Are you Leszek M Jeromin?

Claim your profile

Publications (3)0 Total impact

 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Benign prostatic hyperplasia (BPH) exist in about 70% men after 60 years old. High power KTP laser is a new tool for the treatment of BPH. 49 men were treated by photoselective vaporisation of the prostate (PVP) from August 2003 to May 2004. Thirty patients with follow-up period longer than 12 weeks (12 to 26 weeks) were analyzed. Preoperative prostate volume ranged from 31 to 136 cc. PSA range, estimated before treatment, was normal in all patients (pts). International Prostate Symptom Score (I-PSS) estimated before treatment was over 24 and Quality of Life (QoL) was over 3 in all pts. The maximum peak urinary flow (Qmax) before treatment ranged from 7.2 to 14.1 ml/s. One patient was catheterized with Foley catheter at the finish of the procedure. Two pts required catheterization in the first day after treatment. In two pts increasing of body temperature to 38 degrees C was observed in the first day after treatment. Twenty four hours after treatment haematuria required catheterization was observed in one patient. Seven days after treatment in 4 pts massive haematuria was observed (two required hospitalisation). In one patient because of urinary retention 4 weeks after PVP transurethral resection of the prostate was performed. Four weeks after PVP I-PSS decreased from 24 to 20 and after 12 weeks to 15. The Qmax increased and ranged from 11.3 ml/s to 17.1 ml/s 4 weeks after PVP and 12 weeks after PVP ranged from 15.1 to 22.8 ml/s. Photoselective vaporization of the prostate reduces I-PSS in all patients 12 weeks after procedure. Short follow-up period and a limited number of patients in study group cannot lead to ultimate conclusions. However the results encourage to undertaking further studies on PVP for the treatment of BPH.
  No preview · Article · Feb 2006 · Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960)
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: agodny rozrost stercza (ŁRS) dotyczy około 70% mężczyzn powyżej 60 roku życia. Wysokoenergetyczny laser KTP stanowi nowe na-rzędzie do leczenia ŁRS. Materiał i metoda: Od sierpnia 2003 do maja 2004 r. u 49 mężczyzn z objawowym ŁRS wykonano fotoselektywną waporyzację stercza (photoselective vaporisation of the prostate – PVP) wysokoenergetycznym laserem KTP. Analizie poddano 30 chorych, u których okres obserwacji był dłuższy niż 12 tygodni po zabiegu (12–26 tygodni). Objętość stercza badanych wahała się od 31 do 136 cm 3 . International Prostatic Symptoms Score (I-PSS) określono u wszystkich powyżej 24 pkt, a wskaźnik jakości życia (quality of life – QoL) powyżej 3. Maksymalny przepływ cewkowy (Qmax) przed leczeniem wahał się od 7,2 do 14,1 ml/s. Wyniki: Średni czas trwania zabiegu wynosił 17 min. Wszystkie zabiegi wykonano w krótkotrwałym ogólnym znieczuleniu dożylnym. Po zabiegu cewnik Foleya pozostawiono u 1 chorego, 2 cewnikowano jednorazowo w pierwszej dobie po zabiegu. U 2 chorych obserwowano podwyższenie ciepłoty ciała do 38°C w pierwszej dobie po zabiegu. U 1 wystąpiło krwawienie z cewki moczowej w pierwszej dobie po zabiegu i założono cewnik. Krwiomocz w 7 dobie po zabiegu wystąpił u 4 chorych (2 hospitalizowano). U 1 wykonano TURP (transurethral resection of prostate) 4 tygodnie po PVP. Po 4 tygodniach I-PSS zmniejszył się średnio o 4 pkt, a po 12 tygodniach o 9; Qmax po 4 tygodniach od PVP wahał się od 11,3 do 17,1 ml/s, natomiast po 12 tygodniach od 15,1 do 22,8 ml/s. Wnioski: U badanych 30 chorych PVP spowodowała zmniejszenie subiektywnych objawów przeszkodowych w okresie powyżej 12 tygodni po zabiegu. Krótki okres obserwacji i mała liczba operowanych chorych nie pozwalają na wysnucie ostatecznych wniosków, jednak uzyskane wyniki należy uznać za zachęcające do dalszych prób stosowania PVP u chorych z ŁRS. [Wiad Lek 2006; 59(3–4): 196–198] Słowa kluczowe: łagodny rozrost stercza, leczenie, laserowa waporyzacja. Łagodny rozrost stercza (ŁRS) dotyczy około 70% mężczyzn powyżej 60 roku życia i 90% mężczyzn powyżej 80 roku życia. W badaniach sekcyjnych męż-czyzn w przedziale wieku 60–70 lat ŁRS stwierdzono u 80,0% badanych. Jak wynika z badań statystycznych, na objawy ŁRS uskarża się około 31% mężczyzn powyżej 50 roku życia i co najmniej 50% mężczyzn powyżej 60 roku życia. Około 20% mężczyzn powy-żej 50 roku życia w USA poddaje się chirurgicznemu leczeniu ŁRS z powodu utrudnionej mikcji i obja-wów przeszkodowych w odpływie moczu. Obecnie w wyniku szeroko rozpowszechnionych badań ultra-sonograficznych układu moczowo-płciowego zmiany rozrostowe w sterczu stwierdza się u ponad 80% męż-czyzn powyżej 70 roku życia. Łagodnym rozrostem stercza dotkniętych jest w naszym kraju ponad 1,5 mln mężczyzn, ale tylko część z nich wymaga leczenia zabiegowego [1]. Według Roehrborna [2], w USA w latach 90. ubiegłego wieku w leczeniu ŁRS zaobser-wowano 45% spadek liczby zabiegów operacyjnych w stosunku do lat 80. Jednak w następnym okresie u 39% leczonych farmakologicznie mężczyzn z bar-dziej nasilonymi objawami z dolnego odcinka układu moczowego (lower urinary tract symptoms – LUTS) spowodował on wdrożenie odroczonego leczenia operacyjnego po 4 latach. Według danych konsultanta krajowego z zakresu urologii, w 1994 r. leczeniu zabie-gowemu poddano w Polsce prawie 12 tys. mężczyzn, a w 2000 r. około 20 tys. [3]. Pozostali wymagali mi-nimalnie inwazyjnego leczenia farmakologicznego lub jedynie bacznej obserwacji. W zaawansowanym okresie choroby leczeniem z wyboru jest elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza (transurethral resection of prostate – TURP). Me-toda ta – dzięki dobrym efektom leczniczym, niskiej częstości powikłań i akceptowalnym kosztom – od dawna uznawana jest za złoty standard [3]. Poszukiwanie innych sposobów zabiegowego leczenia ŁRS wiąże się z wprowadzeniem do medycyny technik laserowych [4]. Nowym narzędziem do leczenia ŁRS jest laser KTP (systemu Niagara) wzbogacony o kryształ potasowo--tytanowo-fosforowy [5].
  Full-text · Article · Jan 2006
 • Marek I Lipiński · Leszek M Jeromin
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Photodynamic diagnosis (PDD) is one of most precise method of neoplasms recognition. The aim of the study was to estimate the value of 5-amino levulinic acid in diagnosis of superficial bladder tumours. Since 1996 to March 2004, 597 cystoscopies were performed with 5-amino levulinic acid in 151 patients with superficial bladder tumours (102 men and 49 women) aged 19-87 years old. 132 pts were treated by PDD after transurethral resection of bladder tumours (TURB). 749 specimens were taken from mucosa during PDD. Before PDD 50 ml of of 5-amino levulinic acid solution was instilled into bladder. As a source of ultraviolet light (UV) D--Light Storz xenon lamp (405 nm) was used. In 16 pts single PDD was performed in 38 double and in 97 PDD was performed three or more times (3 to 7). All pts were observed 12 months before and after PDD. In 102 from 151 pts in white light cystoscopy (WL) no changes in the bladder mucosa were found. In both kind of light (WL and UV) changes were not observed in 44 pts (29.1%). In 58 pts in WL no changes were observed but in UV places of neoplastic changes in the mucosa were found. In these cases the presence of superficial bladder tumours was confirmed. These changes were pathologically confirmed only in UV in 26 pts. Ta (G1 and G2) changes were confirmed in 52 pts (21 in WL and additionally 31 in UV). T1 changes were confirmed in UV in 26 pts but in WL in 25 pts. In 3 pts T2 changes were confirmed in both UV and WL. Cystoscopy in ultraviolet light (photodynamic diagnosis--PDD) with 5 amino levulinic acid gives more precise diagnosis of superficial bladder tumours then the one in standard white light. Cystoscopy performed to diagnose bladder tumours and early recurrence and new focus of tumours recognition without PDD is less effective. Introduction of superficial bladder tumours photodynamic diagnosis into health care system reduced recurrences and improves results of treatment.
  No preview · Article · Feb 2004 · Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960)