Book

Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd

Authors:
... Nevertheless, the number of people staying in some form of institutional care (including forensic care) has barely decreased since the eighties. People remain in or return to institutional care, due to a lagging development of (professional) care in the community and insufficient preparation for independent living in institutional care (Boumans, 2015;Kroon, Van Weeghel, et al., 2016;Van Ewijk, 2010), though recent years show a slight decrease (Kroon, 2018). Many homeless people lose their home because of issues with living independently and a lack of adequate support (Boesveldt, 2019a; Van Doorn, 2002). ...
... Many of the people currently staying in homeless shelters have been homeless before, got a house and then lost their house due to inadequate preparation and social support (Boesveldt, 2019b; Van Doorn, 2002;Van Regenmortel et al., 2006). The mentioned difficulties are not unique to the Netherlands (Fakhoury & Priebe, 2002, though the Netherlands does have a high percentage of people using institutional care in comparison to other western countries (Boumans, 2015;Kroon, Van Weeghel, et al., 2016;Van Ewijk, 2010). The number of homeless people is rising, in both the Netherlands and Europe, as a consequence of the financial crisis, budget cuts in the welfare state and a shortage in affordable housing (Rekenkamer Metropool Amsterdam [Audit room Amsterdam metropole], 2017;Trimbos, 2019;Wit et al., 2019). ...
... Social workers and peer workers based their actions on their perception of the situation, the level of suffering of participants, the possibilities for support and the consequences of their actions in offering support, engaging with the swampy lowlands of empowerment, rather than the moral high ground of a simple focus on freedom of choice or an instrumentalized method (D. A. Schön, 1983). The work of social workers and peer workers can be seen as a form of normative professionalization, based on both values and striving for the realization of those values (Kunneman, 2017;Van Ewijk, 2010). They weighed their own normative framework with the normative frameworks of participants. ...
Book
Full-text available
Ten years ago, Je Eigen Stek (Your Own Place, JES) started as a grass roots initiative from people who were homeless. The initiators did not want to be homeless anymore, including the extreme forms of existential insecurity that is part of being homeless. They started their own self-managed shelter, facilitated by social workers and HVO-Querido, a homeless care provider. JES is founded on the premise that regular shelters offer to little freedom of choice and that homeless people are better able to manage a shelter themselves. Over the last ten years, Max Huber has studied this premise, together with JES and others. He spoke with participants, peer workers, social workers and other stakeholders and organized focus groups, observations and participatory action research. In this thesis, he described the results from this engaged research. While JES was not all things, for all men, JES was many things for many people, by offering practical benefits, freedom of choice and opportunities for capacity development. JES remains a case with a great deal of learning potential, for empowerment of participants, for (normative) professionalization of social workers and peer workers and for all those interested in the organization of empowerment processes.
... De eerste opleidingen voor het maatschappelijk werk stammen uit deze periode ( Van Ewijk, Spierings & Wijnen-Sponselee, 2007; Van der Linde, 2010). De professionalisering nam een vlucht na de tweede wereldoorlog en leidde tot een sterke groei van het aantal mensen dat werkzaam is in het domein en tot een sterke differentiatie in functies en beroepen ( Van Houten, 2008; Van Ewijk, 2010). Oorzaken voor deze groei zijn volgens Van Ewijk e.a. ...
... Het is niet eenvoudig en volgens Van Ewijk (2010) ook niet nodig het domein social work sterk af te grenzen. Een domein omlijnen kan beter door de kern hard te maken en flexibel te zijn met de grenzen (p. ...
... In aansluiting op Freidson noemen Jacobs, Meij, Tenwolde en Zomer (2008) de social work beroepen in Nederland semi-professies waarvan de kennis niet erg specialistisch is en de controle over de arbeidsmarkt en opleidingen gering. Deze kenschets wordt door meerdere auteurs bevestigd (Kwakman, 2003;Tonkens 2003;Gradener 2004; Van Ewijk, 2010) maar de mate waarin sprake is van een professie en van professionaliteit zal binnen social work van beroep tot beroep verschillen. Ook als deze bescheiden is, kan binnen elk van deze beroepen sprake zijn van een professionaliseringproces. Deze heeft niet alleen betrekking op gespecialiseerde kennis maar ook op de professionele vaardigheden, het vertrouwen van cliënten en de organisatie en profilering van het beroep ( Van Houten, 2008). ...
Article
Full-text available
In order to make them more relevant to professional practice, a significant shift among Dutch Higher Vocational Education (HBO) programmes towards competence-based education and assessments has taken place. This research has been carried out to contribute to the development of the quality of competence-based assessments, especially in view of the predictive validity of first year assessments for second and third year internship assessments. First a comprehensive model of the concept of competence has been devised. The model exists of three interrelated dimensions (knowledge base, professional performance, developability) that form the heart of professional competences. In order to be able to assess a person’s competence evidence must be found relating to all three dimensions and how they are interrelated. Second a framework has been devised to determine the quality of competence-based assessments. In this framework three aspects are important: 1) what is being assessed, 2) how the assessing is done, and 3) what the purpose is of carrying out the assessment. These three aspects were used as the basis for devising an instrument. In a pilot research the quality of the instrument was tested and in a subsequent research a panel used the instrument to determine the quality profiles of seven competence-based assessments of the first year of the social work programmes of Hogeschool Utrecht. The research showed that it was possible to establish a quality profile for each of the assessments which illuminates the strong and weak points of the assessments. A third research study was focused on the quality of competence-based assessments of internships. This study made clear that according to the assessors the dimensions of competences are given equal consideration but that not all competences of the study programme are relevant to internships. The assessors tend to have a holistic style of assessment as their assessment of competences is based on a general impression. Both the internship assessors and the students believe that the assessments contribute very strongly to the intern’s learning. Because the assessment of the internships is partly based on self-assessments a fourth research was executed at their quality. The outcomes demonstrated that self-assessments of third-year students appear to be more realistic than second-year students and that students who perform poorly in internships have a tendency to strongly overrate themselves in their self-assessments. The final study examined the predictive value of first year assessments for the assessment of the internships in the second and third year of social work education at Hogeschool Utrecht and the relation between the predictive validity of the first year assessments and their quality profiles. This research showed that there appeared to be a certain link between the marks for the first year assessments and those for the second-year internship but not for third-year internships. The previously determined quality profiles of the first year assessments revealed that assessments in the first year in which the capacity to develop and, in particular, reflection are assessed, can to a certain degree predict students’ competences as assessed in their second-year internships.
... Maar de behoefte aan sociale professionals die een brede kijk hebben op problemen en die dicht bij de burgers staan, groeit. VolgensVan Ewijk (2010) komen burgers vaak te snel bij gespecialiseerde hulp terecht, waardoor complexe problemen onterecht terug worden gebracht naar één oorzaak of stoornis en waardoor de oplossing wordt gezocht in één methode of professional.Van Ewijk (2010) pleit voor een professional die naast de burger blijft staan, "de boel" mobiliseert, tegelijk bij elkaar houdt en activeert. Hoewel er nog veel moet gebeuren om deze professional te krijgen, geven de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl hier wel de juiste richting voor aan.Specialistische èn generalistische nieuwe professionals moeten de (kwetsbare) burger nog meer in hun kracht zetten. ...
... sociale professionals die een brede kijk hebben op problemen en die dicht bij de burgers staan, groeit. VolgensVan Ewijk (2010) komen burgers vaak te snel bij gespecialiseerde hulp terecht, waardoor complexe problemen onterecht terug worden gebracht naar één oorzaak of stoornis en waardoor de oplossing wordt gezocht in één methode of professional.Van Ewijk (2010) pleit voor een professional die naast de burger blijft staan, "de boel" mobiliseert, tegelijk bij elkaar houdt en activeert. Hoewel er nog veel moet gebeuren om deze professional te krijgen, geven de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl hier wel de juiste richting voor aan.Specialistische èn generalistische nieuwe professionals moeten de (kw ...
Article
Full-text available
Would you perhaps be the new professional? Translating the vision on social work towards the new professional’s action With the introduction of the “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Social Support Act) and the government programme “Welzijn Nieuwe Stijl” (New Style Social Work), social work organizations in The Netherlands are stimulated to re-assess their ways of working. Dutch society is transforming from a welfare state into a participation state, which means that citizens will have to be more in control of their own lives, play an active part in their communities and actively make use of their social networks. This article focuses on the kind of support that is needed from the social worker and the competences required to realise this transformation. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.
... Eenzaamheid draagt bij aan verslechtering van de geestelijke gezondheid en vergroot het risico op overlastgevend en/of onbegrepen gedrag (Bredewold, 2014;Pols, 2016;Veldboer, 2018). Specifiek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kan meespelen dat zij de cognitieve vaardigheden missen die nodig zijn om zich staande te houden in het steeds complexere sociale leven (Van Ewijk, 2010). ...
Book
Full-text available
In de zomer van 2017 zijn twee Amsterdamse zorgaanbieders, HVO-Querido en Cordaan, van start gegaan met het opzetten van Buurtcirkels in Amsterdam, in samenwerking met de Rotterdamse zorgaanbieder Pameijer, die het concept in Nederland ontwikkelde. Buurtcirkels sluiten aan bij een bredere ontwikkeling van vermaatschappelijking en ambulantisering van de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Het recept van Buurtcirkels is relatief simpel. Een groep mensen met een psychiatrische, psychosociale of verstandelijke beperking die in eenzelfde buurt wonen, spreekt regelmatig met elkaar af, onder begeleiding van een professionele coach van een zorgorganisatie en een vrijwilliger uit de buurt. Het samenkomen is niet alleen gericht op met elkaar in contact komen, maar ook nadrukkelijk op gezamenlijk nieuwe relaties en contacten met de buurt aangaan. De Buurtcirkel heeft een dubbele doelstelling: het stimuleren van sociale integratie, om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en professionele inzet te verminderen. In samenwerking met Cordaan en HVO-Querido heeft de Hogeschool van Amsterdam anderhalf jaar een actieonderzoek uitgevoerd naar (de ontwikkeling van) Buurtcirkels. Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn zeven Buurtcirkels opgericht waarvan drie recentelijk van start zijn gegaan. Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig: 1. Inzicht verkrijgen in de uitkomsten van de Buurtcirkel voor de kwaliteit van leven van deelnemers; 2. Inzicht verkrijgen in werkzame elementen bij Buurtcirkels, met name met betrekking tot de invloed van de buurt (sociale infrastructuur) en de ketensamenwerking (governance in de ambulante keten, samenwerking formeel/informeel).
... for the critical and reflexive development of new, morally responsable forms of professional action(KUNNEMAN, 2005JACOBS et al. 2007;VAN DEN ENDE;KUNNEMAN, 2008;VAN DEN ENDE, 2009;VAN EWIJK, 2010). c) Our framework for the theory and practice of normative professionaliation has been strengthened in the third phase, roughly starting around 2010, in three dimensions: ethical, epistemological and organizational.The ethical framework of normative professionalization, which originally was based primarily on Habermas' analysis of communicative action and rational argumentation, wasenriched in the first phase with the help of different ethical perspectives. ...
Article
Full-text available
Beginning from a preliminary explanation in Part 1 (Logeion, v.1, n.2) about the transitional zone between system and world of life, this paper discusses the enrichment of the production of informational knowledge, focusing on the crucial role of normative professionalization and organizational cultures in Humanistic Information Studies. The concept of normative professionalization, initially constructed from Habermas analysis of ‘system’ and ‘world of life’, and Foucault’s analysis of ‘truth’ and power in the social sciences, was enriched by the dialog with Freidson about "good works", Ricoeur's ethical perspective, the ethics of craftsmanship developed by Sennett, and Schön's analysis of professional reflexivity. Today it is possible to view the initially referred to transitional zone as a dynamic place where contemporary organizational theory and normative professionalization may open perspectives to wider moral values. Great conceptual efforts are needed. But the greatest challenge lies in the normative aspects which require new forms of cooperation based on radical equality between academic researchers and professionals working in organizations to connect the different forms of knowledge on the basis of equality, and characteristics established on the practice-based character of normative professionalization. ESTUDOS HUMANÍSTICOS DA INFORMAÇAO: UMA PROPOSTA.PARTE 2: A PROFISSIONALIZAÇÃO NORMATIVA ResumoPartindo do entendimento de uma zona de transição entre sistema e mundo da vida, apresentado na Parte 1 (Logeion, v.1, n.2), este texto discute o enriquecimento da produção de conhecimento informacional, enfocando o papel crucial da profissionalização normativa e das culturas organizacionais nos Estudos Humanísticos da Informação. O conceito de profissionalização normativa, inicialmente construído a partir da análise de 'sistema' e 'mundo da vida' de Habermas e da análise de Foucault sobre a relação entre verdade e poder nas ciências sociais, foi enriquecido pelo diálogo com Freidson sobre o "bom trabalho", a perspectiva ética de Ricoeur, a ética do artesanato desenvolvida por Sennett, e a análise da reflexividade profissional de Schön. Hoje podemos ver referida zona de transição inicial como um lugar dinâmico, onde a teoria organizacional contemporânea e a profissionalização normativa podem abrir a perspectiva de valores morais mais amplos. São ainda necessários grandes esforços conceituais. O maior desafio reside no lado normativo, que pede novas formas de cooperação com base na igualdade radical entre pesquisadores acadêmicos e profissionais que trabalham em organizações, para conectar as diferentes formas de conhecimento sobre uma base da igualdade e nas características, situadas e baseadas na prática, da profissionalização normativa.
... Schön (1983) uses many words that refer to this complexity: uniqueness; indeterminacy; interconnectedness; uncertainty; dynamism; instability; ambiguity; conflicts of values, interests, goals, purposes; disorder; mess. In the Netherlands, Van Ewijk (2010 has drawn attention to the social complexity of our times. We live in a world of open horizons, multiple truths and many uncertainties. ...
... Marc Hoijtink en Marcel Spierts hebben recentelijk in dit blad de aandacht gevestigd op de gelaagde betekenis van het sociale. Hans van Ewijk (2010van Ewijk ( , 2014 heeft eerder gewezen op de sociale complexiteit en de hedendaagse uitdagingen die dit voor het sociaal functioneren van velen van ons oplevert. Ik probeer vooral bij te dragen aan het verhelderen van de sociale waardenbasis van sociaal werk (De Jonge, 2017a). ...
Article
Full-text available
Op 21 september jongstleden sprak Lisbeth Verharen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een rede uit bij de aanvaarding van het ambt als lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Het was een inspirerende lezing die veel stof tot nadenken opleverde over de ethische kern van sociaal werk.
... Hoe gaan we te werk? We identificeren op basis van een literatuurstudie vier cruciale kenmerken die de eigenheid van het sociaalwerkonderzoek typeren (Dellgran & Höjer, 2012;Morris, 2006;Smith, 2012; Van Ewijk, 2010). Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. ...
Article
Full-text available
SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven. ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We refer to the international definition of social work and define social work as both a profession and as an academic discipline. However, while there is a consensus on the importance of the academization of social work research, the debate on the identity of social work research is often neglected by the social work community. In the first part of this article, we review the main challenges of the process of academizing social work. We argue that social work academics must deal with specific challenges, such as confronting different voices in the debate on the role of social work, the tension between practice and theory, the fragmentation of the discipline and the consequences of the disciplinarization, because of the inherent ambiguity of social work. We then elaborate on the common features of social work research. We make a distinction between four characteristics: the terrain, the scientific method, the balance between theory and practice, and a shared concern to fight for social justice. We illustrate these characteristics with international social work research and studies from Belgium and the Netherlands.The first of these characteristics involves the content of social work research and is defined as the terrain. The first terrain is the development of social work practice and methods. Researchers working in this terrain use empirical research to investigate the everyday reality of social work practice, the effectiveness of particular practices or the problems and difficulties that social workers encounter. This type of research often results in the development and improvement of social work methods. A second terrain involves researchers who analyze clients and target groups. These scholars analyze the problematic and complex life-world of clients and target groups, their expectations of social work and how social work should take into account the needs and specific characteristics of very vulnerable target groups. Another terrain is defined as research that focuses on the context of the social worker. These scholars elaborate on the impact of social policy or changes in the welfare state on social work practice. This terrain also includes research into the organizational context of social work. Here, scholars address the question how the organizational context influences social work practice and how service organizations should be organized to accommodate the complex reality that social workers are confronted with during their everyday encounters with vulnerable target groups. Finally, the fourth terrain focuses on research that deals with the specific tensions and ambiguity in the social work profession. These studies analyze the identity of the social work profession. For example, some of these scholars analyze the unique contribution of social work when interdisciplinary partnerships with other disciplines such as psychologists, doctors or nurses are involved.The second characteristic of social work research involves methodology. Social work researchers adopt ideas from three different research paradigms: positivism, constructivism and critical realism. We define social work researchers as generalist social scientists, who practise quantitative, qualitative and critical realist analysis. However, we argue that these different paradigms often result in highly complementary perspectives and scientific findings on the everyday reality of social work. We therefore advocate the need for more mixed methods to gain a more detailed perspective on the practice of social workers.Furthermore, we also show how social work research is situated on the intersection between practice and theory. We argue that in social work research, no distinction can be made between fundamental scientific research and practice-oriented research. The findings of social work research are relevant both to the development of social work practice and to the development of scientific knowledge of social work research. Social work research must legitimize itself in the eyes of both social work practice and the scientific community. This means that social work researchers must find ways to analyze the “missing link” between theory and practice. We elaborate on the important role of implementation research that focuses on a scientific analysis of the implementation of social work methods, social work interventions or practices.Finally, this article emphasizes that social work researchers share a common concern, often expressed in terms of the fight for social justice, the eradication of poverty and the protection of the rights of the most vulnerable target groups. This means that the social work researcher tends to “take sides” when taking up a position on vulnerable target groups. We argue that the contribution of social work researchers in the public debate is based on their empirical research.In the conclusion of this article, we elaborate on the main challenges concerning the education of Master’s students in social work and social work researchers. We emphasize that social work education and social work research must maintain their specific identities, while continuing to draw on and collaborate with a range of disciplines, both in practice and in science. Our main conclusion is that social work education must embrace the diversity of social work research and, at the same time, address the social work identity of both research and practice in its curriculum. We also argue that social work researchers must address scientific readers and peers in the international academic community, but also continue their efforts in finding ways to involve social workers, service users and policy makers in their research.
... First, complexity is simply part of the reality that is inextricably related to social work (Tonkens, Uitermark, and Ham 2006;Van Ewijk 2010). This is illustrated by the experiences of professionals in our research and it forms the basis of our conclusion that moral reflection is an essential and necessary part of professional practice. ...
Article
This article describes the results of qualitative research into the moral issues faced by social work professionals working in projects targeted at teenage mothers. The research is part of the tradition of empirical and practice-driven ethics. The main questions were: How does morality become visible in the social services for teenage mothers and how do social workers deal with the moral dimension of their work? (How) can education, training and peer review offer space for moral reflection? Interviews and group meetings ('focus groups') were held to answer these questions. Nineteen professionals (front-line professionals as well as professionals in executive roles) participated in the research. The findings describe the moral issues and the moral actions of professionals and the organizational context respectively. The results reveal that the everyday practice of social work professionals can raise complex issues inherent to their work and that there is often no explicit reflection on the moral dimension of these issues. The authors argue that there needs to be greater focus on the complexity of moral issues and elaborate on three dimensions of this complexity.
... Ook in Nederland volgen de beschrijvingen van EBP in de sociale sector vaak niet de brede definitie (Zie bijvoorbeeld Van Ewijk, 2010;Potting et al., 2010;Scholte, 2010;Steyaert et al., 2010a;Steyaert, Van Den Biggelaar & Peels, 2010b). De vijf stappen worden vaak niet genoemd of niet volledig beschreven. ...
Article
Full-text available
Towards an interactive approach to evidence-based practice in social work in the Netherlands Thus far there have been few attempts to implement evidence-based practice in social work in the Netherlands. In this article we address the question why evidence-based practice is not adopted and implemented by social workers. We discuss to what extent the facilitating factors and barriers, identified in literature study, are applicable to the Netherlands. A lack of research skills and suspicion on the side of the social professional seem to be the most important barriers to the adoption and implementation of evidence-based practice in the Netherlands. However, it has become clear that we can not only hold the social professional responsible for the implementation of evidence-based practice as the employing social work organizations, policymakers and researchers are also important actors in the process of successfully implementing of evidence-based practice. An interactive approach to evidence-based practice with better collaboration between researcher and social professional appears to be a prerequisite for improvement. Op weg naar een interactieve benadering van evidence-based werken in de sociale sector in Nederland Tot dusver zijn nog nauwelijks pogingen gedaan tot evidence-based werken in de sociale sector in Nederland. Dit artikel gaat in op de vraag hoe het komt dat evidence-based werken niet of nauwelijks wordt toegepast door sociale professionals. We bespreken in hoeverre de bevorderende en belemmerende factoren, welke in de internationale literatuur worden genoemd, mogelijk ook in Nederland een rol spelen. Onvoldoende onderzoeksvaardigheden en een zeker wantrouwen van de sociale professional lijken een obstakel te vormen voor de verspreiding en toepassing van evidence-based werken in Nederland. Tegelijkertijd blijkt dat we de individuele sociale professional niet als enige verantwoordelijke kunnen zien voor de implementatie van evidence-based werken. Ook de welzijnsorganisaties, beleidsmakers en de onderzoekers zijn belangrijke actoren bij het succesvol implementeren van evidence-based werken. Een interactieve benadering van evidence-based werken, met betere samenwerking tussen onderzoeker en professional, lijkt dan ook een belangrijke vereiste te zijn voor verbetering.
Conference Paper
Full-text available
Verdiepende bijdrage over kwetsbaarheid en kwetsbare groepen in relatie tot het realiseren van passende zorg, De focus ligt op jeugdigen. Dit essay gaat in op vragen als: Wat is kwetsbaarheid? Wie zijn kwetsbaar? Mogen we kwetsbare groepen benoemen? Wat kunnen we leren uit 30 jaar jeugdzorgbeleid? Aangesloten wordt bij de definitie op kwetsbaarheid van Spini, D., Bernardi, L., & Oris, M. (2017), zoals geformuleerd in de publicatie: Towards a life course framework for studying vulnerability. Research in Human Development, 01(14), 5–25. Doi: 10.1080/15427609.2016.1268892. Het essay sluit af met met een pleidooi voor levensloopbeleid met aandacht voor kwetsbaarheden, een betere onderbouwing van beleid en het toepassen van een ‘integraliteitstoets’.
Article
Full-text available
Sociaal werk en het streven naar een meer rechtvaardige samenlevingDit artikel is gebaseerd op sociaal-filosofisch onderzoek naar goed sociaal werk in het licht van sociale rechtvaardigheid (Klaase, 2017a). In deze tijd van grote veranderingen voor het sociaal werk wordt sociale rechtvaardigheid (weer) steeds vaker genoemd als een belangrijke waarde binnen het sociaal werk.1 Denk hierbij aan het signaleren en aan de kaak stellen van allerlei knelpunten, misstanden, onrechtvaardigheden waar cliënten (veel) last van hebben. Goed sociaal werk houdt dan ook rekening met de persoonlijke kwetsbaarheid van mensen met weinig hulpbronnen, maar heeft ook oog voor de mogelijkheid dat het niet alleen aan hen als individu ligt, maar ook aan sociale uitsluiting, aan het onrecht dat hen is of wordt aangedaan, aan de beperkte hoeveelheid kansen die ze – vaak in schril contrast met de ideologie van de gelijke kansen – feitelijk in hun leven hebben en hebben gehad. Sociaal werkers zouden deze waarde echter ook kunnen verbinden met hun eigen ‘morele micropraktijken’, met de manier waarop zij hun cliënten ondersteunen en begeleiden (Nap, 2012). Dan gaat het er niet om sociaal onrecht aan de kaak te stellen, maar om oog te hebben voor mogelijk sociaal onrecht als – onbedoeld en ongewild – gevolg van het eigen agogisch handelen, met name door het vaak vanzelfsprekende gebruik van wetenschappelijke categoriseringen. Denk aan psychiatrische categoriseringen als autisme of ADHD, maar ook aan termen als kwetsbaar, beperkt zelfredzaam, weerstand, vermijdingsgedrag, een gebrek aan zelfinzicht of ziekte-inzicht, een gebrekkige impulsregulatie, zorgmijder. In dit artikel laat ik, aan de hand van het begrip ‘gebrekkige impulsregulatie’, zien hoe sociaal werkers in hun eigen manier van werken met cliënten sociale rechtvaardigheid zouden kunnen bevorderen en zo op indirecte wijze bij zouden kunnen dragen aan een meer rechtvaardige samenleving.
Book
Full-text available
Veel praktijkvoorbeelden van hoe om te gaan met complexiteit op de Hogeschool Utrecht. Diagnose: opleidingen moeten/willen een omslag maken van studenten voor te bereiden voor gecompliceerde praktijken naar studenten voorbereiden op complexe situaties.
Article
Waarom praten we eigenlijk over ?sociaal? werk? Wat verbindt maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdzorgprofessionals en opbouwwerkers met elkaar? Zowel in de praktijken van sociaal werk als in boeken en artikelen over sociaal werk blijft de betekenis van de term ?sociaal? vaak impliciet. In dit artikel verkennen Marc Hoijtink en Marcel Spierts verschillende dimensies van het ?sociale? van sociaal werk.
Book
Full-text available
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Grondslagen van maatschappelijk werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek op 29 april 2016, namens de Marie Kamphuis Stichting. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering. Margo Trappenburg duidt dit aan als de opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening. Haar oratie gaat over de vraag of hulpverlening volgens het Ikea principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.
Article
Sociale professionals krijgen te maken met de veranderingen in het sociale domein. Dit kan ervoor zorgen dat hun beroepsidentiteit onder druk komt te staan. Is dat ook aan de hand bij het bedrijfsmaatschappelijk werk van Expertise Centrum Organisatie en Personeel (EC O&P)? In een kwalitatief ontwerponderzoek voor mijn master Social Work heb ik samen met een groot aantal collega’s gekeken of er een identiteitsverarming gaande was onder deze bmw’ers.
Article
Full-text available
Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.
Article
Langzaam zakt de euforie over de transitie weg. Het besef dringt bij gemeenten door dat zij ook verantwoordelijk worden voor de al decennia niet te stoppen groei van vraag naar jeugdzorg. Dat gaat gemeenten de komende jaren heel veel geld kosten, geld dat zij in onvoldoende mate hebben. Het komend echec kan gekeerd worden als de gemeenten in staat zijn de jeugdzorg basaal anders te organiseren. Dat wordt een uitdaging. Krijgen de gemeenten de komende jaren voor elkaar wat hun politieke voorgangers de afgelopen zestig jaar niet is gelukt? De vorming van een nieuw kabinet met een bijbehorend Regeerakkoord geeft nieuwe kansen voor een reflectie op de jeugdzorgtransitie. Was het op deze manier wel zo’n goed idee? Kan het ook anders? Lost de transitie de jeugdzorgproblemen op? Hegel stelde dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Marx beaamde dit, maar verbeterde hem op een essentieel punt: historische gebeurtenissen vinden eerst plaats als tragedie, maar keren vervolgens terug als klucht (Zizek, 2011, p. 19). Kunnen gemeenten voorkomen dat dit de zoveelste beleidsklucht van de jeugdzorg wordt?
Article
De toekomst van het maatschappelijk werk is nauwelijks te voorspellen. We staan aan het begin van grote transities in het sociale domein. Hoe gemeenten dat gaan inrichten en wat beklijft, is koffiedik kijken. Een ding is me duidelijk: het komt erop aan dat we het sociaal werk stevig positioneren en profileren en dat we ons positief verbinden met de lokale, sociale opgave.
Article
Eén op de zeven kinderen zit in een of andere vorm van geïndiceerde zorg, en 25 procent van de Nederlanders heeft een psycho-sociale stoornis. Het aantal mensen dat gebruik maakt van geïndiceerde zorg groeit jaarlijks met tien procent. Hebben we hier te maken met een genetische revolutie? Volgens Hans van Ewijk is de groei van de zorgvraag een gevolg van ‘de sociale kwestie’ van onze tijd: steeds minder mensen kunnen de complexiteit van de samenleving nog aan. Was vroeger respectievelijk status, geld of opleiding doorslaggevend voor je positie en profilering, dan is het nu vooral het sociaal vermogen dat je bezit. Maar met een gefragmenteerde benadering, zoals die in onze maatschappij heilig lijkt (300 dsm’s!), kunnen we niet helen. De weeffout van onze tijd is dat we deze moderniteit met oude oplossingen blijven lastig vallen. We delen mensen in in toestanden alsof die de oorzaak zijn van problemen in het sociaal functioneren. Het zijn factoren, maar geen oorzaken, zo stelt Van Ewijk. Complexiteit is niet te behandelen (het is geen ziekte of achterstand), op omgangsproblemen met die complexiteit passen behandelingen niet of maar zeer ten dele.
Article
Sociaal werkers brengen mensen met elkaar in gesprek over vraagstukken in hun leven die hun sociaal functioneren belemmeren. Het doel van deze gesprekken is om samen met iedereen die bij zo’n vraagstuk betrokken is, naar oplossingen te zoeken. Begin dit jaar verscheen er een Engelstalig boek over het handwerk van de sociaal werker: de gespreksvoering.
Article
Hoe zou Defensie effectiever hulp kunnen verlenen aan militairen in dienst en vete-ranen? Margreet Teders-van Bladel deed onderzoek naar de behoefte aan hulp onder veteranen en construeerde de ‘militair social worker’: een goed ingevoerd intermedi-air die het leven na Defensie makkelijker maakt.
Article
Vroeger was autonomie verbonden met sociale rechtvaardigheid: in emancipatiebewegingen streed men immers voor vrijheid en beschikkingsrecht. Nu lijken het twee verschillende waardensystemen van waaruit het sociaal werk een andere opdracht krijgt. Een groep studenten van de master Social Work pleit voor verbinding. ‘Juist het sociaal werk is noodzakelijk voor burgerkracht.’
Article
Peter Hendriks organiseert mede de Europese conferentie van Ensact in Turkije in april 2013. Hij moedigt maatschappelijk werkers aan het Nederlandse debat te voeren in een internationale context. ‘Ontmoeten we elkaar in Istanbul?’.
Article
Nu het Rijk daadwerkelijk aan het bezuinigen slaat in de zorg, hebben we een sterke eerstelijn nodig. Dat geldt ook voor het welzijnswerk. Om voorbereid te zijn op extra kaalslag, doen Ard Sprinkhuizen en Margot Scholte een voorzet.
Article
Full-text available
Niet alleen de Nederlandse Beroepscode werd in 2010 herzien. Ook verscheen er een herdruk van Ethical Standards in Social Work. A Review of the NASW Code of Ethics. Hierin staat de beroepscode van de Amerikaanse beroepsvereniging centraal. Hoe helder is de beroepsmoraal aan de overkant van de oceaan?
Article
Op 17 november 2011 hield Tine van Regenmortel de Marie Kamphuis Lezing, getiteld Lexicon van empowerment. Ze promoveerde op dit thema in 2002 aan de K.U. Leuven en het vormt sindsdien de basis van haar werk.
Article
Full-text available
In Enschede gingen tussen 2009 en 2011 zogenaamde wijkcoaches aan de slag. Zij hebben de tijd en komen bij mensen thuis. Ook hebben deze coaches doorzettingsmacht en gebruiken ze dwang en drang om mensen aan afspraken te houden. Competent en bevoegd zijn ze, zo blijkt uit onderzoek.
Article
Full-text available
This article presents a model of practice that attempts to integrate two historic social work positions: emphasis on knowledge and skill to effect change in persons, and emphasis on knowledge and skill to effect change in environments. An ecological/reciprocal perspective not only integrates these positions but the methodological specializations of casework, group work, and community organization as well. Through an ecological theoretical perspective and a reciprocal conception of social work function, people and their environments receive simultaneous professional attention. Needs and issues are reconceptualized from "personality states" and "environmental states" to problems in living. Professional interventions associated with problems people experience are specified.
Book
Full-text available
Evidence based practice, wie kan daar tegen zijn? Toch blijkt evidence based werken in de sociale sector nog niet zo eenvoudig uit te voeren. Mensen op de werkvloer stellen dat weinig methoden werkelijk aantoonbaar effectief zijn, en onderzoekers morren dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van hun wetenschappelijke kennis. Ondertussen staat de kwaliteit van de sociale sector steeds opnieuw ter discussie. Dit boek beschrijft de inhoud en relevantie van evidence based practice, maar ook de bijziendheid van die benadering. Er zijn immers behalve wetenschap nog veel meer krachten die de dynamiek op de werkvloer van de sociale sector beïnvloeden. De basis waarop professionals kiezen een bepaalde sociale interventie wel of niet te gebruiken omvat veel meer dan alleen wetenschap. Aan de hand van theoretische beschouwingen en biografieën van sociale interventies verruimen de auteurs de discussie over beroepsinnovatie. Hoe goed is de sociale sector in staat om lessen te trekken uit zijn eigen geschiedenis? Brengt de canon sociaal werk alleen maar voortgang in beeld of ook vooruitgang? En is het mogelijk de kwaliteit van de sector daadwerkelijk te verbeteren door inzichten uit praktijk en wetenschap te gebruiken? Bestemd voor iedereen die bij de sociale sector betrokken is en een eigen mening wil vormen over de discussie over evidence based practice: hulpverleners, managers van welzijnsinstellingen, ambtenaren sociaal beleid bij gemeenten, studenten hoger sociaal agogisch onderwijs en uiteindelijk ook de cliënten die van al deze mensen hulpverlening krijgen.
Article
Full-text available
Citizenship has been described as a “momentum concept”. One important development over the past decade has been the various ways in which scholars and activists have developed citizenship's inclusionary potential. The first part of the article explores these developments in general terms with regard to the values underpinning inclusive citizenship; the implications of the notion of cultural citizenship; and the theorization of differentiated forms of citizenship, which nevertheless appeal to universalist principles. These principles provide the basis for the citizenship claims of people living in poverty, a group largely ignored in citizenship studies. Other lacunae have been disability and, until recently, childhood. The second part of the article discusses how citizenship studies has reworked the concept in a more inclusionary direction through the development of a multi-tiered analysis, which pays attention to the spaces and places in which lived citizenship is practised. It focuses in particular on the intimate and domestic sphere, with particular reference to debates around care and citizenship, and on the interconnections between the intimate/domestic and the global, using “global care chains” and ecological citizenship as examples.
Book
Wetenschappelijke boeken over maatschappelijk werk zijn in Nederland schaars, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittanië zeer veel interessante studies over dit onderwerp gepubliceerd worden. Om hiervan ook in Nederland te kunnen profiteren, is besloten het boek Constructive Social Work. Towards a new practice van Nigel Parton en Patrick O'Byrne te vertalen.Het boek is een voorbeeld van een constructieve benadering van het maatschappelijk werk. Deze stroming is ook in Nederland de laatste jaren sterk in opgang. Met de term 'constructief willen de auteurs benadrukken dat het maatschappelijk werk in hun ogen een opbouwende activiteit is die erop gericht is mensen te helpen om opnieuw betekenis te geven aan hun leven. Deze constructieve benadering is vooral gericht op de dialoog tussen maatschappelijk werkers en hun cliënten.
Article
Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een bekend begrip voor maatschappelijk werkers die in de laatste decennia zijn opgeleid. TGH is een methodiek van maatschappelijk werk, of liever van sociaal werk. De internationale herkomst ervan garandeert dat ook andere dan maatschappelijk werkers ervan kunnen profiteren: de jeugdwerker, de reclasseringswerker, de sociaal pedagogische werker, de buurtwerker, de opvangwerker, de pedagogische werker, de gezinswerker en zo meer. Met TGH heeft u een instrument in handen dat in vaak complexe hulpverleningssituaties houvast en structuur biedt, ook aan cliënten en derden. Trefwoorden zijn: activerend, kortdurend, systeemgericht, termijngebonden, partnerschap. Werker en cliënt spannen zich samen in voor het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor zij beiden ‘taken’ verrichten. De nadruk ligt op de taken van de cliënt, en een groot deel van de hulpverleningsgesprekken is gericht op het helpen voorbereiden van en motiveren tot cliënttaken. Dit met het oog op zowel probleemverlichting als empowerment van de cliënt. De methodiek Taakgericht werken wordt makkelijk en concreet uiteengezet met veel praktijkvoorbeelden maar ook gedegen theorie. Hierdoor is het boek goed toegankelijk voor studenten van voltijd- en deeltijdopleidingen sociaal werk, en ook voor sociaal werkers in de praktijk. Op de bijbehorende website staan ondersteunende documenten als schema´s, tips en tools en hyperlinks naar videomateriaal en ruim 60 oefeningen.
Book
Society is undergoing change, and, as a result, social welfare services - including social work - are being transformed. This book explores the sociological basis of contemporary societyand shows how social workers experience tensions and contradictions in practice. The book uses case studies and self directed activities to enable students to relate sociology to daily lives. It explores key themes in turn, examining their relevance for socialwork and how they can be applied to practice, particularly in areas such as children and families, mental health, disability and older people.Relevant and accessible, the authors explore aspects of class, ethnicity and gender and conclude with suggestions of how sociology can inform practice and enable social work to engagewith processes of transformation. The book provides essential material for students of social work and social care, at both undergraduate and postgraduate levels. It will also be relevant to social policy and sociology undergraduates.
Book
A substantially reworked and updated edition of a classic text, presenting clear and concise evaluations of the pros and cons of major theories that inform social work practice, as well as comparisons between them.
Book
This book, by one of the leading theorists of social work, tackles a subject of crucial importance to students and practitioners alike: how social workers can enable their clients to challenge and transcend the manifold oppressions that disempower them (whether through poverty, disability, mental illness, etc.). It moves from a discussion of social work's purpose and ambitions to an exposition of theory and, from there, to the practice arenas of working with individuals, in groups, within organisations, and within a wider social and political context.
Chapter
Die Bestimmung dessen, was unter „Sozialpädagogik“, „Sozialarbeit“ sowie „Soziale Arbeit“ verstanden wurde und zu verstehen ist, steht für ein schwieriges Geschäft auf oftmals unsicherem Gelände (vgl. auch die Beiträge von Rauschenbach und Züchner sowie von Thole in diesem Band). So redete Klaus Mollenhauer noch 1959 der „Pädagogik als Grundlagentheorie der Sozialen Arbeit“ das Wort und meinte dagegen argumentieren zu können, dass die Sozialwissenschaft diejenige Disziplin sei, die als eine derartige Theorie „fungieren könne“ (Mollenhauer 1959, S. 129 ff.). Dreißig Jahre später revidierte Mollenhauer (1988) diese Verortung mittels des Hinweises, dass dem modernen großstädtischen Jugendlichen weniger die Pädagogik Not tue denn eine vernünftige soziale Infrastruktur. Damit lieferte er ein Zeugnis für die zwischenzeitlich – nicht zuletzt unter Mitwirkung Mollenhauers – erfolgte Versozialwissenschaftlichung sozialpädagogischer Lesarten, ein Fortschritt, der wiederum acht Jahre später durch Mollenhauer infrage gestellt wurde, als er in tadelnder Absicht geltend machte, die Sozialpädagogik habe sich schwer getan, „einen genuin begründeten pädagogischen Grundgedankengang gut begründet aufrechtzuerhalten“ (Mollenhauer 1996, S. 278). Der Sozialpädagogik, so darf man aus diesem Beispiel lernen, fiel es in der Nachkriegszeit offenbar schwer, ihre disziplinäre Verortung vor dem Hintergrund des sozialwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts widerspruchsfrei zu sichern (vgl. Niemeyer 1997).
Article
A Textbook of Social Work provides a comprehensive discussion of social work practice and its evidence-base. It strikes a balance between the need for social workers to understand the social, economic, cultural, psychological and interpersonal factors which give rise to clients' problems, and the need for them to know how best to respond with practical measures. Divided into three parts: the text covers the history and of social work as a movement and profession in the first, and social work methods and approaches in the second. The final part looks at the major specialisms, including, among others, chapters on: Children and families, Youth Offenders and substance misusers, Social work and mental health, Disabled people, Older People, Providing a comprehensive guide to conceptual and methodological issues in social work and containing plentiful case studies and examples, this book is an essential read for social work students, as well as a valuable resource for practitioners and academics. © 2009 Brian Sheldon and Geraldine Macdonald. All rights reserved.
Scitation is the online home of leading journals and conference proceedings from AIP Publishing and AIP Member Societies
Book
To understand the way children develop, Bronfenbrenner believes that it is necessary to observe their behavior in natural settings, while they are interacting with familiar adults over prolonged periods of time. His book offers an important blueprint for constructing a new and ecologically valid psychology of development.
Article
Objective: Evidence-based practice is becoming increasingly important in social work and community practice. The authors reviewed existing research to assess the level of evidence available to guide community practice. Method: The authors conducted a review of the literature on community practice intervention research from 1985 to 2002 using several databases, search engines, and personal contact with researchers. The authors found 269 articles published from 1985 to 2001. Fifty-eight were quantitative and combined quantitative and qualitative studies, of which 20 were intervention studies. Conclusions: The search revealed a relatively small number of quantitative intervention studies using experimental or statistical controls (9), which suggests the need for a consideration of how to develop the evidence base for community practice. Implications for social work practice are also discussed.
Article
The knowledge base of western social work is attempting to incorporate spirituality as another aspect of the individual client to consider for assessment or therapeutic purposes. Traditional knowledge systems offer an alternative perspective on the spiritual connections between person and place and the energies associated with particular locations. French Le travail social occidental centré sur le savoir en Occident essaie d'inclure la spiritualité comme dimension supplémentaire à prendre en considération lors de l'évaluation du client ou du choix des objectifs thérapeutiques. Les systèmes de savoir traditionnel offrent une perspective alternative sur les relations spirituelles entre les personnes et les lieux et les énergies associés à certains endroits particuliers. Spanish El trabajo social occidental está intentando incorporar la espiritualidad a sus conocimientos básicos como otro aspecto del individuo, que se ha de considerar para propósitos tanto de evaluación como terapéuticos. Los sistemas de sabiduría tradicional ofrecen una perspectiva alternativa de las conexiones entre la persona, el lugar, y las energías asociadas con lugares particulares.
Article
De opbouw van deze tekst is als volgt. Hoofdstuk 1 gaat over de aanleiding van deze openbare les: het feit dat maatschappelijke participatie steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van een beschermende verzorgingsstaat naar een activerende participatiesamenleving. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de sociale sector en dus ook voor de professionals die erin werken. Van sociale professionals wordt niet zozeer verwacht dat ze participatieproblemen aankaarten of oplossen; ze worden gezien als ‘intermediairs’ die burgers in staat stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Sociale professionals worden dus geacht de individuele hulpvrager minder direct te ondersteunen en zich meer te richten op het versterken van de sociale netwerken van mensen en van de maatschappelijke contexten waarbinnen mensen zich begeven. Hoofdstuk 2 verbindt de hoofdstukken 1 en 3, maar is ook zelfstandig te lezen. Het hoofdstuk gaat erover dat sociale professionals nog niet echt gewend zijn systematisch inzicht te bieden in de effecten van hun handelen, terwijl bijvoorbeeld beleidsmakers hen daar wel steeds meer op aanspreken. Ten eerste zet ik uiteen waarom het zo belangrijk is om de opbrengsten van hun interventies beter zichtbaar te maken. En dat niet alleen voor beleidsmakers, maar ook voor sociale professionals zelf en voor de cliënten/burgers die van hen afhankelijk zijn. Ten tweede werk ik uit hoe de opbrengsten van sociale interventies, beter dan nu gebeurt, zichtbaar kunnen worden gemaakt; en wat onderzoek daaraan kan bijdragen. Daarbij bepleit ik een omslag in het denken van evidence naar evidentie. Dit pleidooi vormt het fundament voor het type onderzoek dat vanuit het lectoraat wordt geambieerd. In hoofdstuk 3 zet ik een aantal concrete onderzoeksprojecten op een rij die in het lectoraat ter hand zullen worden genomen. Bovendien werk ik de hoofdstelling van de oratie uit. Die luidt dat sociale professionals meer gebruik zouden kunnen maken van het inzicht dat het gedrag van mensen in belangrijke mate door contexten wordt bepaald. In het bijzonder zouden maatschappelijke contexten een grotere rol kunnen spelen bij het bevorderen van participatie van burgers. Nu grijpen de interventies van sociale professionals meestal direct aan op het gedrag van mensen, zoals therapieën om probleemgedrag tegen te gaan. Veel minder vaak worden interventies gedaan in een bredere, maatschappelijke context. Hoe zou dat wel kunnen gebeuren? En zou de participatie van burgers daarmee niet beter kunnen worden bevorderd dan met directe gedragsinterventies? Daarover formuleer ik vier stellingen. Elk van die stellingen licht ik toe met een van de lopende onderzoeksprojecten binnen het lectoraat. In combinatie met de algemene contouren van onderzoek die zijn geschetst in hoofdstuk 2, hoop ik zo een inspirerend en concreet beeld te geven van het onderzoek dat de komende jaren binnen het lectoraat zal worden uitgevoerd. Ten slotte ga ik in hoofdstuk 4 in op de betekenis van het lectoraat voor de faculteit Maatschappij & Recht aan Hogeschool Utrecht, en voor partijen buiten de hogeschool.
Article
Care Work in Europe provides a cross-national and cross-sectoral study of care work in Europe today, covering policy, provision and practice, as well as exploring how care work is conceptualized and understood. Drawing on a study which looks at care work across the life course in a number of European countries, this book: Explores the context and emerging policy agendas provides an analysis of how different countries and sectors understand and structure care work examines key issues, such as the extreme gendering of the workforce, increasing problems of recruitment and turnover, what kinds of knowledge and education the work requires and what conditions are needed to ensure good quality employment considers possible future directions, including the option of a generic professional worker, educated to work across the life course and whether 'care' will, or should, remain a distinct field of policy and employment. This groundbreaking comparative study provokes much-needed new thinking about the current situation and future direction of care work, an area essential to the social and economic well-being of Europe.
Article
Reviews research on the influence of external environments on the functioning of families as contexts of human development. Investigations of the interaction of genetics and environment in family processes; transitions and linkages between the family and other major settings influencing development, such as hospitals, daycare, peer groups, school, social networks, the world of work (both for parents and children), and neighborhoods and communities; and public policies affecting families and children are included. A 2nd major focus is on the patterning of environmental events and transitions over the life course as these affect and are affected by intrafamilial processes. External systems affecting the family are categorized as meso-, exo-, and chronosystem models. Identified as areas for future research are ecological variations in the expression of genotypes, relations between the family and other child settings, relations between family processes and parental participation in other settings of adult life, and families in broader social contexts. (4 p ref) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Chapter
Introduction: The Biological and the SocialThe Origins of the Sociology of the BodyConceptual Distinctions: What is the Body?Theoretical PerspectivesEmbodiment and Human MovementA Research Agenda: Reproduction and LongevityImmortal BodiesConclusion: The Body, Self, and SocietyBibliography
Conference Paper
Video-based media spaces are designed to support casual interaction between intimate collaborators. Yet transmitting video is fraught with privacy concerns. Some researchers suggest that the video stream be filtered to mask out potentially sensitive ...
Article
This paper presents insights on collaboration in community research based on discussions at the 2009 conference Research and Social Work in Urban Areas: Two Birds of a Feather. In particular, it considers several important issues regarding collaboration: finding a balance between dissensus and consensus; guaranteeing adequate implementation and valorization; organizing research teams as learning communities; recognizing, respecting, and coping with the different roles of researchers; and involving residents as co-researchers. This paper examines these issues within the framework of the shift from a socio-economic approach to a socio-cultural approach that has resulted in both a revival of community work and a discourse on community work research.
Article
With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information about developments of social casework in the USA diminished. In regard to one of the models introduced by Kamphuis in the Netherlands, the task-centered casework model, this book continues her efforts. Task-centered casework was one of the new models constructed after the socalled effectiveness crisis that was caused by very disappointing results of the casework-evaluation studies in the sixties and seventies in the USA. The first edition of the book Task-Centered Casework by William Reid and Laura Epstein was published in 1972 and translated in Dutch in 1977. This book is not only about the construction and the development of the task-centered casework model, but also about the previous history of the model – its roots in older models of casework and voluntary charity to the poor in the USA and in the Netherlands. Since its inception in 1972, the TC-model of social work practice has undergone a continuous program of research and development. Research projects were set up in the USA and in England, but also in several other countries. Some of the larger projects are described and an impression is given from other, more limited projects. Research and findings on, for instance, work with time limits, the effectiveness of task work, and the best way to plan for and implement tasks are discussed in the last chapter of the book, and in fact in all preceding chapters. The reason is that the founders and recent developers of the task-centered model valued research-based knowledge more than other kinds of know-ledge. In 2000 Reid published The Task Planner which presents task menu’s for some 130 problems. In selecting tasks priority was given to those whose effectiveness has been supported by research and those that have been used with apparent success in clinical practice. The Task-Centred Book of Marsh and Doel (2005) is based on three main pillars: research, services users’ views and wishes, and practitioner experience. Case studies are spread throughout the book to build on the experiences of practitioners and the people with whom they worked. Reviewing all the presented research the conclusion is that task-centered work makes a combination of evidence-based practice and practice-based evidence. The conclusion is that task-centered work is an important social work method, with apparent roots in former social casework methods and principles and valuing contemporary research as much as the reflected-on experiences of social workers and their clients.
Article
English This article argues that modern citizenship is a highly fruitful concept for social work. Citizenship-based social work is defined as a field of action, knowledge and research, aiming at integration of all citizens and supporting and encouraging self responsibility, social responsibility and the implementation of social rights. French Cet article soutient que la citoyenneté moderne est un concept éminemment porteur pour le travail social. Le travail social fondé sur la citoyenneté se définit comme un champ d’action, de connaissance et de recherche visant l’intégration de tous les citoyens et faisant la promotion de la responsabilité personnelle, de la responsabilité sociale et de la promotion des droits sociaux. Spanish Este artículo argumenta que la ciudadanía moderna es un concepto altamente provechoso para el trabajo social. El trabajo social basado en la ciudadanía es definido como un campo de acción, conocimiento e investigación, apuntando a la integración de todos los ciudadanos, que apoya y alienta la responsabilidad propia, la responsabilidad social y la implementación de derechos sociales.
Book
European Social Policy and Social Work explores shifts in international social policies and how they affect national trends and thus the context for social work practice. The book discusses international and national social work strategies and practice and investigates the responsibilities for social welfare held by the state, the market and civil society. Hans van Ewijk then elaborates a new concept of citizenship-based social work which supports and encourages self-responsibility, social responsibility and the implementation of social rights. The main themes covered are: international social policy and social work from welfare to workfare citizenship essentials of citizenship based social work community policy and community work social work and alternative areas of activity such as youth care and social care. Integrating different roots and social professions in an overarching new concept, this book particularly looks at European Union countries. Hans van Ewijk examines debates regarding social work as an internationally recognised profession and science. This book is suitable for social work students, academics and professionals with an interest in social policy and international social work.