ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1387

Articlewith227 Reads
Source: OAI
Abstract

مقدمه و هدف: امروزه اساتيد به عنوان يكي از عواملي که در تعلیم و تربیت دانشجویان نقش ایفا می کنند مطرحمی باشند؛لذا مراکز آموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود ملاکهایی را تعیین نموده تا عملکرد آنها را ارزشیابی و اساتید نمونه خود را مشخص كند تا با استفاده از آن کیفیت آموزش را ارتقاء بخشند.حال سئوال این است که استاد خوب کیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد بررسی حاضر در این راستا انجام شده است. روش كار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است.در این بررسی تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین ویژگیهای یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان در چهار حیطه دانش پژوهی، روش تدریس، توانایی ارتباط و شخصیت فردی بود.کلیه داد ه ها وارد نرم افزار SPSS شده و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: 52/52 درصد نمونه ها زن،50 درصد از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی،94/1 درصد مجرد و میانگین سن آنها 1/53±20/35 بود.در حیطه دانش پژوهی«تسلط استاددر درس مورد تدریس» و «ارائه مطالب جدید و روزآمد» به ترتیب با میانگین 82/±4/67و96/±4/35 در حیطه روش تدریس «روش ارزشیابی»و« شیوه بیان» به ترتیب با میانگین 1/1±4/64و87/±4/5، در حیطه توانایی ارتباط «آمادگی برای رفع اشکال دانشجویان» و«ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در بحث های کلاسی» به ترتیب با میانگین 1±4/22 و 1±3/95 و در حیطه شخصیت فردی« انعطاف پذیری استاد» و «انتقاد پذیری استاد» به ترتیب با میانگین 1/1±4/12، 1/1±4/11 از ویژگیهای مهم استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بودند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند ملاک مناسبی جهت ارزشیابی یک استاد خوب بوده و در جهت ایجاد انگیزه و افزایش کمی و کیفی یادگیری دانشجویان موثر باشد.