Publications (5)0 Total impact

 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4) İntrakranial Dev Meningiom: Bir Olgu Sunumu Memduh Kerman, Ahmet Dağtekin, Hacı Kaymaz, N. Nefi Kara ÖZET Meningiomlar genellikle tüm intranial tümörlerin %14.3-19'unu oluşturur. Bazı olgularda ölüme kadar klinik bulgu vermeden, sinsi seyredebilir. Olgumuz 62 yaşında, erkek. Bize gelmeden 2 gün önce bening prostat hipertrofisi tanısıyla üroloji kliniğinde öpere edilmiştir. Postoperatif 2. gün şuurunda bozulma olan hastaya, derin koma halinin gelişmesi üzerine yapılan BBT'de, beynin sağ hemisferinde 9x8x5 cm boyutlarında ve yoğun kontrast tutan, çevresi ödemli dev meningiom olduğu görüldü. Değişik nedenlerden dolayı genel anestezi alan bu tip hastalarda yeterli beyin oksijenlenmesinin sağlanama-masına bağlı olarak ya da aşırı sıvı yüklenmesi sonucu tümör çevresinde var olan ödemde artma olur. Bu da sonuç olarak herniasyona kadar giden serebral bulguları ortaya çıkarabilir. Anahtar Kelimeler: Dev meningiom, komputerize tomografi, postoperatif. ABSTRACT INTRACRANIAL GIANT MENINGIOMA: A CASE REPORT Meningiomas accountfor 14.3-19% ofprimary intracranial neoplasms. in some cases it may be asymptomatic until death. Our case is a 62 year old man. He was operated on f ör beningn prostatic hypertrophyin in urology depart-ment two days ago. On the postoperative second day his consciousness state deteriorated and deep coma status devel-oped. Computed Tomography (CT) was performed and in CT a giant meningioma in the right hemisphere of the brain was seen and it was seen and it was 9x8x5 cm in dimension. There was dense retaining ofcontrast in the meningioma and edema around it. in patients who take general anesthesia far different reasons, there is increase in the edema around the tümör because ofinsufficient brain oxygenation ör excessive fluid loading. Finally, itproduces some cere-bral signs which may result in herniation. Key Words: Giant meningioma, computed tomography, postoperative.
  Preview · Article · Jan 2009
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1) Tavşanlarda Kristalize Penisilinle Oluşturulmuş Bir Deneysel Epilepsi Modeli Erdal Kalkan Galip Akhan H. Rifat Koyuncuoğlu Ahmet Dağtekin Halit Karaca N.NefiKarar Özet Deneysel epilepsi modeli oluşturmak için on adet tavşana topikal, 5 adet tavşana intravenöz ve 5 adet tavşana intramusküler kristaUze penisilin verildi. Topikal penisilin verilen tavşanların hepsi, intravenöz verilenlerden ise sadece biri nöbet geçirdi, İntramusküler pemsiUn verilenlerden hiçbirinde nöbet gözlenmedi, Anahtar Kelimeler: Penisilin, epilepsi, tavşan. Abstract Experimental Seizures Induced by Penicillin in Rabbits Topical, intravenous and intramuscular penicillin was used in order to induce experimental seizures in rabbits. Ali of ten rabbits used topical penicillin devoloped seizures. One ofthefive rabbits in which intravenous penicillin \vere used and nane ofthe 5 rabbits intramıtsculer penicillin yvas used devoloped seizure. Key Words: Penicillin, epilepsy, rabbit.
  Full-text · Article ·
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1) Omurga Tüberkülozları Erdal Kalkan Galip Akhan Mahmut Ünal Ahmet Dağtekin N. Nefi Kara Hacı Kaymaz Özet Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne ülkemizin her tarafından kemik hastalığı nedeniyle başvurular olmaktadır. 1981-1995 yıllan arasında klinik ve radyolojik olarak Omurga Tüberkülozu (Pott Hastalığı) tanısı ile tedavi edilen 275 hastadan dosyaları yeterli olan 182 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Olgular, yaş gruplarına, cinsiyetlerine, başvuru semptomlarına, hastanede kalış sürelerine, muayene, laboratuar, radyolojik bulgularına, tedavi modalitelerine ve başvurduğu bölgelere göre incelendi. Sonuçları literatür ışığında tartışılarak, sorunun sosyo-kültürel düzeyle ilişkisi irdelendi. Anahtar Kelimeler:Omurga tüberkülozu, kemoterapi, cerrahi tedavi. Abstract Spine Tuberculosis Eğirdir Bone Disease Hospital is a center of bone tuberculosis gathering patients from ali around Turkey. 275 patients ~with spine tuberculosis (Pott's disease) were investigated retrospectively. 182 patiens had sufficient records and they were analyzed in respect to age, sex, symptoms, duration of hospitaBzation, examination and laboratory signs, treatment modaUties and their geographic localizations. Results are discussed vvith literatüre and socialfactors. Key Words: Spine tuberculosis, chemotherapy, aurgical treatment.
  No preview · Article ·
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2002 Haziran; 9(2) Anevrizmal kemik kisti Süleyman Kutluhan, Memduh Kerman, Nefi Kara, Ahmet Yesildag, Galip Akhan, Aliye Sarı Özet Anevrizmal kemik kisti, en sık olarak gençlerde görülen bening, non-neoplastik bir lezyondur. Kafa kemik­lerini nadiren tutar. Henüz, etyoloji tam olarak aydınlatılmamıştır. Biz; muhtemelen travmaya bağlı gelişen bir santimetre çapında anevrizmal frontal kemik kisti olan bir hastayı sunuyoruz. Anahtar sözcükler: Anevrizmal kemik kisti, frontal kemik, travma, görüntüleme. Abstract Abstract Aneurysmal cyst of frontal bone : A Case Report Aneurysmal bone cyst is a benign, non-neoplastic lesion that presents most frequently in young age groups. it rarely affects the skull. The etiology has not been elucidated, yet. We present a patient with aneurysmal cyst of the frontal bone, öne centimeter in diameter, that is probably due to traumatic etiology. Keyvvords: Aneurysmal bone cyst, frontal bone, trauma, imaging.
  No preview · Article ·
 • Mustafa Balevi · Erdal Kalkan · Galip Akhan · N. Nefî Kara
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Mart; 2(1) Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı Mustafa Balevi Erdal Kalkan Galip Akhan N. Nefî Kara Özet Bu çatışmada kliniğimizde 1992-1995 yıllan arasında yatarak tedavi gören 8 torakal kora atrofisi olgusu incelendi. Hastalarda torakal kord atrofısinin derecesi ile semptomların başlama süresi arasında bir ilişkinin olmadığı görüldü. Kord atrofisinin semptomların önüne geçtiği tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Spinal kord atrofisi, myelo-BT. Abstract The Appearance of Symptoms in Thoracal Cord Atrophy Cases In this study, 8 thoracal cord atrophy cases that had been admitted in our clinic between the years 1992 and 1995 have been investigated. It was seen that there was no correlation between the degree of cord atrophy and duration of symptoms. Cord atrophy was proved to precede clinical manifestations. Key Words: Spinal cord atrophy, myelo-CT.
  No preview · Article ·