Article

Self-Management Strategies in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Division of Pulmonary Medicine, McGill University, Montréal, Québec, Canada.
Clinics in Chest Medicine (Impact Factor: 2.07). 10/2007; 28(3):617-28, vii. DOI: 10.1016/j.ccm.2007.06.002
Source: PubMed

ABSTRACT

This article enables the reader to understand the newest scientific concepts and advances in the field of self-management in chronic obstructive pulmonary disease, recognize the importance of self-management education and what might be needed to enhance behavior modification, and translate these advances into strategies and specific interventions in clinical practice.

0 Followers
 · 
3 Reads
 • Source
  • "COPD self-management refers to engaging in activities that promote adequate inhalation technique, building physiologic reserves, preventing adverse health outcomes , complying with recommended treatment protocols, monitoring respiratory and emotional status and making appropriate management decisions on the basis of this self-monitoring, and managing the effects of illness on self-esteem and coping skills [9]. Chronic disease selfmanagement programs promote active patient participation and focus on acquisition and implementation of learned skills and enhancing patient self-confidence related to disease management decision making [10]. In systematic reviews of the efficacy of COPD self-management education programs, an association was established between selfmanagement education and improved health-related quality of life (HRQoL), with no indication of detrimental effects on other related health outcomes [11]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This exploratory study assessed the self-management learning needs, experiences, and perspectives of COPD patients treated at a Certified Federal Rural Health Clinic to inform the development of a COPD self-management DVD. A purposive, homogeneous sample of COPD patients participated in focus group interviews. Data from these interviews were referenced to edit a library of Rvision COPD self-management DVDs into a single condensed DVD containing only the most pertinent self-management topics. Patients reported a lack of knowledge and skill development related to purse lipped breathing, controlled coughing, and stress management; while medication management skills were found to be quite adequate. Engaging rural communities in formal qualitative inquiries to describe COPD specific needs for self-management may lead to future use of educational technologies aimed at improving quality of life for these rural, hard to reach populations.
  Full-text · Article · Jun 2010 · International Journal of Telemedicine and Applications
 • Source

  Preview · Article · Jan 2008
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Strategieën van longverpleegkundigen om het zelfmanagement van COPD patiënten te bevorderen Samenvatting Achtergrond: Voor patiënten die lijden aan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is het noodzakelijk maatregelen te treffen om de levensstijl aan te passen aan de gevolgen van de ziekte. Voor de uitvoering hiervan is adequaat zelfmanagement van groot belang; verslechtering van de ziekte kan hiermee mogelijk worden beperkt. Ondersteuning en begeleiding van de longverpleegkundige kan noodzakelijk zijn bij het bereiken van adequaat zelfmanagement. Doel en onderzoeksvraag: Inzicht krijgen in zelfmanagementstrategieën van longverpleegkundigen tijdens het verpleegkundig spreekuur met COPD patiënten. De onderzoeksvraag luidt: Hoe ondersteunt en begeleidt de longverpleegkundige de COPD patiënt tijdens het verpleegkundig spreekuur in het bevorderen van het zelfmanagement? Methode: Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 14 longverpleegkundigen, volgens de methodologie van de Grounded Theory. Gegevensverzameling vond plaats door middel van open interviews. De interviews werden geanalyseerd middels de techniek van constant vergelijken. Resultaten: Longverpleegkundigen passen een vijftal strategieën toe in de ondersteuning en begeleiding van COPD patiënten: kennis overdracht, vertrouwen geven, gesprekspartner worden, doorverwijzen naar andere disciplines, handvatten voor de patiënt in het dagelijkse functioneren. Deze vijf strategieën zijn gelijknamig aan de vijf ontdekte hoofdcategorieën. De kerncategorie die uit het onderzoek kwam, is ‘daadwerkelijke ondersteuning en begeleiding’. Conclusie: De daadwerkelijke ondersteuning en begeleiding komt niet geheel overeen met de zelfmanagementstrategieën zoals in zelfmanagementprogramma’s is beschreven. Stoppen met roken blijkt het belangrijkste aspect te zijn in de daadwerkelijke ondersteuning en begeleiding van COPD patiënten. Voor de verpleegkundige praktijk is het aan te bevelen aandacht te schenken aan de aspecten waaruit de daadwerkelijke ondersteuning en begeleiding bestaat. Wellicht dat een spreekuur effectiever kan zijn als niet de nadruk wordt gelegd op het stoppen met roken maar op andere ziektegerelateerde aspecten; omdat juist het rookgedrag moeilijk te sturen is. Trefwoorden: Zelfmanagement; longverpleegkundige; spreekuur; kwalitatief onderzoek; COPD.
  Full-text · Article ·
Show more