dünya genelinde ye...
Chapter
Full-text available
Care and hospital experience of elderly people in hospitals are among the important determinants of the health and well-being of older adults. A comprehensive and coordinated system should be established in order to protect their health and respond to their demands, considering that the elderly, whose population in the society is increasing day by...
Article
Full-text available
z Her medya metni gibi reklam metinleri de birincil işlevlerinin dışında işlevlere sahiptir. Bu işlevlerden biri de, egemen ideolojinin taşıyıcısı olmaktır. Reklam metniyle taşınan ideoloji, anlamlandırma sürecinde ortaya çıkmakla birlikte anlamlandırma sürecini etkilemektedir de. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan medya metinleri, çözümleme işlemi...
Article
Full-text available
Museums, especially since the last quarter of the 18th century, have become the most important cultural buildings in which historical heritage products related to art archeology and social anthropology are exhibited and archived. Now, in the age of information shaped by digital technology, the contemporary museology approach, , requires a different...
Article
Full-text available
Her ne kadar bazı bilimsel tartışmalar Türk kamuoyunda azımsanmayacak seviyede ilgi uyandırsa da bilim sosyolojisinin temel varsayımları kamuoyu tarafın-dan çok az bilinmektedir. Türkiye'de bilim sosyolojisine duyulan ilginin doğru bir betimlemesi içinse bilim sosyolojisinin başka ve daha "derin" tartışmalarda oynadığı rol analiz edilmelidir. Bilim...
Article
Full-text available
z Alkol, insanlık tarihinde bilinen en eski, bilinç düzeyini, ruh halini, bilişsel, algısal süreçleri veya davranışları etkileyen ilaç olarak tanımlanır. Alkolün kültürden kültüre farklı algılanması, yaşadığımız çevre ve ailemizin etkisi alkol bağımlılığında önemli rol oynamakla birlikte, alkol bağımlılığı çağımızın en önemli sorunlarından biri hal...
Article
Özet Elektrokoagülasyon prosesi sulardan renk gideriminde ve özelliklede tekstil boyalarının gideriminde oldukça etkili bir proses olarak kullanılmaktadır. Prosesin işletme parametrelerinin kolay kontrol edilebilir olması prosesin avantajlı yönlerinden biridir. Bu parametreler akım yoğunluğu, karıştırma hızı, pH, iletkenlik, elektroliz süresi, elek...
Article
Full-text available
z Toplum için yarattığı zararlı etkiler nedeni ile tütün ürünleri kullanımının devlet tarafından kısıtlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle uygulamaya konan tütün kontrolü politikalarının en önemlilerinden biri tütün ürünleri üzerindeki vergilerdir. Tütün ürünlerinden biri olan sigaranın vergilendirilmesi dolaylı vergileme yöntemi ile nihai satış fiy...
Article
Full-text available
zet: Bu çalışma Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Urartu merkezleri ile nekropollerinden ele geçen dokuma aletlerine ilişkin verileri kapsar. Dokuma aletleri arasında dokuma tezgâhları, kirkitler, dikiş iğneleri, spatulalar, taraklar, mekikler, makaralar, tezgâh ağırlıkları, iğler ve ağırşaklar yer almaktadır. Söz konusu do-kuma aletlerinin üretimin...
Conference Paper
Full-text available
Gaziantep has become an important gastronomic city with its regional cuisine, which is an important component of its cultural accumulation from past to present. Natural beauties and historical areas, as well as culinary culture and local cuisine products, are great attractions for visitors to Gaziantep. The aim of this study was to determine the pe...
Article
Full-text available
ÖZET Çalışma "A" Aile Sağlığı Merkezine üç ay içerisinde gelen 18-48 ay arası bebeği olan annelerin aşı bilgi düzeyleri ve çocuklarının aşılanma durumları ile bunları etkileyen faktörleri analiz etmek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak Zonguldak iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) belirlenmiştir. Araşt...
Article
Full-text available
The aim of this research is to present the music instruction self efficacy and the metaphors of the pre-service primary schoolteachers. A survey-based descriptive method was used in the research. Both quantitative and qualitative data were collected. Thesample was consisted of 445 pre-service teachers from three different state universities in 2017...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı perakende sektöründe yapay zekayı geniş bir perspektifte incelemektir. Ayrıca, bu teknolojinin faydalarını ve perakendecilikte dijital dönüşüm girişimleri üzerindeki rolünü tartışmaktır. Çalışmada, öncelikle yapay zekanın ortaya çıkışı ve gelişimi açıklanmıştır. Daha sonra dünyada perakende sektöründeki uygulamaları ve f...
Article
Full-text available
Öz: Amaç: Tarihi köprüler, hem özgün yapım teknikleri, hem de kültürel miras açısından önemlidir. Tarihi köprülerin uzun yıllar yaşatılmaları gerekir. Bu nedenle kullanılan malzeme ve yapım tekniklerinin bilinmesi köprü onarımlarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma ile Anadolu ve Balkanlar'da Roma döneminden Osmanlı dönemini...
Article
Full-text available
Throughout history, literature and geography have worked cooperatively in telling man's story on earth. The ways geography studies places and people vary in terms of scale and topics, both in global and local levels. This is one of the factors that make geography unique among other disciplines. Taking issues around him into consideration first, a g...
Article
Full-text available
In this study which dealt with an ornithological object by onomastic method was focused on the origin of the name of sand-grouse ( Pterocles sp.) occured in both Turkey and Turkestan. The object of the article “bağırtlak”, sand-grouse name in Turkish, has been studied in a manner that contact in the morphology and folklore as to find whether the na...
Article
Full-text available
Rohingyas of the Rakhine state of Myanmar have earned the status of migrants while escaping from mass killing and torture. Bangladesh has been their close destination since the first attempt to migrate and it has welcomed them. This study aims at uncovering the economic impact of the Rohingya crisis in Bangladesh, which has faced the first wave of...
Research Proposal
Bu çalışmanın amacı, sporcu öğrencilerin zihinsel, fiziksel, ruhsal ve bilişsel eğitimlerini desteklemeyi ve geliştirmeyi hedef alan sporcu eğitim merkezlerinin incelenmesidir. Araştırmada sporcu eğitim merkezlerinin amaçları doğrultusunda yönetsel uygulamalar, merkez müdürleri ve antrenörleri tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmaya sporcu eğitim...
Article
Bu çalışmanın amacı, sporcu öğrencilerin zihinsel, fiziksel, ruhsal ve bilişsel eğitimlerini desteklemeyi ve geliştirmeyi hedef alan sporcu eğitim merkezlerinin incelenmesidir. Araştırmada sporcu eğitim merkezlerinin amaçları doğrultusunda yönetsel uygulamalar, merkez müdürleri ve antrenörleri tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmaya sporcu eğitim...
Article
Full-text available
zet Yavuz Sultan Selim tarafından 1516'da fethedilen Ayıntab, I. Süleyman döneminde sancak statüsüyle Dulkadir Beylerbeyliği'ne bağlanmış ve bu statüsünü 18. yüzyılın sonuna kadar sürdürmüştür. Özellikle 17. yüzyıla kadar Ayıntab'ın yönetilmesinde Osmanlı taşra yönetim modeli hakimdir. Ancak bir yüzyıl sonra resmiyette olmasa da, durum artık değişm...
Article
Full-text available
zet: Bu makalede şüpheli, sanık veya diğer kişilerin beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması kavramları, Ceza Muha-kemesi Kanunu'na ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre tartışıla-cak olup konuya ilişkin tartışmalı hususlar ve uygulamada yaşanan tereddütler mukayeseli hukuka ilişkin yargı kararlarından ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararla...
Thesis
Bu çalışmanın amacı, sporcu öğrencilerin zihinsel, fiziksel, ruhsal ve bilişsel eğitimlerini desteklemeyi ve geliştirmeyi hedef alan sporcu eğitim merkezlerinin incelenmesidir. Araştırmada sporcu eğitim merkezlerinin amaçları doğrultusunda yönetsel uygulamalar, merkez müdürleri ve antrenörleri tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmaya sporcu eğitim...
Article
Full-text available
Öz: Amaç: Bu çalışmada, 10 Eylül 2017 ve 10 Mart 2018 tarihleri arasında Fatih İlçesi'nde yaşayan ve konut satın almayı düşünen orta gelirli tüketicinin konut elde etme kararları üzerinde en çok etkili olan faktörler ve en uygun konut tipinin belirlenmesi amaç-lanmıştır. Yöntem: Araştırmada konjoint analizi kullanılarak, bir deney düzeni olan ortog...
Article
Full-text available
z Uşak, Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan küçük bir yerleşim yeridir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, farklı dönemlere ait sayısız tarihi eseri bünyesinde barındırmaktadır. Araştırma konumuzu oluşturan ahşap tavanlı cami bu eserlerden birisidir. Uşak İlinin güneybatısında bulunan Karahallı İlçesi'ne bağlı bir kö...
Article
Full-text available
ÖZ İnternetin hayatımıza girmesi ile yaşanan toplumsal dönüşüm, sosyal ağların bilhassa 2004'de Facebook'un dahil olmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Facebook kullanımının kişiler üzerinde yol açtığı olumlu ve olumsuz durumlar ve davranış örüntüleri araştırılmaya başlanmış, Facebook'un kişileri yalnızlaştırdığı görüşü ile bu görüşü destekleyen...
Article
Toplumlar, yaşam biçimlerini şekillendiren tüm özellik ve değerleri içinde bulundukları toplumsal yapıdan ve çevreden de etkilenerek, yarattıkları yaşama mekânlarına da yansıtmışlardır. Bu yansımanın en göze çarpan unsurlarını yerel mimari örneklerinde görmek mümkündür. Literatürde “vernaküler mimarlık” olarak adlandırılan bu mimari, konutları ve i...
Article
Full-text available
z Uşak, Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan küçük bir yerleşim yeridir. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, farklı dönemlere ait sayısız tarihi eseri bünyesinde barındırmaktadır. Araştırma konumuzu oluşturan ahşap tavanlı cami bu eserlerden birisidir. Uşak İlinin güneybatısında bulunan Karahallı İlçesi'ne bağlı bir kö...
Article
Full-text available
Küreselleşme süreci ülkelerin tek başına çözüm üretemeyecekleri bir takım sorunlar doğurmuştur. Küresel düzeyde yaşanan, finansal istikrarsızlık, çevre kirliliği, küresel ısınma ve yoksulluk söz konusu sorunlardan birkaç tanesidir. Küresel ölçekte vergileme fikri bu sorunların çözümünde öne çıkan konulardan biridir. Öyle ki, küresel düzeyde önerile...
Conference Paper
Full-text available
Giriş Kemalist modernleşmenin özünü, ancien regime olarak nitelendirilen Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarından kurtulmak, yerine sosyal mühendislik yöntemleriyle ta-mamen yeni (modern) bir devlet ve toplum inşa etmek oluşturur. Kemalist siyasal seçkinler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e süreklilik arz eden modernleşme sürecinde yeni bir sa...
Article
Full-text available
z Ortadoğu'da iki önemli mezhebin temsilcisi olarak Riyad ve Tahran; aralarındaki sorun ve anlaşmazlıkları kendi toprakları üzerinde değil, komşu ve bölge ülkelerde çözmeye çalışmaktadır. İran, bölgede Şii Hilali projesini gerçekleştirerek eski Fars İmparatorluğu'na özenmektedir. Suudi Arabistan-İran arasındaki anlaşmazlıklar Ortadoğu'nun güvenliği...
Article
Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2015 2.Sayı _______________________________________________________________________________________________ 50 Özet Amaç: Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) olan hastaların Hemodiyaliz (HD) tedavisi için kullanı-lan vasküler erişim yollarının açık kalma süresi ve bu süreyi etkileyen faktörlerin incelenmesi. Gereç ve Yöntem...