Are you مجتبی صداقت?

Claim your profile

Publications (1)0 Total impact

  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: زمینه: آموزش احیای قلبی – ریوی (CPR) برای دانشجویان پزشکی از گذشته مورد توجه بوده و تلاشهای زیادی در جهت بهبود کیفیت این آموزش صورت گرفته است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان تاثیر گذراندن دوره آموزش CPR در بخش بیهوشی در بهبود آگاهی و عملکرد دانشجویان پزشکی در مورد CPR می باشد. روش کار: یک مطالعه كارآزمائي آموزشی کنترل شده خود-شاهدی (Educational experimental study with self control) 12 ماهه بر روی 30 نفر از دانشجویان پزشکی سال 6 و 7 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1385-1386 طراحی شد تمام دانشجویان این مقطع وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سه قسمتی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با نسخه 15 و آزمونهای آماری ویلکاكسون و2 chi مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میزان آگاهی قابل قبول(رتبه خوب و خیلی خوب) دانشجویان از مراقبت حیاتی اولیه(BLS) بعد از آموزش از 6/5% به 50% افزایش یافت (0/0001 = P) و میزان آگاهی قابل قبول دانشجویان از مراقبت حیاتی قلبی پیشرفته(ACLS) بعد از آموزش از 13/3% به 53/4% افزایش یافت (0/0001 =P). میزان مجموع مهارتهای عملی قابل قبول بعد از آموزش از 4/3% به 100% افزایش یافت (0/0001=P). بین میزان آگاهی از ACLS و میزان مهارتهای عملی دانشجویان رابطه معنی داری بدست آمد (0/005=P) . نتیجه گیری: گذراندن دوره های آموزشی CPR در بخش بیهوشی منجر به افزایش معنی داری در میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان پزشکی می شود.بنابراین گنجاندن دوره های آموزشی CPR در بخشهای عملی در برنامه آموزش دانشجویان پزشکی ضرورت دارد.
    No preview · Article ·