Are you نازیلا وثوقی?

Claim your profile

Publications (1)0 Total impact

  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: مقدمه و هدف فرایند آموزش بالینی که طی آن دانشج در تعامل با محیط مفاهیم آموخته شده را در حیطه عمل به کار می گیرد، تحت تاثیر عوامل ومتغییرهای بسیاری قرار می گیرد. یکی از این عوامل تنش است که سبب افت تحصیلی و رفتارهای نامطلوب در دانشجویان می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل تنش زا در آموزش بالینی دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در لیبر و اتاق زایمان می باشد. روش اجرا این مطالعه بصورت توصیفی – مقطعی روی دانشجویان ترم 6و4 مامایی که تجربه کار آموزی بالینی داشتندانجام گرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و شامل 42 سئوال مربوط به عوامل تنش زا در 6 حیطه بالینی بود. تجزیه تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری spss صورت گرفت. یافته ها حیطه های احساسات ناخوشا یند، تجربیات بالینی ، تجارب تحقیر آمیز، ارتباط بین فردی ، برنامه ریزی آموزشی و محیط آموزشی به ترتیب از درجه تنش زایی بالایی برخوردار بودند. بیشترین عوامل تنش زا به ترتیب در هر حیطه شامل :ترس از مرگ جنین یا نوزاد با میانگین و انحراف معیار 42/1 ± 83/3 ، ترمیم پارگی های کانل زایمانی(33/1 ± 73/3) و عدم تطابق بین آموخته های تئوری و محیط بالینی (37/1 ± 30/3) بود. بین وضعیت تاهل ، ترم تحصیلی ، محل سکونت و سن دانشجویان با عوامل تنش زا ارتباط معنی داری وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری دانشجویان مامایی در محیط لیبرو زایمان در معرض عوامل تنش زای متعددی قرار دارند. برای تسهیل یادگیری و انطباق دانشجویان با این محیط لازم است شرایط تنش زا در محیط های آموزش بالینی تعدیل و روشهای مقابله با تنش های موجود به دانشجویان آموزش داده شود.
    No preview · Article ·