Yongjing Tian's scientific contributions

Publications (2)

  • Source
    Yongjing Tian · Xiuying Zhang · Yinghua Hao · Zhengyu Fang · Yanling He
    Full-text available · Article · Jun 2014 · Melanoma Research
  • Article · Jun 2012 · Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine