Article

Analisis Halun Pada Surat Al-Baqarah

Source: OAI

ABSTRACT

09E00924 Kajian ini membahas tentang h?lun pada surat Al-Baqarah. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana struktur dan penggolongan h?lun pada surat Al-Baqarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur h?lun dan penggolongan h?lun pada surat Al-Baqarah dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Gulayaini dalam bukunya J?mi’u Al-Dur?si Al-‘Arabiyyati. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan mengambil data dari surat Al-Baqarah, dan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut: ? Struktur h?lun 1. Struktur h?lun yang baku yaitu struktur yang wajib mengakhirkan h?lun dari s?hibu al-h?li terdapat 12 ayat, dan struktur yang mengakhirkan h?lun dari ‘?milu al-h?li terdapat 24 ayat. 2. Struktur h?lun yang tidak baku yaitu wajib mendahulukan h?lun dari s?hibu al-h?li terdapat 2 ayat, dan yang boleh mendahulukan h?lun dari s?hibu al-h?li terdapat 2 ayat, struktur yang wajib mendahulukan h?lun dari ‘?milu al-h?li terdapat 3 ayat, struktur yang membuang h?lun dari ‘?milu al-h?li dan s?hibu al-h?li terdapat 19 ayat, struktur yang membuang s?hibu al-h?li terdapat 2 ayat, struktur yang membuang ‘?milu al-h?li terdapat 1 ayat. ? Penggolongan h?lun 1. ??????? ????? /h?lu al-muassisati/ terdapat 24 ayat, 2. ????? ???????? /al-h?lu al-muakkadatu/ terdapat 9 ayat, 3. ????? ???????? /al-h?lu al-muwattiatu/ terdapat 1 ayat, 4. ????? ?????? /al-h?lu al-jumlatu/ terdapat 2 ayat, 5. ????? ??? ?????? /al-h?lu syibhu al-jumlati/ terdapat 20 ayat. Drs. Syauri Syam, Lc. ; Dra. Rahlina Muskar Nasution, M.Hum

0 Followers
 · 
31 Reads