Article

Application of Terahertz Absorption Spectroscopy to Evaluation of Aging Variation of Medicine

Nagahama Institute of Bio-science and Technology, 1266 Tamura, Nagahama, Shiga 526-0829, Japan.
Analytical Sciences (Impact Factor: 1.39). 02/2011; 27(2):209-12. DOI: 10.2116/analsci.27.209
Source: PubMed

ABSTRACT

The absorption spectra of three kinds of medicines both before and after the expiration date: Amlodin OD(®) (5 mg), Basen OD(®) (0.2 mg) and Gaster D(®) (10 mg) have been measured by terahertz time domain spectroscopy (THz-TDS). All the medicines show some differences in the THz absorption spectra between medicines before and after the expiration dates. X-Ray powder diffraction (XRD) studies of all medicines suggest that the polymorph of the main effective compound is not changed before and after the expiration date. Therefore, the differences in the THz spectra between medicines before and after the expiration dates arise from aging variation of diluting agents and/or from modifications of intermolecular interaction between the effective compounds and diluting agents.

Download full-text

Full-text

Available from: Kenji Ikeda, Feb 20, 2015
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: A review on physical and chemical properties, methods of preparation and analysis, as well as pharmacodynamics and pharmacokinetics of amlodipine besylate (3-ethyl 5-methyl (4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulfonate), an approved oral calcium channel blocker indicated for the treatment of angina pectoris and hypertension.
  No preview · Article · Jan 2012 · Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The paper deals with recognition of typical components used in the pharmaceutical sciences and pharmaceutical industry. It is shown usefulness in the field of terahertz spectroscopy to research pseudo-polymorphisms - hydration.
  Full-text · Conference Paper · Jan 2012
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Spektroskopia terahercowa umożliwia badanie parametrów fizykochemicznych stałych form leku. Technika ta dostarcza danych nie tylko o amplitu-dzie, ale również o fazie badanego sygnału trans-mitowanego lub odbitego od badanych materia-łów, co prowadzi do wyznaczenia nie tylko pozycji linii widmowych, ale również pozwala na uzyska-nie informacji odnośnie do współczynnika absorp-cji oraz o przenikalności względnej badanego ma-teriału, i to jego części rzeczywistej, jak i urojonej, bez konieczności korzystania ze wzorów Kramer-Z aawansowane techniki pomiarowe, umożli-wiające potwierdzanie tożsamości substancji czynnej i substancji pomocniczych znajdujących się w gotowym produkcie stają się podstawowymi me-todami analizy leku. Promieniowanie terahercowe (w zakresie od 2 cm -1 do 130 cm -1) może być wy-korzystane do identyfikacji substancji w procesie ich produkcji, co wiąże się bezpośrednio z kontrolą jakości i bezpieczeństwem wytwarzania. Technika spektroskopii terahercowej umożliwia prowadze-nie analizy jakościowej i ilościowej substancji lecz-niczych i pomocniczych w postaci leku, w szcze-gólności jest wykorzystywana do identyfikacji form polimorficznych i pseudopolimorficznych substan-cji oraz pozyskiwania informacji dotyczących ho-mogenności otoczek wytworzonych tabletek [1]. Jest to nowoczesna, nieinwazyjna i niedestrukcyjna metoda analizy produktów leczniczych umożliwia-jąca jednoczesne pozyskiwanie obrazu danej próbki (informacje przestrzenne o rozmieszczeniu poszcze-gólnych składników) i rejestrację widm spektral-nych związków chemicznych wchodzących w skład danego obiektu (informacje o strukturze chemicz-nej związków) [2, 3]. Metoda ta pozwala również na określenie rozmieszczenia poszczególnych skład-ników w gotowej formie leku, tj. proszki, tablet-ki, kapsułki czy granulaty oraz na monitorowanie zmian we właściwościach fizycznych API, tj. prze-miany postaci polimorficznych następujące w pro-cesie wytwarzania lub przechowywania gotowego preparatu, czy interakcje pomiędzy substancjami pomocniczymi, tj. polimery i API w mieszaninach fizycznych [4]. of the active substance and excipients contained in the finished product are the basic methods of analysis of the drug. Terahertz radiation (in the range of 2 cm -1 and 130 cm -1) can be used to identify substances in the process of their production, which is directly related to quality control and production safety. Terahertz spectroscopy technique allows conducting qualitative and quantitative analysis of active ingredient and excipients in the drug form, in particular, is used to identify the polymorphic forms and pseudopolymorphic substances and obtain information about homogeneity tablet film coats. It is a modern, noninvasive and nondestructive method of analysis of pharmaceutical products allowing for simultaneous image acquisition of the sample and recording the spectra of different components included in the sample.
  Full-text · Article · Feb 2012 · Farmacja polska
Show more