บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ : ภาพของราชินีในอุดมคติ

Articlewith144 Reads
Source: OAI

    Abstract

    บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมัยใหม่ที่มีแบบแผนการประพันธ์ในลักษณะเดียวกัน บทอาศิรวาทดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นภาพสตรีผู้เป็นพระบรมราชินีนาถในอุดมคติ คือสตรีผู้กอปรด้วยเมตตาอันเชื่อมโยงกับความเป็นแม่ และสตรีผู้กอปรด้วยปัญญา ซึ่งปัญญาที่ได้รับการย้ำเน้นก็คือปัญญาในการรักษาภูมิปัญญาของชาติ และปัญญาในการดับทุกข์เข็ญของมวลชน การแสดงอุดมคติดังกล่าวในบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นว่าการเป็น “พระบรมราชินีนาถ” นั้น มิได้หมายถึงการเป็นพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังต้องกอปรด้วยคุณสมบัติอันสูงส่งทั้งทางด้านการกระทำและด้านจิตใจอีกด้วย