Tahap Pengetahuan Bakal Guru Fizik Tentang Peraturan Dan Keselamatan Makmal

Articlewith39 Reads
Source: OAI

  Abstract

  Tahap pengetahuan tentang peraturan dan keselamatan makmal adalah penting
  bagi mengelakkan berlakunya kemalangan semasa menjalankan proses pengajaran dan
  pembelajaran (P&P) di makmal. Penyelidik memfokuskan kajian untuk mengukur tahap
  pengetahuan tentang peraturan dan keselamatan makmal dalam kalangan pelajar tahun empat
  Program Pendidikan Fizik. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan.
  Kajian ini melibatkan dua pembolehubah bebas iaitu program pengajian dan jantina. Peserta
  kajian melibatkan 35 orang pelajar tahun empat Pendidikan Fizik yang mengikuti program
  Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) (SPF) dan Sarjana Muda Sains dan Komputer serta
  Pendidikan (Fizik) (SPP) dan terdiri daripada 8 orang lelaki dan 27 orang perempuan dalam julat
  umur antara 22-30 tahun. Alat kajian yang digunakan berbentuk ujian pencapaian yang
  dinamakan Ujian Pencapaian Tahap Pengetahuan tentang Peraturan dan Keselamatan Makmal
  dengan nilai kebolehpercayaan ?= .83. Ia mengandungi 45 item berbentuk soalan objektif.
  Dapatan kajian dianalisis dalam bentuk analisis statistik deskriptif iaitu min, nilai sisihan lazim,
  nilai maksimum, nilai minimum, julat dan peratusan. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan
  tentang peraturan dan keselamatan makmal peserta kajian adalah baik. Terdapat perbezaan
  terhadap tahap pengetahuan tentang peraturan dan keselamatan makmal merentas program
  pengajian di mana tahap pengetahuan pelajar SPP adalah cemerlang manakala tahap
  pengetahuan pelajar SPF adalah baik. Bagi tahap pengetahuan tentang peraturan dan keselamatan
  makmal merentas jantina, didapati tahap pengetahuan pelajar lelaki adalah cemerlang manakala
  tahap pengetahuan pelajar perempuan adalah baik. Ini menunjukkan tahap pengetahuan bakal
  guru Fizik masih kurang, maka penekanan kepada kepentingan pengetahuan tentang peraturan
  dan keselamatan makmal dalam proses P&P perlu dititikberatkan untuk melahirkan guru Fizik
  yang berwibawa dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menempuhi alam pekerjaan kelak.