Article

The prognostic effect of the number of histologically examined axillary lymph nodes in breast cancer: Stage migration or age association?

University of Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Annals of Surgical Oncology (Impact Factor: 3.93). 04/2006; 13(4):465-74. DOI: 10.1245/ASO.2006.02.020
Source: PubMed

ABSTRACT

The number of pathologically examined axillary nodes has been associated with breast cancer survival, and examination of >or=10 nodes has been advocated for reliable axillary staging. The considerable variation observed in axillary staging prompted this population-based study, which evaluated the prognostic effect of a variable number of pathologically examined nodes.
In total, 5314 consecutive breast cancer patients who underwent mastectomy or breast-conserving surgery and axillary dissection between 1994 and 1999 were included. The prognostic effect of the examined number of nodes was assessed with crude and relative survival analysis.
A median number of 12 (range, 1-43) nodes were histologically examined, and 59% of the patients had no nodal tumor involvement. The number of examined nodes decreased with age (P<.001) and increased with tumor size (P<.001). Stratified for the number of tumor-positive nodes, overall survival seemed to be worse for patients with <10 compared with patients with >or=10 examined nodes (P<.001), whereas the relative survival did not differ. After adjusting for age, tumor size, number of positive nodes, and detection by screening in a multivariate analysis, the number of examined nodes was not associated with relative survival.
This study shows that the association between the number of pathologically examined axillary nodes and overall survival in node-negative and node-positive patients results from stage migration. The absence of an association between the number of examined nodes and relative survival further indicates that the association between the number of examined nodes and crude survival is confounded by age.

0 Followers
 · 
4 Reads
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: ZET Amaç: Son yıllarda, meme kanserli hastalarda daha hassas prognostik grupla-ma yapabilmek için lenf nodu tutulum oranının (LNTO) kullanılabileceği öne-rilmektedir. LNTO'nun klinik gidiş ve sağ kalımla anlamlı ilişkisi bulunduğunu ve metastatik lenf nodu sayısına göre prognozu daha iyi yansıttığını ileri sü-ren birçok klinik çalışma mevcuttur. Ancak, konunun tam olarak anlaşılma-sı için daha geniş hasta serileriyle yapılacak sağ kalım çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla literatürde LNTO'nun patolojik prognos-tik faktörlerle ilişkisi konusunda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. An-cak LNTO'nun patolojik prognostik faktörlerle ilişkisinin detaylı bir şekilde bi-linmesi, sağ kalım çalışmalarında doğru modellerin kurulmasına önemli kat-kılar sağlayabilir. Biz bu fikirden yola çıkarak lenf nodu pozitif meme kanser-lerli olgularda LNTO'nun patolojik prognostik faktörlerle ilişkisini araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Modifiye radikal mastektomi uygulanmış, aksiller metas-tazı bulunan (pT1-3, pN1-3, M0) 150 meme kanseri olgusunu LNTO açısından değerlendirdik. Her olguda LNTO (=metastatik lenf nodu sayısı/ toplam lenf nodu sayısı x100) hesapladık. Hesaplanan LNTO'ların hangi patolojik prognos-tik faktörlerden etkilenmiş olabileceğini istatistiksel olarak değerlendirdik. Bulgular: LNTO ≤%25 ve >%25 olan iki grup arasında lenfovasküler invaz-yon (p=0,008), ekstrakapsüler tümör yayılımı (p=<0,001) ve konglomerasyon (p=<0,003) yönünden anlamlı fark bulunduğunu; yaş, tümör çapı, multifokalite/ multisentrisite, yerleşim yeri, histolojik tip, histolojik grade, tümör nekrozu varlığı, toplam lenf nodu sayısı, ER boyanması, PR boyanması ve CerbB2 boyanması yönün-den ise anlamlı fark bulunmadığını gördük.
  Preview · Article ·
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Two additional mechanisms for photoproduction of the Higgs boson are considered, but both are found to result in inaccessibly small cross sections, as did previous calculations.
  No preview · Article · Jun 1980 · Physical Review D
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Summary form only given, as follows. In search of vortex/soliton mechanism for ball lightning and atmospheric fireballs, the properties of rotating plasma have been compared to those of geophysical fluid. This leads to plasma Rossby wave. This wave interacts with velocity field in magnetized rotating plasma and generates plasma vortices and solitons. The similarity of particle's behaviors between geophysical fluid and magnetized plasma together with the properties of turbulent plasma can be used to explain some unusual atmospheric fireball phenomena
  No preview · Conference Paper · Jul 1996
Show more