Use of dye as tracer of drug release from medicated chewing gums

ArticleinEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 68(3):811-7 · April 2008with7 Reads
DOI: 10.1016/j.ejpb.2007.09.005 · Source: PubMed
Abstract
The evaluation of the potential use of a dye as indicator of in vivo drug release from a medicated chewing gum is described. The device is a three-layer tablet obtained by direct compression consisting of a gum core and two external protective soluble layers to prevent gum adhesion to the punches of the tableting machine. The active ingredient and a colour are contained in the gum core. To evaluate the drug and the dye release from the formulations, a chew-out study was performed by a panel of volunteers. The results obtained suggest that the use of a dye could be useful to indicate the chewing time necessary to complete drug delivery from medicated chewing gums.
  • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: Farmasian tiedekunta, farmasian teknologia Työn tarkoituksena oli kehittää artikaiinikurlausvesi suun ja nielun puudutukseen ennen gastroskopiatutkimusta. Artikaiini on amidirakenteinen paikallispuudute, jonka puudutevaikutus alkaa nopeasti ja puudutevaikutuksen kesto on lyhyestä keskipitkään. Artikaiini on turvallinen ja tehokas puudute, jonka haittavaikutukset ovat yleensä vähäisiä ja allergiset reaktiot harvinaisia. Kurlausliuos olisi tarkoitus viedä kliinisiin tutkimuksiin. Kurlausvesiformulaatioon valittiin makeutusaineiksi ksylitoli ja omena-aromi aikaisemmin tehdyn lääkeaineen karvaan maun peittämistä käsitellen tutkimuksen pohjalta. Kurlausliuoksesta haluttiin tehdä viskoosimpi liuos, että saataisiin pidennettyä artikaiinin kontaktiaikaa suun ja nielun limakalvon kanssa. Viskositeetin kohottajaksi valittiin natriumkarboksimetyyliselluloosa. Lisäksi työn tarkoitus oli laajentaa artikaiinin preformulointitietoja sekä kiinteän että liuostilan osalta. Artikaiinihydrokloridijauheesta tutkittiin säilyvyyttä ja tabletoinnin kannalta tärkeitä ominaisuuksia mahdollista myöhempää tablettimuotoista valmistetta varten. Artikaiinihydrokloridin ja kurlausveden apuaineiden yhteensopivuutta tutkittiin kiinteistä aineista, joita säilytettiin lämpötilassa 25 oC ja suhteellisessa kosteudessa 60 % kolmeen kuukauteen asti. Kliinisiin tutkimuksiin suunnitellun formulaation säilyvyyttä tutkittiin säilyttämällä formulaatiota lämpötilassa 25 oC ja suhteellisessa kosteudessa 60 % kolmeen kuukauteen asti. Liuosnäytteiden artikaiinipitoisuuksia mitattiin UV/VIS-spektrofotometrisesti ja korkean erotuskyvyn nestekromatografia -menetelmällä (HPLC). Kiinteiden jauhenäytteiden stabiiliutta tutkittiin HPLC-menetelmällä ja erottelevalla pyyhkäisykalorimetrillä. Lisäksi artikaiinihydrokloridijauhetta tutkittiin mm. jauheröntgendiffraktometrillä ja puristamalla artikaiinihydrokloridista puhdasainetabletteja. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää artikaiinin yhteensopivuutta säilöntäaineiden kanssa, jos kurlausveteen olisi myöhemmin tarve lisätä säilöntäaine. Tutkittaviksi säilöntäaineiksi valittiin metyyli- ja propyyliparabeeni sekä kaliumsorbaatti. Säilöntäaineiden yhteensopivuutta artikaiinin kanssa tutkittiin liuoksissa, joita säilytettiin lämpötilassa 40 oC puoleentoista kuukauteen asti ja joiden artikaiinipitoisuus määritettiin HPLC-menetelmällä. Tutkimuksessa onnistuttiin kehittämään artikaiinikurlausliuos, joka pysyy stabiilina kolme kuukautta huoneen lämmössä. Artikaiinin ja käytettyjen apuaineiden välillä ei myöskään havaittu yhteensopimattomuuksia, mutta säilöntäaineista artikaiinin kanssa yhteensopimattomaksi osoittautui kaliumsorbaatti. Artikaiinikurlausvesi voidaan viedä kliinisiin tutkimuksiin. Artikaiinihydrokloridin puristuvuustutkimukset osoittivat että artikaiinihydrokloridista on mahdollista puristaa koossa pysyviä tabletteja. Tablettien murtolujuudet eivät olleet kovin suuria, mutta sopivilla apuaineilla tableteista voidaan saada tarpeeksi kovia. The purpose of this study was to develop articaine gargling water for local anesthesia in mouth and throat. Articaine is an amide type local anesthetic. Articaine has quick onset and it is short-acting. Articaine is safe and effective and it has rarely any adverse events. Allergic reactions are also uncommon. It has been planned to be done clinical trials with this gargling water. Xylitol and apple flavour were chosen as sweeteners to the gargling water and sodium carboxymethylcellulose was chosen as a viscosity enhancer. The purpose was also to increase preformulation knowledge of articaine in solution and in solid state. Articaine hydrochloride powder was investigated for shelf-life and for properties which are important in tableting in case it will be developed to a tablet formulation later. Compatibility of articaine hydrochloride and excipients of gargling water as powders was investigated by storing powders in temperature of 25 oC and relative humidity of 60 % up to three months. The shelf-life of articaine gargling water was investigated by storing the formulation in temperature of 25 oC and relative humidity of 60 % up to three months. Articaine concentration of solutions was determined by UV/VIS-spectrophotometry and high performance liquid chromatography (HPLC). Powders were investigated by HPLC and differential scanning calorimetry. Solid state of articaine hydrochloride powder was also investigated by X-ray powder diffractometry. In addition tablets were compressed from articaine hydrochloride. Compatibility of articaine with preservatives was also investigated in case it is necessary to add preservative to gargling water later. Methylparaben, propylparaben and potassium sorbate were chosen to this study. This study was done in solutions by storing solutions in temperature of 40 oC up to one and half months and determining articaine concentrations with HPLC. Articaine gargling water which is stabile for at least three months in room temperature was successfully developed. There were not any incompatibilities with articaine and excipients except with potassium sorbate. Articaine gargling water can be taken to the clinical trials. In compression study it was found that it is possible to make tablets from articaine hydrochloride. Breaking strengths of these tablets of pure articaine hydrochloride were not high but with suitable excipients it will be possible to create tablets hard enough.
    Article · · Drug Development and Industrial Pharmacy
  • Article · Feb 2009
  • [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: A three-layered gum tablet (1800 mg), containing 200 mg of Fenoprofen Calcium (Fn) with an inner core containing the drug, and two external layers containing antiadherent lubricant, has been prepared using direct compression. A 2(3) factorial plan has been designed to evaluate the effect of formulation variables namely, Pharmagum(®) M concentration, Maltodextrin type, and Co-adjuvant type on the release characteristics of Fn from the prepared tablets. The formula consisting of 65% Pharmagum(®) M, 75% Maltodextrin DE 39 and 5% Talc comparatively exhibited the highest release (66.59% ± 2.39) in the mouth after 5 min of chewing. Binary and ternary β-cyclodextrin (β-CD) complexation was adopted to enhance the release of Fn from the selected gum tablet. The highest significant release (p < 0.05) was achieved from the lyophilized ternary complex containing 100 mg of Fn in presence of polyvinylpyrrolidone (PVP K(25)), exhibiting a release of 88.25% ± 0.93 after 5 min of chewing. The relative bioavailability of the selected gum tablet was found to be 166.06% compared to Nalfon(®) 200 mg capsules. Reduction of the dose to 100 mg exhibited faster absorption rate than Nalfon(®) capsules. The obtained results suggest the possibility of reducing the dose of Fn in chewing gum.
    Article · Oct 2011