Article

بررسی سطح آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص برنامه کنترل عفونتهای حاد تنفسی بر اساس طرح مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال)

Source: OAI

ABSTRACT

مقدمه: بیشتر کودکان سالانه حدود چهار تا شش بار دچار عفونتهای حاد تنفسی می شوند. بخش اعظم بیمارانی که توسط کارکنان بهداشت در مراکز بهداشتی درمانی دیده می شوند کودکان مبتلا به عفونتهای تنفسی هستند.
سنجش سطح آگاهی کارورزان که به عنوان پزشکان آینده بیماران فوق را تحت درمان قرار خواهند داد و آگاهی از نقاط ضعف آموزشی و مرتفع کردن آن میتواند گامهای موثری را در این جهت بردارد.
مواد وروشها: نوع مطالعه کاربردی می باشد که با مراجعه حضوری و تکمیل پرسشنامه توسط جامعة آماری که کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (سراسری – آزاد) در نیمة اول سال 1388 به تعداد 75 مورد میباشد اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از افزار آماری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تعداد هفتاد و پنج نفر کارورز دانشگاه علوم پزشکی پرسشنامه مربوطه را تکمیل کرده بودند.مجموع افرادی که دوره ها را گذرانده اند 55 نفر بوده است و 20 نفر هیچ دوره ای را نگذرانده اند. بالاترین میانگین نمرات مربوط به افرادی است که هردو دوره کارورزی بهداشت واطفال را سپری کرده اند وکمترین میانگین نمرات مربوط به افرادی است که هیچ دوره ای را سپری نکرده اند .نمرات افرادی که به تنهایی دوره بهداشت را سپری کرده اند بالاتر از افرادی است که دوره اطفال را گذرانده اند .
بحث: در مجموع بین گذراندن دوره های کارورزی اطفال وبهداشت و افزایش سطح آگاهی کارورزان در خصوص برنامه کنترل عفونتهای تنفسی ارتباط معنی داری وجود دارد(p<0.05).
با اهمیت دادن به کیفیت آموزش طرح مانا(مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال) در دوره های کارورزی اطفال وبهداشت میتوان گامهای موثری را در جهت کاهش مرگ ومیر اطفال و ارتقاء سطح بهداشت جامعه برداشت .

0 Followers
 · 
25 Reads