Article

Tahap penggunaan dan halangan perbankan internet (Maybank2u) di kalangan pelanggan

Jurnal Kemanusiaan 01/2006;
Source: DOAJ

ABSTRACT

Kewujudan perbankan internet telah memberikan pendekatan baru kepada firma perbankan untuk bersaing dengan bank-bank milik asing. Walau bagaimanapun, kejayaan saluran terbaru bagi produk dan perkhidmatan bank ini bergantung kepada tahap penggunaan pelanggannya. Kajian ini bertujuan mengukur tahap dan mengenal pasti faktor yang menghalang penggunaan perbankan internet khususnya penggunaan Maybank2u di kalangan pelanggan Maybank Berhad. Berdasarkan soal selidik yangdijalankan, didapati tahap penggunaan ke atas semua jenis transaksi yang disediakan oleh Maybank2u berada di tahap yang agak rendah. Analisis menunjukkan bahawa isu kepercayaan, kepentingan keselamatan, kemudahan mengakses, kepentingan hubungan interpersonal, kewujudan saluran alternatif dan kurangnya kesedaran memberikan kesan ke atas tahap penggunaan perbankan internet khususnya Maybank2u.

Full-text preview

Available from: utm.my
This research doesn't cite any other publications.