Article

Knowledge networks in the Dutch aviation industry: the proximity paradox. J Econ Geogr, Res Policy

Utrecht University, Section of Economic Geography, Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG) 01/2009; 38(0915).
Source: RePEc

ABSTRACT

The importance of geographical proximity for interaction and knowledge sharing has been discussed extensively in economic geography in recent years. There is increasing consensus that it is just one out of many types of proximities that might be relevant. We argue that proximity may be a crucial driver for agents to connect and exchange knowledge, but too much proximity between these agents on any of the dimensions might harm their innovative performance at the same time. In a study on knowledge networks in the Dutch aviation industry, we test this so-called proximity paradox empirically. We find evidence that the proximity paradox holds to some degree. Our study clearly shows that cognitive, social and geographical proximity are crucial for explaining the knowledge network of the Dutch aviation industry. But while it takes cognitive, social and geographical proximity to exchange knowledge, we found evidence that proximity lowers firms's innovative performance, but only in the cognitive dimension.

Download full-text

Full-text

Available from: Tom Broekel
  • "Case study 0 - 1 Przynależność Petruzzelli 2008 O bliskości organizacyjnej decyduje formalne porozumienie stron w postaci aliansu strategicznego , zależności hierarchicznej lub konsorcjum technolo - gicznego . Case study 0 - 1 Przynależność Broekel & Bo - schma 2009 O bliskości organizacyjnej decyduje podobieństwo pod względem charakteru prowadzonej działalności ( autorzy zastosowali podział organizacji na zorien - towane i niezorientowane na zysk , w pierwszym przypadku uwzględniano formę organizacyjno - prawną podmiotów w drugim podział na uniwersytety i instytuty badawcze ) . "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Przeszczepiona z geografii ekonomicznej na grunt zarządzania strategicznego hipoteza bliskości stanowi obecnie jeden z aktualnych i interesujących poznawczo kierunków badań. Wzrost zainteresowania bliskością międzyorganizacyjną można powiązać z kilkoma źródłami. Przede wszystkim odpowiedni poziom bliskości międzyorganizacyjnej postrzegany jest w literaturze jako sprzyjający skutecznemu współdziałaniu kilku organizacji. W tym sensie bliskość staje się tożsama ze zdolnością do współdziałania. Po drugie, bliskość może warunkować tworzenie i przy-stępowanie do sieci, jak również kształtować jej strukturę. Na przykład w skoncentrowanych geograficznie klastrach kluczową rolę odgrywa odległość przestrzenna partnerów, natomiast przystąpienie do wspólnoty praktyki wymaga odpowiedniej bliskości technologicznej, czy szerzej bliskości poznawczej. Po trzecie, hipoteza bliskości jest wykorzystywana do wyjaśniania kluczowych współcześnie zjawisk tj. tworzenia oraz prze-pływów wiedzy i technologii, czy międzyorganizacyjnego uczenia się. Celem artykułu jest prezentacja wyników przeglądu dotychczasowych badań nad bliskością organizacyjną, jako jednego z wymiarów bliskości. W opracowaniu zidentyfikowano ograniczenia dotychczas prowadzonych badań oraz przedstawiono zalecenia dotyczące metodyki pomiaru bliskości. Ponadto artykuł ukazuje niektóre możliwości pomiaru bliskości po-między uczestnikami sieci międzyorganizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi analizy strukturalnej.
  No preview · Chapter · Jan 2013
 • Source
  • "In order to define the similarity between two actors, these authors compare the similarity of their technological profiles. While Broekel and Boschma (2011) rely on self-collected NACE code information 5 and Breschi et al. (2003) on patent classes, once more we make use on the data in the subsidies database. More precisely, we use the activity classification scheme of the Förderkatalog, namely the Leistungsplansystematik. "

  Full-text · Article · Mar 2011 · Papers in Regional Science
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The present study is concerned with the regional determinants of intra- and interregional cooperation. The relative regional impact on both kinds of cooperation is addressed within a panel data framework using the GMM estimator. The influence of different measures capturing the cognitive dimension of proximity between potential cooperation partners shall be tested. An inverted U-shaped relationship is assumed with respect to intra-regional cooperation while the opposite relationship is likely to be observed for inter-regional cooperation. It is distinguished between four 3-digit industries, viz. basic chemical, signal transmission/telecommunication, medical equipment and optical instruments. Since the data is not entirely available yet this early draft lacks a results section. JEL codes: O18, R11,
  No preview · Article ·
Show more