Wei-Wei Liu's scientific contributionswhile working at Sun Yat-Sen University (Guangzhou, China)and other institutions

Publications (21)

 • Source
  Full-text available · Article · Dec 2016 · Chinese journal of cancer
 • Article · Mar 2016 · Medicine
 • Article · Apr 2013 · Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
 • Source
  Quan Li · Di Wu · Wei-Wei Liu · Hao Li · Xue-Kui Liu
  Full-text available · Article · Mar 2013
 • Source
  Zhi-Min Liu · Di Wu · Xue-Kui Liu · Wei-Wei Liu · Zhu-Ming Guo
  Full-text available · Article · Jan 2013 · Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • Xue-kui Liu · Hao Li · Wei-wei Liu · Qiu-li Li · Zong-yuan Zeng
  Article · Jul 2012 · Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
 • Article · Jan 2012 · Oral Oncology
 • Article · Nov 2011 · Archives of Oto-Rhino-Laryngology
 • Wei-Wei Liu · Hao Li · Zhu-Ming Guo · Quan Zhang · Ming Song
  Article · Mar 2011 · Archives of Oto-Rhino-Laryngology
 • Article · Feb 2011 · Oral Oncology
 • Xue-Kui Liu · Quan Zhang · Quan Li · Wei-Wei Liu · Zhu-Ming Guo
  Article · Nov 2010 · The Laryngoscope
 • Chun-qiao Li · Zhu-ming Guo · Wei-wei Liu · Quan Zhang · Lei Yang
  Article · Feb 2010 · Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
 • Wei-Wei Liu · Xue-Kui Liu · Zhu-Ming Guo · Hao Li · An-Kui Yang
  Article · Oct 2009 · Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
 • Wei-wei Liu · Zhu-ming Guo · Zong-yuan Zeng
  Article · Mar 2009 · Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
 • Article · Dec 2005 · Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
 • Article · Oct 2005 · Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
 • Article · Apr 2005 · Otolaryngology Head and Neck Surgery
 • Article · Nov 2004 · Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
 • Jian Zeng · Qing-Wei Yu · Wei-Wei Liu · Zong-Yuan Zeng
  Article · Aug 2003 · Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
 • Article · Jul 2003 · Zhonghua er bi yan hou ke za zhi